To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Installatie van nieuwe ondernemingsraad en CPBW

17/11/2020

Eenmaal de stemmen geteld zijn na de sociale verkiezingen en de leden voor uw comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en ondernemingsraad (OR) verkozen zijn, dient u de installatievergaderingen van beide overlegorganen in te plannen.

Aan de orde is het opstellen of hernieuwen van een huishoudelijk reglement, een ogenblik dat u kunt aangrijpen om de mogelijkheid van online vergaderingen ook formeel op te nemen.

Overwin uw koudwatervrees en bestel onze Starter-kit OR/CPBW met modeldocumenten op onze e-Shop.

 

Installatievergadering

De installatievergadering van de OR en het CPBW is een belangrijk moment: de verkozen leden van de werknemersafvaardiging en de vertegenwoordigers van de werkgever komen voor het eerst samen en maken afspraken met het oog op een nieuwe cyclus van sociaal overleg binnen de onderneming.

Opgelet: de installatievergadering van beide overlegorganen moet verplicht plaatsvinden binnen de 45 dagen volgend op de dag van de sociale verkiezingen (“dag Y”), dus tussen 31 december 2020 en 13 januari 2021.

Volgende punten staan klassiek op de agenda:

 • aanduiding van de voorzitter;
 • aanduiding van de secretaris;
 • ppstellen van een huishoudelijk reglement.

 

Voorzitterschap en secretariaat

Tijdens de installatievergadering worden de voorzitter en de secretaris aangeduid.

De voorzitter van de OR en het CPBW is het ondernemingshoofd of zijn behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger. Hij of zij leidt de debatten en waakt over het goede verloop van de vergaderingen.

Binnen de OR wordt de secretaris aangeduid onder de werknemersvertegenwoordigers. In het CPBW is het dan weer de interne preventieadviseur die de rol van secretaris op zich neemt. In de praktijk zal de secretaris de voorzitter bijstaan bij de uitvoering van zijn taken door bijvoorbeeld de oproepingen tijdig te versturen en de notulen van de vergadering mee te helpen opstellen.

 

Het huishoudelijk reglement: een must

Vooraleer zich aan hun opdrachten te wijden, dienen de nieuw samengestelde overlegorganen nog de nodige praktische afspraken te maken. Een huishoudelijk reglement is hiervoor een onmisbaar instrument.

Voor beide overlegorganen gelden een aantal verplichte vermeldingen in het huishoudelijk reglement. Die zijn enigszins verschillend voor OR en CPBW. Een volledig overzicht vindt u hier voor de OR en het CPBW.

Het betreft onder meer:

 • de plaats en het tijdstip van de vergaderingen;
 • termijn binnen dewelke een kwestie op de agenda kan worden geplaatst;
 • de oproepingstermijn voor de vergaderingen;
 • de manier waarop een punt op de agenda wordt gezet en in de oproeping wordt opgenomen;
 • de taken van de voorzitter en de secretaris;
 • de procedure tot wijziging van het reglement.

Andere elementen zijn:

 • de plaats en het tijdstip van de vergaderingen.
  In coronatijden kan het aangewezen zijn ook uitdrukkelijk de mogelijkheid van online vergaderingen in het huishoudelijk reglement op te nemen en de modaliteiten die hiermee gepaard gaan;

 • de wijze waarop de beslissingen binnen de OR en het CPBW worden genomen
  Sommige paritaire comités hebben een model van huishoudelijk reglement, dit mag gewijzigd of aangevuld worden.

 

Wat doet Securex voor u?

Securex stelt voor de oprichting of hernieuwing van uw overlegorganen een handig hulpmiddel ter beschikking met een Starterskit: uitnodiging op de eerste vergadering van de 2 organen, huishoudelijk reglement, modellen van oproeping, modellen van notulen… Dit pakket van documenten is beschikbaar op onze e-Shop

Wil u alles weten over de bevoegdheden van het CPBW en de ondernemingsraad? Neem dan deel aan ons webinar gewijd aan deze twee organen op 7 december 2020. Ontdek het programma en schrijf u hier in!

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-11-2020