To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Binnenkort re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

25/11/2016

De regering heeft verschillende maatregelen voorbereid om de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen. Eén ervan is het re-integratietraject in de onderneming, waarbij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de werkgever, naast de werknemer, een centrale rol spelen[1].

Deze maatregel leunt aan bij het re-integratietraject dat zal worden ingevoerd in het kader van de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen[2]

Wat bedoelt men met re-integratie?

De bedoeling is om een werknemer die het overeengekomen werk niet meer kan uitoefenen de mogelijkheid te geven aangepast of ander werk uit te oefenen:

 • ofwel tijdelijk, dit wil zeggen in afwachting dat hij opnieuw in staat is het overeengekomen werk uit te oefenen;
 • ofwel definitief, wat inhoudt dat de werknemer werd erkend als zijnde definitief ongeschikt om het overeengekomen werk uit te oefenen.

In dat kader wachten we wel nog op de afschaffing van de ‘gezondheidsbeoordeling van een definitief arbeidsongeschikte werknemer met het oog op zijn re-integratie’, waarvoor een specifieke procedure gevolgd moest worden. Hierbij moest de werknemer een vraag tot re-integratie indienen door middel van een aangetekende brief. Die situaties zullen voortaan binnen het nieuwe re-integratietraject worden behandeld.

Chronologie van de verschillende stappen van het re-integratietraject

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste fasen van de re-integratieprocedure.

Initiatief

De werknemer of zijn behandelende arts (als de werknemer hiermee instemt) of de adviserend geneesheer van het ziekenfonds[3] of de werkgever[4] dient een verzoek voor een re-integratietraject in bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

 

Opstarten van het traject: re-integratiebeoordeling

De arbeidsgeneesheer start vervolgens het dossier op en brengt de werkgever op de hoogte. Hij nodigt de werknemer uit voor een re-integratiebeoordeling. De werknemer mag zich laten bijstaan door een personeelsvertegenwoordiger (CPBW) of een vakbondsafgevaardigde.

Indien de werknemer hiermee instemt, wordt overleg georganiseerd met de andere betrokken actoren, zoals de behandelende arts of de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. De arbeidsgeneesheer onderzoekt de werknemer en eventueel ook de werkpost of werkomgeving en maakt een verslag op van zijn bevindingen. Merken we op dat een bezoek van de werkpost niet altijd noodzakelijk is.

De arbeidsgeneesheer neemt een beslissing die hij binnen de 40 werkdagen na het re-integratieverzoek vermeldt op het formulier van re-integratiebeoordeling.

Mogelijke beslissingen
 1. De mogelijkheid bestaat dat de werknemer op termijn het overeengekomen werk kan hervatten, desgevallend met een aanpassing van de werkpost EN de werknemer is in staat om in tussentijd bij de werkgever aangepast of ander werk uit te voeren, desgevallend met een aanpassing van de werkpost.
  De arbeidsgeneesheer legt de modaliteiten van het aangepast of ander werk vast, alsook van de aanpassing van de werkpost. Hij herbekijkt het re-integratietraject op een tijdstip dat hij vaststelt. 
 1. De mogelijkheid bestaat dat de werknemer op termijn het overeengekomen werk kan hervatten, desgevallend met een aanpassing van de werkpost MAAR de werknemer is niet in staat om in tussentijd bij de werkgever aangepast of ander werk uit te voeren.
  De arbeidsgeneesheer herbekijkt het re-integratietraject op een tijdstip dat hij vaststelt. 
 1. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten MAAR is in staat om bij de werkgever aangepast of ander werk uit te voeren, desgevallend met een aanpassing van de werkpost.
  De arbeidsgeneesheer legt de modaliteiten van het aangepast of ander werk vast, alsook van de aanpassing van de werkpost. 
 1. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten EN is niet in staat om bij de werkgever aangepast of ander werk uit te voeren
 1. De arbeidsgeneesheer is van mening dat het om medische redenen niet opportuun is om een re-integratietraject te starten. In dat geval herbekijkt hij echter om de 2 maanden de mogelijkheden om een re-integratietraject op te starten.
  Opgelet: deze beslissing kan niet worden genomen voor een re-integratietraject dat wordt opgestart op verzoek van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

De werknemer kan eventueel beroep instellen tegen een beslissing waarbij hij definitief ongeschikt wordt verklaard (punten 3 en 4), en dit binnen de 7 werkdagen. Hiertoe moet hij een aangetekende brief sturen naar de geneesheer sociaal inspecteur. Die zal de arbeidsgeneesheer en de behandelende arts raadplegen om overleg te plegen over de situatie van de werknemer.

Tenslotte merken we nog op dat de arbeidsgeneesheer de adviserend geneesheer van het ziekenfonds moet inlichten als er geen re-integratie wordt aangeboden.  

Opstellen van het re-integratieplan

De werkgever moet dit plan opstellen. Hij doet dit uiteraard in overleg met de werknemer, de arbeidsgeneesheer en eventueel andere nuttige personen.

De arbeidsgeneesheer legt het re-integratieplan voor aan de adviserend geneesheer. Die moet beslissen of hij een einde maakt aan de arbeidsongeschiktheid en nagaan of het re-integratievoorstel verenigbaar is met de voorwaarden voor toegelaten arbeid[5].

Vervolgens bezorgt de werkgever het re-integratieplan aan de werknemer

 • binnen een termijn van maximaal 55 werkdagen na ontvangst van de re-integratiebeoordeling als het gaat om een tijdelijke ongeschiktheid zoals in situatie nr. 1 wordt bedoeld (mogelijkheid tot re-integratie en in tussentijd aangepast/ander werk bij de werkgever);
 • binnen een termijn van maximaal 12 maanden na ontvangst van de re-integratiebeoordeling als het gaat om een definitieve ongeschiktheid zoals in situatie nr. 3 wordt bedoeld (definitieve ongeschiktheid maar mogelijkheid tot aangepast/ander werk bij de werkgever). 

De werkgever kan beslissen om geen re-integratieplan op te maken[6]. Hij moet dit dan binnen dezelfde termijnen verantwoorden in een verslag.

Aanvaarding of weigering door de werknemer

De werknemer moet zich binnen de 5 werkdagen na ontvangst van het re-integratieplan uitspreken. Als hij het plan weigert, moet hij de redenen voor zijn weigering vermelden.

Wanneer het plan is goedgekeurd, bezorgt de werkgever een exemplaar van het ‘definitieve’ re-integratieplan[7] aan de werknemer en aan de arbeidsgeneesheer en houdt het ter beschikking van het Toezicht op het welzijn.

Tenslotte bezorgt de arbeidsgeneesheer het plan aan het adviserend geneesheer van het ziekenfonds en wordt het bij het gezondheidsdossier van de werknemer gevoegd.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe bepalingen treden in werking:

 • op 1 december 2016 voor de re-integratietrajecten opgestart door de adviserend geneesheren van het ziekenfonds;
 • op 1 januari 2017 voor de re-integratietrajecten opgestart door de werknemers, ongeacht de begindatum van hun arbeidsongeschiktheid;
 • op 1 januari 2017 voor de re-integratietrajecten opgestart door de werkgevers voor arbeidsongeschiktheden die ten vroegste op 1 januari 2016 zijn ingegaan;
 • op 1 januari 2018 voor de re-integratietrajecten opgestart door de werkgevers voor arbeidsongeschiktheden die voor 1 januari 2016 zijn ingegaan.

 

Zeer binnenkort zullen we een uitvoerige uitleg ter beschikking stellen in Lex4You in ons dossier ‘Schorsingen van de arbeidsovereenkomst/Arbeidsongeschiktheid’. Wij houden u op de hoogte.

U wenst geïnformeerd te worden over de laatste nieuwigheden? Volg ons webinar!

Indien u meer informatie wenst over deze maatregel en over de andere nieuwigheden voorzien voor 2017, volg dan op 1 december ons webinar "sociale actualiteit" van 12 tot 13u!

Na een klein uur tijd bent u weer helemaal mee! Schrijf u in via onze opleidingskalender (filter per thema 'Social & Legal').

U wenst een abonnement op onze webinars 'sociale actualiteit' ? Klik dan hier. Bovendien organiseren we in december een webinar over het 'Wendbaar en Werkbaar Werk' en het begrotingsakkoord. Dit is gratis voor onze klanten met een abonnement 'sociale actualiteit'.

 

   


[1] Hiertoe werd een nieuwe afdeling ingevoegd in het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht (ingevoegd door het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 dat op 24 november in de 2de editie van het Belgisch Staatsblad verscheen).

[2]Er werd ook een nieuwe afdeling ingevoegd in het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (ingevoegd door het koninklijk besluit van 8 november 2016 dat eveneens in de 2de editie van het Belgisch Staatsblad van 34 november  verscheen). We zullen dit besluit hier slechts kort belichten om de rol van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds te verduidelijken.

[3]In bepaalde situaties die vermeld zullen worden in de reglementering over de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen.

[4] Ten vroegste vanaf 4 maanden na aanvang van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer of vanaf het tijdstip waarop de werknemer hem een attest bezorgt van zijn behandelde arts waaruit de definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren blijkt.

[5] Indien nodig wordt het re-integratieplan aangepast.

[6] Hij kan deze beslissing nemen wanneer hij meent dat het technisch of objectief onmogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist.

[7] Het plan wordt regelmatig opgevolgd door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en kan altijd worden herbekeken.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 25-11-2016