To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor iedereen van 13 maart tot 19 april 2020

24/03/2020

De Ministerraad besliste vorige vrijdag de aanvragen van tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis te vereenvoudigen. 

Alle aanvragen van tijdelijke werkloosheid die verband houden met de coronacrisis zullen worden erkend als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, en dit voor de periode van 13 maart 2020 tot 19 april 2020[1]. U hoeft bovendien geen specifieke aanvragen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen meer in te dienen. 

Daarnaast kondigt de Minister van Werk aan dat, wegens het grote aantal aanvragen van tijdelijke werkloosheid, in een eerste fase 1.450 euro zal worden uitbetaald aan werknemers in tijdelijke werkloosheid, zodat ze niet zonder inkomen vallen.

Wat moet u doen als u klant bent van Securex Sociaal Secretariaat?

In de prestatiekalenders die u ons doorstuurt moet u voor de dagen van tijdelijke werkloosheid de code “WOT – Werkloos overmacht crisissituaties” ingeven voor de dagen waarop uw personeel tijdelijk werkloos was. 

We vragen u om ons zo snel mogelijk uw prestatiestaten door te sturen of de lonen van de maand maart af te sluiten in uw online tool. Dit is in het voordeel van uw werknemers. Hoe sneller wij de informatie van u ontvangen, hoe sneller de RVA het dossier van uw werknemers in orde kan brengen. Indien uw bedrijf collectief gesloten is, vragen we u om uw prestatiestaten nu reeds door te sturen.    

Wat als u al een aanvraag heeft ingediend voor tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen naar aanleiding van het coronavirus?

Ook als u uw aanvraag al heeft gedaan, moet u in de prestatiekalenders die u ons doorstuurt de code “WOT – Werkloos overmacht crisissituatie” aangeven voor de dagen waarop uw werknemers tijdelijk werkloos waren. Met de aanvraag die u heeft ingediend voor tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, zal de RVA geen rekening houden. U hoeft niets te ondernemen, uw aanvraag dient niet geannuleerd te worden.

Wat moet mijn werknemer doen om zijn werkloosheidsuitkering te krijgen? 

Uw werknemer moet enkel een C3.2 voor werknemers invullen en dit afleveren aan zijn vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW). U kunt dit document hier vinden.

Als uw werknemer lid is van een vakbond, zal zijn of haar werkloosheidsuitkering betaald worden door de vakbond.  Is uw werknemer niet aangesloten bij de vakbond? Dan kan hij/zij contact opnemen met de HVW. De Hulpkas zal dan instaan voor de betaling. 

Controlekaarten en validatieboek 

Er is geen verplichting meer om de controlekaarten (C3.2A en C3.2A-S) af te leveren voor de maanden maart, april, mei en juni voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid. 

Er is ook geen verplichting meer om het validatieboek in te vullen voor de maanden maart, april, mei en juni voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid.

Forfait van 1.450 euro voor tijdelijke werkloosheidsuitkering

De Minister van Werk besliste dat, wegens het grote aantal aanvragen van tijdelijke werkloosheid, onmiddellijk een forfait van 1.450 euro zal worden uitbetaald aan werknemers in tijdelijke werkloosheid, zodat ze niet te lang hoeven te wachten op hun vervangingsinkomen. Het eventuele saldo zal later worden gestort. We wachten nog op een officiële bevestiging van deze informatie.

Tot en met 30 juni 2020 bedraagt de uitkering 70% van een begrensd loon (2.754,76 euro bruto).

Overmacht en arbeidsongeschiktheid

Mijn werknemer was arbeidsongeschiktheid voorafgaand aan de overmacht

Het algemene principe is dat de eerste oorzaak van schorsing voorrang krijgt. Een werkgever kan dus geen tijdelijke werkloosheid inroepen voor een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst al is geschorst wegens ziekte.

  • Een arbeider ontvangt een uitkering van het ziekenfonds op grond van artikel 56 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten. Dat artikel bepaalt dat de werkgever geen gewaarborgd loon is verschuldigd voor de dagen waarop hij zijn werknemer geen loon had moeten betalen als hij niet ziek was geweest;
  • Ook een bediende ontvangt een uitkering van het ziekenfonds. Het ziekenfonds aanvaardt ook om hem te vergoeden want als hij niet ziek was geweest, zou hij niet door de werkgever zijn betaald, maar zou hij tijdelijk werkloos zijn geweest. 
Mijn werknemer wordt arbeidsongeschiktheid tijdens de overmacht

In dat geval betaalt het ziekenfonds onmiddellijk een uitkering aan de arbeider en de bediende. Het maakt hierbij niet uit dat de arbeidsongeschiktheid al van start is gegaan vóór het begin van de periode van overmacht[2].

Als werkloosheidsdagen afwisselen met werkdagen (wat momenteel uitzonderlijk mogelijk is in het stelsel van werkloosheid wegens overmacht)[3]:

  • Dan heeft de arbeidsongeschikte werknemer recht op gewaarborgd loon voor de dagen die niet samenvallen met dagen van werkloosheid.
  • Dan ontvangt de arbeidsongeschikte werknemer een uitkering van het ziekenfonds voor ziektedagen die samenvallen met werkloosheidsdagen. 

Voorbeeld 1

De werkgever voert één maand lang tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in, naar aanleiding van de coronacrisis. De werknemers moeten enkel op maandag en donderdag werken, dus slechts twee op vijf dagen. Werknemer Xavier wordt ziek tijdens de tweede week van de overmacht. Hij heeft recht op gewaarborgd loon voor maandag en donderdag (werkdagen) en op uitkeringen ten laste van het ziekenfonds voor dinsdag, woensdag en vrijdag (werkloosheidsdagen).

Week 1 van de overmacht

Maandag en donderdag

Gewoon loon

Dinsdag, woensdag en vrijdag

Uitkering RVA

Week 2 van de overmacht

(Xavier is arbeidsongeschikt)

Maandag en donderdag

Gewaarborgd loon

Dinsdag, woensdag en vrijdag

Uitkering ziekenfonds

Voorbeeld 2

Zelfde situatie maar Xavier was al ziek vóór de invoering van het stelsel van tijdelijke werkloosheid en blijft nog een week arbeidsongeschikt. Hij heeft recht op gewaarborgd loon voor de periode die voorafgaat aan de verminderde arbeidsregeling en voor de maandag en donderdag (werkdagen) van de 1ste week. Hij heeft recht op uitkeringen ten laste van het ziekenfonds voor dinsdag, woensdag en vrijdag (werkloosheidsdagen).

Week vóór de overmacht

(Xavier is arbeidsongeschikt)

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Gewaarborgd loon

Week 1 van de overmacht

(Xavier is arbeidsongeschikt)

Maandag en donderdag

Gewaarborgd loon

Dinsdag, woensdag en vrijdag

Uitkering ziekenfonds

Week 2 van de overmacht

Maandag en donderdag

Gewoon loon

Dinsdag, woensdag en vrijdag

Uitkering RVA

Overmacht en feestdagen

Feestdagen die tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid vallen, blijven in principe ‘feestdagen’. De werknemer kan voor die dagen bijgevolg aanspraak maken op loon. Meer uitleg hierover vindt u in onze fiche over feestdagen.

 


[1] Deze periode kan nog verlengd worden indien nodig.

[2] Dit standpunt werd ons meegedeeld door het RISIV en door de FOD WASO.

[3] Dit kan het geval zijn als een restaurant gesloten is maar nog een cateringdienst aanbiedt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-03-2020