To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Doelgroepvermindering voor werkgevers in de evenementensector

21/05/2021

Werkgevers uit de evenementensector zijn, samen met horecauitbaters, misschien wel het hardst getroffen door de coronacrisis. Een zeer groot deel van de sector is al meer dan een jaar volledig, of bijna volledig, gesloten.

Om hen te ondersteunen, heeft het parlement vorige week een RSZ-korting voor de evenementensector goedgekeurd.

 

Voor wie? Bepaalde werkgevers uit de privésector die vooral actief zijn in de evenementensector

Wat? Een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de RSZ voor maximaal vijf werknemers

Hoeveel? De korting is gelijk aan de netto werkgeversbijdragen voor het tweede en derde kwartaal

Wanneer? In het tweede en derde kwartaal van 2021 (april t.e.m. september)

Hoe aanvragen? Via de DmfA-aangifte. Securex helpt u hierbij.

 

Volg onderstaand stappenplan, om te controleren of u aan de voorwaarden voldoet en om te weten hoe Securex u helpt met de DmfA-aangifte:

 1. Heeft u een hoofdactiviteit in de evenementensector?
 2. Voldoet u aan de 5 voorwaarden?
 3. Verwittig Securex

 

Stap 1. Heeft u een hoofdactiviteit in de evenementensector?

Enkel werkgevers uit de privésector die een hoofdactiviteit hebben in de evenementensector hebben recht op deze doelgroepvermindering.

 

Categorie 1

Het gaat vooreerst om werkgevers met werkgeverscategorie 562 of 662 die onder PC 304 vallen. In dat geval heeft u recht op de doelgroepvermindering als u ook aan alle voorwaarden onder stap 2 voldoet.

 

Categorie 2

Vormt één van de volgende NACE-codes de hoofdactiviteit van uw bedrijf? Ook dan komt u in aanmerking voor de vermindering, als u aan alle voorwaarden onder stap 2 voldoet.

 • De beoefening van uitvoerende kunsten, inclusief de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (NACE-code 90011)
 • De beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (NACE-code 90012)
 • De promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (NACE-code 90021)
 • Het ontwerp en de bouw van podia (NACE-code 90022)
 • De gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (NACE-code 90023)
 • Ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (NACE-code 90029)
 • De beoefening van scheppende kunsten (NACE-code 90031)
 • Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (NACE-code 90032)
 • De exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (NACE-code 90041)
 • De exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden (NACE-code 90041)
 • Het beheer en exploitatie van culturele centra (NACE-code 90042)
 • Het beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst (NACE-code 90042)
 • De organisatie van congressen en beurzen (NACE-code 82300)
 • De organisatie van sportevenementen. Hier wordt de maatregel beperkt tot de werkgevers met de NACE-code 93199 die kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit bestaat uit de organisatie van sportevenementen

 

Categorie 3

Valt uw bedrijf niet onder PC 304 of één van de NACE-codes, maar kunt u aantonen dat uw bedrijf hoofdzakelijk in de evenementensector actief is? Ook dan kunt u recht hebben op de doelgroepvermindering. Dan moet u ook nog voldoen aan de voorwaarden uit stap 2.

De RSZ definieert een evenement als volgt:

Een tijdelijke, georganiseerde gebeurtenis die op een publiek gericht is. Het kan een openbaar of een besloten karakter hebben. Het kan groot of klein zijn en terugkerend of eenmalig van aard. Een evenement is in ieder geval beperkt in de tijd.

De hoofdactiviteit van uw bedrijf of vestiging is de activiteit die de hoogste omzet creëert.

 

Stap 2. Voldoet u aan deze 5 voorwaarden?

Als uw bedrijf hoofdzakelijk in de evenementensector actief is, moet u ook nog aan de volgende 5 voorwaarden voldoen:

 1. U verbindt er zich als werkgever toe om alle werknemers waarop u de doelgroepvermindering toepast tussen 1 april en 30 september 2021 in dienst te houden. Op die regel zijn drie uitzonderingen:
  ► De werknemer neemt in die periode zelf ontslag
  ► De werknemer wordt ontslagen om een dringende reden
  ► De werknemer neemt tijdskrediet of een thematisch verlof op

 

 1. U verbindt er zich als werkgever toe om aan alle werknemers een concreet en individueel opleidingsaanbod te doen.
  ► In 2021 moet u minstens vijf opleidingsdagen voor een voltijdse werknemer aanbieden. U moet dat aanbod ook doen aan werknemers in tijdelijke werkloosheid. De opleidingen moeten ten laatste op 31 december 2021 gevolgd worden.
  ► Dat aanbod doet u aan alle werknemers. Dus ook aan diegenen waarvoor u geen RSZ-korting krijgt. U mag het aantal opleidingsdagen wel pro rata toekennen aan de deeltijdse werknemers.

 

 1. U mag in 2021 geen:
  Dividenden uitkeren aan uw aandeelhouders
  Bonussen uitkeren aan de leden van de Raad van Bestuur of aan de directie van de onderneming (het leidinggevend personeel)
  Eigen aandelen inkopen

 

 1. U moet uw ondernemingsraad informeren over de toepassing van deze maatregel in uw onderneming.
  ► De ondernemingsraad moet ook geïnformeerd worden over de voorwaarden waaraan u moet voldoen. U moet de ondernemingsraad dus ook op de hoogte brengen van het opleidingsaanbod en u moet met de raad overleggen over dat aanbod.
  ► Heeft u geen ondernemingsraad in uw onderneming? Dan informeert u de vakbondsafvaardiging. Als u die ook niet heeft, dan bezorgt u de info aan alle werknemers.

 

 1. U moet garanderen dat het totale aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona en de dagen economische werkloosheid zowel in het tweede kwartaal van 2021 als in het derde kwartaal, niet hoger ligt dan in het eerste kwartaal van 2021.
  Elk kwartaal wordt wel apart bekeken.

 

Voorbeeld

In het eerste kwartaal van 2021 deed u in totaal voor 80 dagen beroep op tijdelijke werkloosheid.

In het tweede kwartaal was de sector nog steeds gesloten en moet u opnieuw voor 80 dagen beroep doen op tijdelijke werkloosheid.

In het derde kwartaal kunnen sommige activiteiten deels hervatten en moet u nog maar voor 40 dagen beroep doen op tijdelijke werkloosheid.

U heeft voldaan aan de vijfde voorwaarde, want noch in het tweede, noch in het derde kwartaal deed u voor meer dan 80 dagen beroep op tijdelijke werkloosheid. U moet het totaal aantal werkloosheidsdagen van het tweede en derde kwartaal dus niet optellen.

 

Of u deze voorwaarden heeft nageleefd, zal de RSZ pas in 2022 kunnen nagaan. De RSZ zal dus ook achteraf controleren of de werkgevers die een aanvraag indienden, aan alle voorwaarden voldeden. Als dat niet het geval is, zult u de ontvangen RSZ-korting moeten terugbetalen.

 

Stap 3. Voldoet u aan alle voorwaarden? Laat het ons weten!

Als u aan de voorwaarden uit stappen 1 en 2 voldoet, heeft u recht op een doelgroepvermindering voor maximaal 5 werknemers.

Als u ons via declarations.north@securex.be laat weten dat u aan alle voorwaarden voldoet, nemen wij uw aanvraag in de DmfA-aangifte op. Bezorg ons deze info ten laatste op 30 juni 2021.

Opgelet, Securex kan niet nagaan of u aan alle voorwaarden voldoet. U moet dit zelf controleren. De RSZ zal achteraf nagaan of u alle voorwaarden heeft vervuld. Is dat niet zo, dan kan de RSZ de vermindering terugvorderen. Als u dat bedrag moet terugbetalen, kan Securex daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Op welk bedrag heeft u recht?

Als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, dan heeft u recht op een vermindering gelijk aan de netto werkgeversbijdragen aan de RSZ voor 5 werknemers in het tweede en derde kwartaal van 2021.

De netto werkgeversbijdrage is gelijk aan:

[patronale basisbijdrage] - [structurele verminderingen waarop u eventueel recht heeft]

 

Wat doet Securex voor u?

Als u nog vragen heeft over deze vermindering, kunt u steeds bij uw Securex Legal Advisor terecht.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-05-2021