To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kan u vanaf 1 september 2020 nog gebruik maken van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht?

30/07/2020

Door de coronacrisis kunnen alle werkgevers tot 31 augustus 2020 gebruik maken van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. In ons artikel van 15 juni kondigden we aan dat sectoren in moeilijkheden tot 31 december 2020 van die mogelijkheid gebruik zouden kunnen maken. 

Er is nu vastgelegd welke ondernemingen hiervoor in aanmerking komen[1]. Er zal per onderneming bepaald worden of de werkgever tot 31 december gebruik zal kunnen maken van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.

Heeft uw onderneming in het tweede kwartaal van 2020 voor minstens 20% van de arbeidsdagen (op het niveau van de juridische entiteit) gebruik heeft gemaakt van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus? Dan kan u tot 31 december 2020 gebruik maken van die tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.  U moet wel een specifiek C106A document versturen naar de RVA. U moet dit doen ten laatste de werkdag vóór de eerste werkloosheidsdag vanaf 1 september 2020.

Hoe weet u of u in aanmerking komt om tot 31 december tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht te gebruiken?

Bent u klant bij het sociaal secretariaat van Securex? Dan hoeft u zelf niets te doen. Securex beschikt over de gegevens van de tijdelijke werkloosheid in uw onderneming. Wij informeren u of u gebruik kan maken van de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht tot het einde van het jaar.

Wat als u vanaf 1 september geen gebruik kan maken van de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht?

In dat geval zal u gebruik moeten maken van de aangepaste procedure voor de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

Economische werkloosheid voor arbeiders

In het kader van economische werkloosheid voor arbeiders heeft u twee mogelijkheden:

 • U kunt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig schorsen. In dat geval volgen de werkloosheidsdagen elkaar ononderbroken op tijdens een welbepaalde periode
 • U kunt een regeling van gedeeltelijke arbeid In dat geval wisselen werkloosheidsdagen en werkdagen elkaar af[2]

In die regeling zal de duur waarin de arbeider economisch werkloos kan worden gesteld vanaf 1 september 2020 worden opgetrokken als er geen sectorale maatregelen werden genomen.

Regelingen

Maximumduur tot eind 2020

Regeling van volledige schorsing: geen enkele werkdag

8 weken[3] in plaats van de huidige 4 weken

Regeling van gedeeltelijke arbeid

minder dan 3 werkdagen per week

ten minste 3 werkdagen per week

minder dan 1 werkweek op 2 (ten minste 2 werkdagen tijdens de gewerkte week)

1 volledige werkweek op 2

18 weken in plaats van de huidige 3 maanden

geen beperking volgens de wet (*)

18 weken in plaats van de huidige 3 maanden

geen beperking volgens de wet (*)

(*) In de melding van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA moet u echter de begin- en eindedatum van de werkloosheidsperiode vermelden; volgens de RVA mag die periode niet langer zijn dan 12 maanden.

De andere regels van deze regeling economische werkloosheid blijven onveranderd van toepassing. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kennisgevingsprocedure die u moet volgen.

Meer info vindt u in ons dossier over tijdelijke werkloosheid

Economische werkloosheid voor bedienden

In het kader van economische werkloosheid voor bedienden heeft u ook twee mogelijkheden:

 • U kunt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig schorsen. In dat geval volgen de werkloosheidsweken elkaar ononderbroken op tijdens een welbepaalde periode.
 • U kunt een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren met ten minste 2 werkdagen per week. 

Vanaf 1 september 2020 tot 31 december 2020 wordt in die regeling het maximaal aantal weken waarin bedienden economisch werkloos kunnen worden gesteld met 8 weken opgetrokken:

Regelingen

Maximumduur tot eind 2020

Regeling van volledige schorsing: geen enkele werkdag

24 weken in plaats van de huidige 16 weken

Regeling van gedeeltelijke arbeid met ten minste 2 werkdagen per week.

34 weken in plaats van de huidige 26 weken

U kan eventueel ook de bestaande procedure voor economische werkloosheid voor bedienden gebruiken.

De toegangsvoorwaarden worden ook versoepeld...

U kunt een beroep doen op economische werkloosheid zonder dat u aan de normale toegangsvoorwaarden voor die regeling moet voldoen. Het gaat dan onder meer om de erkenningscriteria als onderneming in moeilijkheden.

U moet echter kunnen aantonen dat u in het kwartaal voorafgaand aan de invoering van de economische werkloosheid, een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019.

U moet bedienden die in economische werkloosheid worden geplaatst bovendien 2 vormingsdagen per maand aanbieden.

… maar een cao of een ondernemingsplan zijn nog vereist!

Om gebruik te maken van deze regeling moet u als er geen collectieve arbeidsovereenkomst in uw sector bestaat, verbonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst of door een ondernemingsplan die worden neergelegd bij de griffie van de AD Collectieve betrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

U sluit een ondernemings-cao af als u een vakbondsafvaardiging heeft. Heeft u geen vakbondsafvaardiging? Dan kan u onmiddellijk een ondernemingsplan opstellen.

Heeft u een vakbondsafvaardiging, maar wil die geen cao afsluiten? Dan kan u, als er binnen de twee weken na de start van de onderhandelingen geen akkoord over een cao wordt bereikt, een ondernemingsplan opstellen.

De ondernemings-cao of het ondernemingsplan moeten de volgende gegevens bevatten:

 • het bedrag van de toeslag die aan de tijdelijk werkloze bediende moet worden betaald[4]
 • als een ondernemingsplan wordt gebruikt:
  • dit plan moet aantonen dat de onderneming in het vorige kwartaal een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019;
  • en uw verbintenis vermelden om 2 vormingsdagen per maand aan te bieden aan tijdelijk werkloze bedienden;
  • een kopie van dat plan moet ook zo snel mogelijk worden bezorgd aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, aan de vakbondsafvaardiging. 

Tot eind 2020 is het niet nodig om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden om gebruik te maken van het stelsel van tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden. U moet dan ook uw ondernemingsplan niet per aangetekende brief opsturen naar de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen.

Aangezien de ondernemingsplannen tijdelijk niet meer worden voorgelegd aan deze commissie, kan ze geen afwijking toestaan op het bedrag van het loonsupplement.

Welke procedure volgt u om de economische werkloosheid voor uw bedienden aan te vragen?

Sluit  een ondernemings-cao af of stel een ondernemingsplan op

Wordt cao nr. 147 niet verlengd en is er geen sectorale cao voor uw onderneming? Dan moet u een ondernemings-cao afsluiten of een ondernemingsplan opstellen. U moet de ondernemings-cao of het ondernemingsplan neerleggen bij de griffie van de AD Collectieve betrekkingen van de FOD WASO, via een aangetekend schrijven.

Het adres is:

Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen

Ernest Blerotstraat 1

1070 Brussel

 

Het plan of de cao kan ook elektronisch worden neergelegd als het plan of de cao elektronisch ondertekend werden.

Verstuur het document C106A naar de RVA

Nadat u de ondernemings-cao of uw ondernemingsplan heeft neergelegd, moet u  een aangepaste C106A versturen naar de RVA.

U moet de C106A aangetekend versturen. Daarnaast kan u al een kopie van de C106A via mail versturen naar het werkloosheidsbureau dat voor uw onderneming bevoegd is.

Het correcte mailadres is: tijdelijkewerkloosheid.XX@rvaonem.fgov.be.  

Is dat bijvoorbeeld Mechelen, dan wordt dit tijdelijkewerkloosheid.mechelen@rvaonem.fgov.be.

De C106A  moet u 14 dagen vóór u de eerste melding van tijdelijke werkloosheid doet aan de RVA versturen. Als u de tijdelijke werkloosheid op 1 september 2020 wil laten aanvangen, moet u de C106A ten laatste op 10 augustus versturen. U moet immers de eerste melding van de werkloosheid ten laatste op 24 augustus doen.

In de C106A moet u aanduiden of uw omzet of uw productie met minstens 10% is gedaald. U hoeft de bewijzen daarvoor niet mee te sturen, maar u moet ze wel beschikbaar houden voor een controle.

Als datum voor de neerlegging van de ondernemings-cao of het ondernemingsplan mag u de datum van het versturen van de aangetekende zending vermelden.

De eerste melding van de werkloosheid

Ten laatste 7 dagen vóór de eerste werkloosheidsdag, licht u uw werknemers over de tijdelijke werkloosheid.

U moet de dag van de aankondiging en de eerste werkloosheidsdag hierin niet meetellen. Dat betekent dat als u de werkloosheid wil laten aanvangen op 1 september 2020, u uw werknemers ten laatste op 24 augustus moet informeren.

U doet dit door de mededeling:

 • Op een zichtbare plaats aan te plakken;
 • Ofwel door een schriftelijke mededeling aan de individuele werknemers te versturen

De mededeling bevat de volgende info:

 • De identiteit van de bedienden die u werkloos stelt (naam, voornaam, INSZ-nummer);
 • Het aantal werkloosheidsdagen en de data waarop elke bediende werkloos zal zijn;
 • Het begin en het einde van de regeling

U moet eveneens op dezelfde dag uw ondernemingsraad, of als die er niet is uw vakbondsafvaardiging informeren.

Tot slot moet u die dag ook een elektronische mededeling aan de RVA versturen. Daarmee kan Securex u helpen. U zal ook opnieuw een C3.2 voor uw werknemers moeten afleveren. Ook dat kan elektronisch.  

Wat doet Securex voor u?

Securex informeert u of u de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht nog tot 31 december 2020 kan toepassen.

Kan u die werkloosheid vanaf 1 september 2020 niet meer gebruiken en heeft u vragen over de economische werkloosheid? Dan kan u terecht bij uw Legal advisor.

Voor aanvragen voor de tijdelijke werkloosheid voor arbeiders, kan u terecht op het mail adres aanvraag.tw@securex.be.

Via dat mail adres kan u ook vragen uw elektronische aangifte voor bedienden te versturen.

 


[1] Koninklijk besluit van 15 juli 2020  tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I), Belgisch Staatsblad 17 juli 2020. 

[2] Ongeacht de gekozen mogelijkheid, mag de arbeider enkel in werkloosheid worden geplaatst voor het totaal aantal uren dat hij de vastgestelde dag had moeten werken en niet voor een deel ervan. De schorsing gebeurt dus per volledige dag.

[3] Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig werd geschorst voor die maximumduur van 8 weken moet de werkgever de voltijdse arbeidsregeling terug invoeren gedurende een volledige werkweek. Pas daarna kan een nieuwe volledige schorsing of regeling van gedeeltelijke arbeid ingaan.

[4] Meer informatie hierover vindt u in onze fiche Tijdelijke werkloosheid 2. Wegens economische oorzaken/Stelsel voor bedienden in de rubriek Sociaal/Dossiers/Tijdelijke werkloosheid.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-07-2020