To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De spilindex is overschreden - Impact op de sociale uitkeringen en sommige lonen

31/08/2021

Het indexcijfer van augustus 2021 (109,57) overschrijdt de spilindex (109,34). Als gevolg van deze overschrijding stijgen de sociale uitkeringen en de overheidswedden met 2%. Dit gebeurt respectievelijk op 1 september 2021 en op 1 oktober 2021.  

Sommige lonen in de privésector worden eveneens op deze data en volgens dezelfde formule geïndexeerd.

 

Sociale uitkeringen

Vanaf 1 september 2021 verhogen de sociale uitkeringen met 2% om ze op die manier aan te passen aan de levensduurte.  Het gaat onder meer om de bedragen op het vlak van de werkloosheid, het pensioen, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen), het leefloon (vroegere bestaansminimum),…

U vindt de aangepaste bedragen zeer binnenkort terug op Lex4You.

 

Lonen in de privésector

GMMI

De indexering van de lonen in de privésector wordt in principe per paritair comité geregeld.

Dit geldt echter niet voor het nationaal gewaarborgd minimum maandinkomen (nationaal GMMI) en alle bedragen die eruit voortvloeien (dus ook voor de sectoren zonder eigen barema zoals PC 337 of PC 335), de vergoedingen voor bepaalde leerlingen en stagiairs, evenmin als de vergoedingen collectief ontslag en nachtarbeid.  

Deze volgen allen het regime van de sociale uitkeringen en moeten dan ook in september 2021 met 2% stijgen.

 

Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200)

Deze indexering is niet van toepassing voor het PC 200. Volgens de berekeningsregel in deze sector wordt het loon immers op een vaste datum op 1 januari van elk jaar geïndexeerd.

 

Non-profitsector

Voornamelijk in de non-profitsector zullen als gevolg van de overschrijding van de spilindex de lonen worden verhoogd. Afhankelijk van het paritair comité waaronder de werkgever ressorteert of van zijn activiteit binnen dit paritair comité, zal deze verhoging plaatsvinden op 1 september of 1 oktober 2021. Het gaat hier onder andere over de ziekenhuizen en rusthuizen, maar evengoed over de socio-culturele sector.

 

Enkele speciale gevallen
  • Flexilonen in de paritaire comités 118.03, 119, 201, 202, 202.01, 302, 311 en 314
  • Forfaits waarop de RSZ-bijdragen voor extra’s worden berekend in de horecasector (vanaf 1 oktober 2021)
  • Forfaits waarop de RSZ-bijdragen voor gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw worden berekend (vanaf 1 oktober 2021)
  • De lonen en de vervoerskosten in de dienstenchequesector (PC 322.010) (oktober 2021)

 

Overige sectoren

Voor de overige lonen moet per sector nagegaan worden wat de collectieve arbeidsovereenkomst over de loonindexering bepaalt. De CAO's kunnen immers vastleggen:

  • Wanneer er een indexering plaatsvindt: op vaste tijdstippen, wanneer een bepaald indexcijfer overschreden is (niet per se dezelfde spilindex als voor de sociale uitkeringen),...
  • Wat de omvang van de indexering zal zijn: een vast percentage, een percentage berekend volgens een bepaalde formule,…
  • Wanneer de lonen aangepast worden: de maand van de indexering, de maand erna, ...

 

Meer weten?

Log in op Lex4You en raadpleeg onze rubriek Sectoraal/Index om op de hoogte te blijven van de wijzigingen voor uw paritair comité.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-08-2021