To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Met pensioen en nog aan de slag? Maak de berekening voor het jaar 2018!

20/11/2018

Elke gepensioneerde van 65 jaar en elke gepensioneerde met 45 jaar loopbaan mag onbeperkt bijverdienen zonder zijn pensioen te verliezen[1]

Bent u echter een werkende gepensioneerde die jonger is dan 65 jaar en die geen 45 jaar loopbaan heeft, dan moet u bepaalde loongrenzen respecteren. In dat geval is, met het jaareinde in zicht, de tijd aangebroken om de financiële balans op te maken. Het zou immers jammer zijn dat het werk dat u dit jaar gedaan hebt, ook al was het slechts beperkt, ervoor zorgt dat u uw pensioen (gedeeltelijk) verliest.

Over welke beroepsactiviteit en welke inkomsten heeft men het?

De beroepsactiviteit

De bedoelde beroepsactiviteit wordt omschreven als die welke een inkomen kan opleveren in de zin van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen[2], zelfs indien ze door een tussenpersoon wordt uitgeoefend, en iedere gelijkaardige bezigheid uitgeoefend in een vreemd land of in dienst van een internationale of supranationale organisatie.

De inkomsten

Voor diegenen die zich nog aan de inkomstengrenzen moeten houden, brengen we nog even in herinnering wat voor een loontrekkende gepensioneerde onder inkomsten moet worden verstaan: het gaat om het bruto beroepsinkomen (voor inhoudingen van de socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing), rekening houdend met alle elementen van de bezoldiging[3], met name het betaalde loon voor de effectief gepresteerde arbeid, de betaalde feestdagen, het gewaarborgd week- of maandloon, de voordelen in natura, het enkel vakantiegeld (dit wordt in het jaar van betaling in aanmerking genomen), de eindejaarspremie.

Komen evenwel niet in aanmerking: het dubbel vakantiegeld, de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques of de hospitalisatieverzekering, de verplaatsingskosten, het voordeel in natura dat voortvloeit uit het privégebruik van een bedrijfswagen, de loonbonus en de maaltijdkosten die door de werkgever terugbetaald worden (ze worden niet als inkomsten beschouwd).

Voor de pensioenen die ten vroegste op 1 januari 2015 ingingen, wordt ook de opzegvergoeding, afscheidsvergoeding of een ontslagvergoeding of elk als zodanig geldend voordeel beschouwd als een inkomen dat gelijkmatig gespreid moet worden over de duur van de opzegtermijn. Voor de pensioenen die aanvingen voor 1 januari 2015, houden we sinds 2015 eveneens rekening met elke vergoeding die ten vroegste op 1 januari 2015 begon.

Behoort u tot de gelukkigen die onbeperkt mogen werken?

Twee types van gepensioneerden mogen hun pensioen onbeperkt cumuleren met beroepsinkomsten. Deze onbeperkte cumul geldt echter niet voor de personen die enkel een overlevingspensioen genieten.

Elke gepensioneerde van 65 jaar

Elke gepensioneerde die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (65 jaar), mag een toegelaten activiteit uitoefenen zonder de loongrenzen te moeten naleven, en dit vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 wordt.

Hierbij is het belangrijk om te noteren dat:

  • er in dit geval geen enkele loopbaanvoorwaarde geldt;
  • de leeftijdsvoorwaarde van 65 jaar niet vervuld moet zijn op het moment van de pensionering. Ook een werknemer die bijvoorbeeld op zijn 63ste op vervroegd pensioen gaat, zal vanaf het jaar waarin hij 65 wordt onbeperkt mogen bijverdienen!
  • de echtgenoot van een gepensioneerde die een gezinspensioen geniet, steeds de loongrenzen moet respecteren als hij een toegelaten activiteit uitoefent, ook al heeft hij de leeftijd van 65 jaar bereikt. 
De gepensioneerde met 45 jaar loopbaan

De gepensioneerde die op de ingangsdatum van zijn eerste Belgische rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kan bewijzen, mag een toegelaten activiteit uitoefenen zonder de loongrenzen te moeten naleven.

Om na te gaan of de loopbaanvoorwaarde vervuld is, worden alle loopbaanjaren als werknemer, zelfstandige en ambtenaar in aanmerking genomen, voor zover ze beantwoorden aan de criteria de opgelegd worden voor het recht op vervroegd pensioen (voor een werknemer 104 dagen voltijds per jaar).

… nee? Hou dan uw rekenmachine in de aanslag

Alle andere gepensioneerden die van een rustpensioen genieten (jonger dan 65 jaar en minder dan 45 loopbaanjaren op het moment van de pensionering) en alle personen die enkel een overlevingspensioen genieten, zijn aan de loongrenzen onderworpen.  De grenzen zijn bovendien ook van toepassing op de echtgenoot van een gepensioneerde die een gezinspensioen geniet, ook al heeft hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Meer info in verband met loongrenzen van toepassing in 2018.

Wat als u de grenzen overschrijdt?

De sanctie bij het overschrijden van de loongrenzen staat strikt in verhouding tot de overschrijding van de grenzen. Een overschrijding met 30% leidt bijvoorbeeld tot een schorsing van het pensioen met 30%.

Opmerking: ingeval de beroepsactiviteit door de echtgenoot wordt uitgeoefend terwijl de gepensioneerde een gezinspensioen ontvangt, is geen enkele overschrijding toegestaan. In geval van overschrijding wordt het gezinspensioen teruggeschroefd tot een alleenstaandenpensioen.

Meer info?

Raadpleeg voor meer informatie onze fiche onder Sociaal / Info+ / Rust- en overlevingspensioen – Toegelaten beroepsactiviteiten" of neem een kijkje op de site van de Federale Pensioendienst.

 


[1] Koninklijk besluit van 20 januari 2015, Belgisch Staatsblad van 23 januari 2015, 2de editie.

[2] Art. 23 §1, 1°, 2° of 4° of art. 228 § 2, 3° of 4° van het WIB.

[3] In de praktijk wordt rekening gehouden met de looncodes 1, 2, 5, 6, 7 en 20 van de DmfA.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-11-2018