To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Werkgevers kunnen voortaan hun arbeidsreglement online neerleggen!

05/23/2019

Sinds 15 mei 2019 hebben werkgevers de mogelijkheid om hun arbeidsreglement online neer te leggen op www.arbeidsreglement.belgie.be.

Verplichtingen van de werkgever

Elke werkgever, ongeacht zijn activiteit (industriële, handels-, landbouw-, non-profitactiviteit) of zijn rechtsvorm (natuurlijk persoon, vzw, nv, ...) moet een arbeidsreglement opstellen zodra hij een werknemer tewerkstelt. Het heeft daarbij geen belang of die werknemer is verbonden door een arbeidsovereenkomst of een alternerende opleiding volgt, of hij voltijds of deeltijds is tewerkgesteld, of hij al dan niet is onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers.

Binnen de acht dagen na de inwerkingtreding van het arbeidsreglement en van de wijzigingen ervan moet de werkgever een kopie opsturen naar de sociaal inspecteur – directiehoofd van de gewestelijke directie van het Toezicht op de sociale wetten die bevoegd is voor het grondgebied waar zijn maatschappelijke zetel (als hij een rechtspersoon is) of zijn vestigingsplaats (als hij een natuurlijk persoon is) is gelegen.

De gewestelijke directie bevestigt de ontvangst van de bezorgde documenten en registreert desgevallend het arbeidsreglement door het een volgnummer toe te kennen.

Online neerleggen

Voortaan kunnen die documenten online worden bezorgd. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg verduidelijkt dat de toegang gebeurt met de elektronische identiteitskaart (eID) of via Itsme.

De werkgever kan zijn arbeidsreglement (of de wijziging ervan) en de bijlagen elektronisch opladen in pdf-formaat.

De website geeft het Toezicht op de sociale wetten ook de mogelijkheid om een verzoeningsprocedure op te starten wanneer er een meningsverschil is bij de procedure voor opstelling of wijziging van het arbeidsreglement.

De documenten die elektronisch worden opgeladen, worden onmiddellijk en automatisch doorgestuurd naar de interne toepassingen van de administratie. Werkgevers krijgen dus sneller dan vroeger een ontvangstbewijs met de vermelding dat zij hebben voldaan aan hun verplichting om een kopie van hun arbeidsreglement of de wijziging ervan mee te delen.

U heeft hulp nodig voor het opmaken van een nieuw arbeidsreglement of voor het volgen van de wettelijke procedure? Raadpleeg dan zeker uw Legal advisor!

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/23/2019