To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Binnenkort een belastingvrije consumptiecheque voor uw personeel

24/06/2020

De “horecacheque” waarvan aanvankelijk sprake was om gevolgen van de crisis te bestrijden zal uiteindelijk een “consumptiecheque” worden die zowel in de horeca als in de cultuur- en sportsector gebruikt kan worden.

Net zoals de maaltijd- en de ecocheques zal hij niet als loon beschouwd worden en zal hij dus vrijgesteld worden van sociale lasten en belasting. Er zullen wel een aantal voorwaarden nageleefd moeten worden.

Deze cheque krijgt een beperkte levensduur en zal enkel op papier uitgereikt worden.

De consumptiecheque maakt deel uit van de reeks maatregelen waarmee de regering onze economie na de coronacrisis wil stimuleren. Het gaat immers om een interessante vorm van loon voor de werkgever dat de werknemers kunnen besteden in de zwaarst getroffen sectoren.

We publiceren hetgeen volgt onder voorbehoud van publicatie van deze maatregel in het Belgisch Staatsblad.

Cheque vrijgesteld onder bepaalde voorwaarden

Net zoals zijn neefjes, de maaltijd- en ecocheque, zal de consumptiecheque geen deel uitmaken van het loon van uw werknemers en zal hij, bijgevolg, geen aanleiding geven tot socialezekerheidsbijdragen voor de werkgever en de werknemer. Hij zal evenmin worden belast.

In tegenstelling tot de andere soorten van cheques, zal de consumptiecheque bovendien in zijn totaliteit aftrekbaar zijn.

Er zullen niettemin een aantal voorwaarden nageleefd moeten worden:

 • de consumptiecheque mag niet toegekend worden ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of toeslag waarop al dan niet socialezekerheidsbijdragen betaald moeten worden;
  U mag dus, bijvoorbeeld, niet minder loon toekennen tijdens een bepaalde maand om de aankoop van de consumptiecheques te financieren of een premie vervangen door de toekenning van die cheques.
 • de toekenning van die cheque moet geregeld worden met een sectorale of ondernemingscao. Als dat niet mogelijk is, omdat er geen vakbondsafvaardiging bestaat of het een personeelscategorie betreft waarvoor doorgaans geen cao afgesloten wordt, kan de consumptiecheque via een individuele overeenkomst toegekend worden. Deze moet schriftelijk zijn en het bedrag van de cheque mag niet hoger zijn dan dat waarin via cao voorzien is in dezelfde onderneming (voor zover deze bestaat);
  U mag dus geen consumptiecheque uitreiken vooraleer u de hiervoor beschreven procedure gevolgd hebt. Een model van collectieve of individuele overeenkomst zal beschikbaar zijn bij uw Legal advisor om u te helpen.
 • de cao of de individuele overeenkomst moet de maximum nominale waarde van de consumptiecheque vermelden met een bedrag van maximum 10 euro per cheque;
 • de consumptiecheque mag niet volledig of gedeeltelijk tegen geld ingeruild worden;
 • het totale bedrag van de cheques mag niet meer dan 300 euro per werknemer bedragen;
 • de consumptiecheque moet op naam van de werknemer uitgereikt worden. Net zoals voor de overige cheques wordt die voorwaarde geacht vervuld te zijn als de toekenning, het aantal cheques en het bedrag ervan vermeld staan op de individuele rekening van de werknemer.
 • de consumptiecheque moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten:
  • duidelijk aangeven dat hij slechts geldig is tot 7 juni 2021;
  • de uitreikingsdatum van de cheque vermelden. Hij zal uitgereikt mogen worden tot 31 december 2020;
  • vermelden dat hij enkel gebruikt mag worden in de inrichtingen van de horeca- en culturele sector die erkend of gesubsidieerd worden door de bevoegde overheid of in sportverenigingen waarvoor er een federatie bestaat die erkend of gesubsidieerd wordt door de Gemeenschappen of tot één van de nationale federaties behoort.

Als die voorwaarden niet nageleefd zijn, zal de cheque op fiscaal en op sociaal vlak als een gewoon loon behandeld worden! U moet dan socialezekerheidsbijdragen en een bedrijfsvoorheffing betalen op het toegekende bedrag.

Enkel papieren cheque

Om die cheque snel in roulatie te kunnen brengen, heeft de regering beslist om hem enkel op papier uit te reiken. De uitgave van elektronische cheques zou immers bijkomende reglementaire formaliteiten vergen en men wou snel handelen.

We verwachten dat deze maatregel weldra van kracht wordt. Dat zal gebeuren op de dag van verschijning in het Belgisch Staatsblad. We houden u zeker op de hoogte.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-06-2020