To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Snellere inschrijving als werkzoekende

05/09/2019

Sinds 29 april 2019 moet een werknemer zich in bepaalde situaties sneller inschrijven als werkzoekende bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst (Forem, VDAB, Actiris, ...) van zijn woonplaats.

Als in onderling overleg tussen de partijen een vrijstelling van arbeidsprestaties werd overeengekomen, moet u de werknemer hierover bovendien inlichten.

De bedoeling is te vermijden dat de betrokken werknemers te lang buiten de arbeidsmarkt blijven. Deze maatregel maakt deel uit van de sociale maatregelen van de jobsdeal die recent officieel zijn geworden[1].

Voor welke werknemers?

De volgende werknemers moeten zich binnen de 2 maanden inschrijven bij de gewestelijke bemiddelingsdienst van hun woonplaats[2]:

  • Werknemers die met een verbrekingsvergoeding werden ontslagen. De termijn van 2 maanden gaat dan in vanaf de eerste dag van de periode die gedekt is door de verbrekingsvergoeding;
  • Werknemers die een opzeggingstermijn moeten presteren wanneer de partijen in onderling overleg zijn overeengekomen dat de opzegging niet moet worden gepresteerd. De termijn van 2 maanden gaat dan in vanaf de dag waarop de werknemer ten minste gedeeltelijk werd vrijgesteld van arbeidsprestaties tijdens de opzeggingstermijn.

Welke sanctie?

Een werknemer die zich niet tijdig inschrijft kan gedurende 4 weken worden uitgesloten van werkloosheidsuitkeringen. Hij wordt dan als vrijwillig werkloze beschouwd.

Deze sanctie kan pas worden toegepast op ontslagen die na 29 april 2019 plaatsvinden.

Hoe wordt de werknemer ingelicht over zijn inschrijvingsplicht?

In de eerste situatie (verbrekingsvergoeding) wordt de werknemer via zijn C4-formulier tijdig ingelicht over zijn inschrijvingsplicht. Dit formulier wordt momenteel aangepast.

In de tweede situatie (vrijstelling van arbeidsprestaties) moet u uw werknemer inlichten[3]. Hij ontvangt zijn C4 immers pas na de periode van vrijstelling van arbeidsprestaties.

Uw informatieplicht

U moet uw werknemer schriftelijk inlichten. De wet bepaalt dat u hem moet melden dat hij zich binnen de maand nadat de vrijstelling is toegekend moet inschrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst van zijn woonplaats[4].

Op het C4-formulier zal een nieuwe vermelding worden opgenomen waarin u moet aangeven of er vrijstelling van arbeidsprestaties werd toegekend. Zo kan worden gecontroleerd of de werknemer zich tijdig heeft ingeschreven als werkzoekende.

Securex kan u helpen!

Securex stelt u een overeenkomst van vrijstelling van arbeidsprestaties ter beschikking, waarin de verplichting voor de werknemer om zich als werkzoekende in te schrijven is opgenomen. Geïnteresserd? Aarzel niet om uw Legal advisor te contacteren!

 


[1] Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, Belgisch Staatsblad van 19 april 2019, 2e editie.

[2] Koninklijk besluit van 7 april 2019, Belgisch Staatsblad van 19 april 2019. Dit KB wijzigt het werkloosheid-KB van 25 november 1991. De periode van twee maanden wordt in bepaalde situaties verlengd. In dit artikel gaan we hier niet dieper op in.

[3] Nieuw artikel 37/12 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

[4] De wet legt een termijn van een maand op terwijl de werkloosheidsreglementering een termijn van 2 maanden vaststelt…

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/09/2019