To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

RSZ-korting voor werkgevers die in het derde kwartaal hun arbeidsvolume verhogen

14/06/2021
Deze maatregel is op 13 juli 2021 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Bent u Securex klant? Dan informeren wij u in de week van 26 juli over uw persoonlijke situatie. 

 

Nu de coronacrisis, hopelijk definitief, aan het uitdoven is, wil de regering volop inzetten op relancemaatregelen. Daarom wordt er een wetsontwerp ingediend dat werkgevers die hun arbeidsvolume in het derde kwartaal van 2021 verhogen een RSZ-korting toekent.

Zwaar getroffen werkgevers die aan alle voorwaarden voldoen, krijgen een vermindering van 2.400 euro per werknemer van hun werkgeversbijdrage aan de RSZ. Andere werkgevers die aan alle voorwaarden voldoen, krijgen een vermindering van 1.000 euro per werknemer.

De vermindering kan enkel tijdens het derde kwartaal toegepast worden voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid.

 

Voor wie? Werkgevers uit de privésector. De maatregel is niet beperkt tot bepaalde sectoren

Wat? Een doelgroepvermindering voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid

Hoeveel? De vermindering bedraagt maximaal 2.400 euro per werknemer voor zwaar getroffen werkgevers. Andere werkgevers hebben recht op maximaal 1.000 euro per werknemer. Werkgevers moeten wel aan bijkomende voorwaarden voldoen

Wanneer? Voor het derde kwartaal van 2021 (juli tot en met september)

Hoe aanvragen? Via de DmfA-aangifte. Securex helpt u met die aanvraag

 

Met het onderstaande stappenplan kunt u nagaan of u aan alle voorwaarden voldoet. Is dat het geval, dan kunt u de vermindering aanvragen.

 1. Bereken het gemiddelde aantal werknemers in uw onderneming 
 2. Heeft u het arbeidsvolume verhoogd? 
 3. Voldoet u aan de 5 bijkomende voorwaarden? 
 4. Bent u een zwaar getroffen werkgever? Voor deze stap moet u zelf niets berekenen. De RSZ informeert de sociale secretariaten hierover in juli 2021. Bent u Securex klant? Dan brengen wij u persoonlijk op de hoogte of u al dan niet zwaar getroffen bent. Houd uw inbox in de maand juli dus zeker in de gaten
 5. Bent u Securex klant? Dan doen wij de aanvraag voor u

 

Stap 1: bereken het gemiddelde aantal werknemers in uw onderneming 

Om recht te hebben op de vermindering moet u een verhoging van het arbeidsvolume in uw onderneming aantonen. Hoe u dat doet, leest u in stap 2.

Om te weten met welk percentage het arbeidsvolume moet stijgen, moet u eerst weten hoeveel werknemers u gemiddeld in dienst heeft. Daarvoor neemt u het aantal werknemers in uw onderneming die op de laatste dag van elk van de volgende kwartalen:

 • Het vierde kwartaal van 2019
 • Het eerste kwartaal van 2020
 • Het tweede kwartaal van 2020
 • Het derde kwartaal van 2020

onderworpen en aangegeven waren bij de RSZ.

Stel dat u het volgende aantal onderworpen en aangegeven werknemers had:

 • Op 31 december 2019: 39
 • Op 31 maart 2020: 40
 • Op 30 juni 2020: 40
 • Op 30 september 2020: 35

Dan stelde u gemiddeld 38,5 werknemers tewerk: (39 + 40 + 40 + 35)/4= 38,5

Was u niet actief gedurende elk van deze kwartalen? Dan moet u enkel rekening houden met het aantal werknemers in de kwartalen waarin u actief was.

Stel dat u uw onderneming pas op 5 januari 2020 opstartte, met het volgende aantal werknemers:

 • Op 31 maart 2020: 5
 • Op 30 juni 2020: 5
 • Op 30 september 2020: 4

Dan stelde u gemiddeld 4,67 werknemers tewerk: (5 + 5 + 4)/3=4,67

Werd u pas actief als werkgever na 30 september 2020? Dan wordt er rekening gehouden met het aantal onderworpen en aangegeven werknemers op de laatste dag van uw eerste kwartaal als werkgever.

Stel dat u uw onderneming pas op 5 oktober 2020 opstartte, met het volgende aantal werknemers:

 • Op 31 december 2020: 4

Dan stelde u gemiddeld 4 werknemers tewerk

Bent u klant bij het Sociaal Secretariaat van Securex? Dan zal Securex u in juli 2021 meedelen of u al dan niet een zwaar getroffen werkgever bent. Meer info daarover vindt u in stap 4.

Zodra u weet hoeveel werknemers u gemiddeld in dienst heeft, kunt u ook nagaan met wel percentage u het arbeidsvolume moet verhogen om recht te hebben op de vermindering. Die info vindt u in stap 2.

 

Stap 2: heeft u het arbeidsvolume verhoogd?

De regering wil met deze maatregel werkgevers ondersteunen die na de coronacrisis hun werknemers opnieuw meer laten werken. Ook werkgevers die nieuwe werknemers aanwerven, kunnen recht hebben op de vermindering.

Als werkgever moet u daarom kunnen aantonen dat u het arbeidsvolume in uw onderneming verhoogd heeft. U moet daarbij het arbeidsvolume van het derde kwartaal (de maanden juli, augustus en september) van 2021 vergelijken met het arbeidsvolume van het eerste kwartaal (de maanden januari, februari en maart) van 2021.

 

De verhoging van het arbeidsvolume

Om het arbeidsvolume te berekenen, wordt met de volgende dagen rekening gehouden:

 • Alle dagen waarvoor u loon betaald heeft. Daaronder valt dus ook het gewaarborgd loon bij ziekte
 • De vakantiedagen van uw arbeiders
 • De onbetaalde ADV-dagen van uw arbeiders als u die dagen via het verhoogd loon vergoedt
 • De dagen tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer

Er wordt dus geen rekening gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona of met dagen economische werkloosheid.

Dat betekent dat u als werkgever het arbeidsvolume in het derde kwartaal kunt laten stijgen door uw werknemers minder op dergelijke tijdelijke werkloosheid te plaatsen of door nieuwe werknemers aan te werven.

 

U heeft een bepaalde werknemer in het eerste kwartaal 20 dagen op tijdelijke wekloosheid omwille van overmacht geplaatst. In het derde kwartaal is die werknemer nog maar 5 dagen tijdelijk werkloos.

Het arbeidsvolume voor die werknemer is dan in het derde kwartaal gestegen in vergelijking met het eerste kwartaal.

 

De stijging van het arbeidsvolume

Als het arbeidsvolume in uw onderneming voldoende stijgt, dan kunt u recht hebben op de RSZ-korting. Let wel op, de stijging van het arbeidsvolume in uw bedrijf mag niet het gevolg zijn van een herstructurering. Het gaat bijvoorbeeld om een fusie, een splitsing of de overdracht van een bedrijfstak.

Wat als een voldoende stijging wordt beschouwd, hangt af van het gemiddeld aantal werknemers in uw onderneming. Dat gemiddelde berekent u op basis van stap 1:

 • Stelt u gemiddeld minder dan 50 werknemers tewerk? Dan moet het arbeidsvolume in het derde kwartaal van 2021 met minstens 25% stijgen in vergelijking met het eerste kwartaal
 • Stelt u gemiddeld tussen 50 en 499 werknemers tewerk? Dan moet het arbeidsvolume in het derde kwartaal van 2021 met minstens 20% stijgen in vergelijking met het eerste kwartaal. Bovendien moet de zogenaamde “totale mu (glob)” in uw onderneming met 12,5 stijgen
 • Stelt u gemiddeld meer dan 500 werknemers tewerk? Dan moet het arbeidsvolume in het derde kwartaal van 2021 met minstens 10% stijgen in vergelijking met het eerste kwartaal. Bovendien moet de zogenaamde “totale mu (glob)” in uw onderneming met 100 stijgen

Werkgevers met minder dan 50 werknemers moeten geen rekening houden met de “totale mu (glob)”. Heeft u meer dan 50 werknemers, dan vindt u hieronder een beknopte uitleg over de berekening van die “totale mu (glob)”

 

De “totale mu (glob)”

Als werkgever moet u voor de berekening van de “totale mu (glob)”  het totaal van:

 • Alle dagen waarvoor u loon betaald heeft. Daaronder valt dus ook het gewaarborgd loon bij ziekte
 • De vakantiedagen van uw arbeiders
 • De onbetaalde ADV-dagen van uw arbeiders als u die dagen via het verhoogd loon vergoedt
 • De dagen tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer

voor al uw werknemers in het eerste en derde kwartaal nemen.

Voor werknemers wiens arbeidsduur enkel in dagen wordt berekend, deelt u dat aantal dagen voor elk kwartaal door 13 en vermenigvuldigt dat met het aantal dagen arbeidsdagen in het arbeidsstelsel.

Voor werknemers wiens arbeidsduur in dagen en uren wordt berekend, zet u eerst het aantal arbeidsdagen om naar uren. Dat aantal deelt u per kwartaal door 13 en vermenigvuldigt u met het aantal uren dat een maatpersoon werkt.

De som van deze berekening voor al uw werknemers is de “totale mu(glob)”.

 

Een voorbeeld kan u wellicht helpen:

Onderneming A heeft gemiddeld 60 werknemers in dienst. Hun arbeidsduur wordt in dagen berekend en ze werken 5 dagen per week.

In het eerste kwartaal van 2021 was de onderneming zwaar getroffen door de coronacrisis. Eén administratieve bediende werkte elke maand een paar dagen, maar voor het overige lag de onderneming stil. In totaal betaalde de werkgever in het hele kwartaal voor 20 dagen loon aan de bediende. De andere dagen was die bediende, net als alle andere werknemers, werkloos omwille van overmacht.

De “totale mu (glob)” voor onderneming A in het eerste kwartaal was dus (20/13) x 5 = 7,70.

In het derde kwartaal was de situatie voor de onderneming iets beter, maar nog steeds niet rooskleurig. De administratieve bediende had wat meer administratieve taken en presteerder enkel dagen meer. De werkgever betaalde in het derde kwartaal voor 30 dagen loon aan de bediende. De andere dagen was die bediende, net als alle andere werknemers, werkloos omwille van overmacht.

De “totale mu (glob)” voor onderneming A in het derde kwartaal was (30/13) x 5= 11,54. Dat is een stijging met 3,84 in vergelijking met het eerste kwartaal.

Het arbeidsvolume steeg in het derde kwartaal dus met 50% in vergelijking met het eerste kwartaal. Omdat de “totale mu (glob)” maar met 3,84 en niet met 12,5 gestegen was, heeft de werkgever geen recht op de RSZ-korting.

Als het aantal dagen waarvoor loon betaald werd, zou gestegen zijn tot 53, dan had de werkgever wel recht op een korting. Er was dan een stijging van het arbeidsvolume met 165% en een stijging van de “totale mu (glob)” met 12,68. Namelijk (53/13) x 5 = 20,38 – 7,70 = 12,68

 

Stap 3: voldoet u aan de 5 bijkomende voorwaarden?

Als u het arbeidsvolume in uw onderneming heeft verhoogd, moet u nog aan 5 bijkomende voorwaarden voldoen om recht te hebben op de RSZ-korting. Het gaat om de volgende voorwaarden:

 1. U houdt de werknemers waarvoor u de korting toepast, ononderbroken in dienst gedurende het derde kwartaal van 2021. Op die regel zijn twee uitzonderingen:
 • Uw werknemer neemt zelf ontslag neemt
 • U ontslaat één van uw werknemers om dringende redenen
 1. U onthoudt zich in 2021 van:
 • Het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders
 • Het uitkeren van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de directie van de onderneming
 • Het inkopen van eigen aandelen
 1. In het tweede en derde kwartaal 2021 heeft u geen collectief ontslag aangekondigd of zal u het niet aankondigen
 2. Als u een geregistreerd kassasysteem (de witte kassa in de horeca) moet gebruiken, moet u dat ook effectief doen
 3. U moet in 2021 voldoen aan de opleidingsdoelstellingen. Het gaat om de doelstellingen uit de wet van 5 maart 2017 betreffende het werkbaar en wendbaar werk.
  Dat betekent dat u zich moet houden aan de collectieve arbeidsovereenkomsten die daarover op uw onderneming van toepassing zijn. Bestaat er voor uw onderneming geen collectieve arbeidsovereenkomst, dan moet u rekening houden met het recht op twee dagen opleiding per werknemer.

Of u aan deze voorwaarden voldoet, kan de RSZ pas eind 2021, of begin 2022, met zekerheid vaststellen. Als u de RSZ-korting heeft aangevraagd en gekregen en u voldoet toch niet aan deze voorwaarden, dan kan de RSZ het bedrag van de vermindering terugvorderen.

 

Stap 4: Bent u een zwaar getroffen werkgever? 

Als u voldoet aan de voorwaarden uit stap 1 tot en met 3, dan heeft u voor uw onderneming recht op een vermindering van uw werkgeversbijdragen. Het gaat om een vermindering voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid. Het exacte bedrag van de vermindering hangt af van het feit of u een zwaar getroffen werkgever bent of niet.

Zwaar getroffen werkgevers hebben recht op een vermindering van maximaal 2.400 euro voor elk van de 5 werknemers in het derde kwartaal.

Andere werkgevers hebben recht op een vermindering van maximaal 1.000 euro voor elk van de 5 werknemers in het derde kwartaal.

U bent zwaar getroffen werkgever als het arbeidsvolume in uw onderneming, berekend op de “totale mu(glob)”,:

 • In het eerste kwartaal van 2021 minstens 50% lager lag dan in het eerste kwartaal van 2020
 • Ofwel, in het vierde kwartaal van 2020 minstens 50% lager lag dan in het vierde kwartaal van 2019

De afname van het arbeidsvolume mag niet het gevolg zijn van een herstructurering. Het gaat bijvoorbeeld om een fusie, een splitsing of de overdracht van een bedrijfstak.

De RSZ zal in juli 2021 berekenen of u als werkgever al dan niet zwaar getroffen bent. De RSZ informeert de sociale secretariaten over welke klanten al dan niet zwaar getroffen zijn. Als u Securex klant bent, informeren wij u zodra wij deze info hebben.

 

Stap 5: voldoet u aan alle voorwaarden? Dan doen wij de aanvraag voor u!

Als u aan de voorwaarden uit stappen 1 tot en met 4 voldoet, heeft u recht op een vermindering voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid.

Als het arbeidsvolume in uw onderneming voldoende stijgt, doen wij de aanvraag automatisch voor u.

 

Wat doet Securex voor u?

Als u nog vragen heeft over deze vermindering, kunt u steeds bij uw Securex Legal Advisor terecht.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 14-06-2021