To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kwaliteit van de lucht in werklokalen : nieuwe bepalingen

05/24/2019

De bepalingen in de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen werden aangepast. Het treedt in werking op 31 mei 2019.[1]

Een nieuwe definitie

De definitie van een werklokaal werd aan de codex toegevoegd :

Werklokaal : een lokaal waarin zich een werkpost bevindt. 

Principes van de binnenluchtkwaliteit

De artikelen, die betrekking hebben op de ventilatie van arbeidsplaatsen, zijn gewijzigd.

Het algemene principe bestaat erin dat werknemers over een goede binnenluchtkwaliteit moeten beschikken.

Dit is ruimer dan de vroegere doelstelling, waarbij alleen ‘voldoende verse lucht’ als criterium gold, maar niets werd gezegd over het aanpakken van verontreinigingsbronnen. Nu is de werkgever verplicht een risicoanalyse uit te voeren over de binnenluchtkwaliteit waarmee hij rekening moet houden met de volgende verschillende verontreinigingsbronnen :

  • de aanwezigheid van personen en hun fysieke activiteit ;
  • de in de werklokalen aanwezige producten en materialen;
  • het onderhoud, het herstel en de reiniging van de arbeidsplaatsen;
  • de kwaliteit van de aangevoerde lucht als gevolg van infiltratie en ventilatie, verontreiniging en werking van het ventilatie-, luchtbehandelings- en verwarmingssysteem.

De werkgever moet de nodige technische en/of organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de CO2-contentratie in de lokalen gewoonlijk lager is dan 900 ppm. Dit stemt overeen met een minimum ventilatiedebiet van 40m³ per uur per aanwezige persoon.

Als de werkgever echter op basis van de risicoanalyse kan aantonen dat de werknemers een gelijkwaardige of betere bescherming genieten als gevolg van het uitschakelen of verminderen van zoveel mogelijk verontreinigingsbronnen, dan volstaat het dat de CO2-concentratie in de werklokalen gewoonlijk lager is dan 1200 ppm, of dat er een minimum ventilatiedebiet is van 25m³ per uur per aanwezige persoon.

Voor bestaande gebouwen die nog niet aan deze normen kunnen voldoen, moet een actieplan worden opgesteld om ervoor te zorgen dat men op termijn wel aan deze normen voldoet. Er moet een stapsgewijze planning opgemaakte worden om de situatie geleidelijk aan te verbeteren met maatregelen op korte, middellange en lange termijn.   Voor nieuwbouw (of fundamentele verbouwingen waarvoor een bouwaanvraag nodig is) na 1 januari 2020 moet de werkgever ervoor zorgen dat aan de nieuwe regels wordt voldaan. De voorwaarden die specifiek voor bevochtigings- of ontvochtigingsinstallaties gelden, worden gegroepeerd in dezelfde paragraaf.  

Praktijkrichtlijn  

De basisregels opgenomen in het koninklijk besluit van 2 mei 2019 zullen verder worden uitgewerkt in een praktijkrichtlijn die gepubliceerd zal worden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  

Bron : Nieuws van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg «  Nieuwe regels voor de kwaliteit van de binnenlucht in werklokalen », 21-05-2019

 [1] Het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen (Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019).

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 05/24/2019