To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Werknemers in tijdelijke werkloosheid : Wat met de feestdagen?

06/04/2020

Uw werknemers zijn in tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht? Let dan op want Paasmaandag (13 april) valt binnen de periode van lockdown, en misschien zal dat ook met het Feest van de Arbeid (1 mei) zo zijn.

Moet u dan het feestdagenloon betalen voor die feestdagen?

Moet u Paasmaandag betalen?

Het KB over de feestdagen[1] die het antwoord biedt op deze vraag bepaalt dat de werknemer het recht op betaling van de feestdagen of de vervangingsdagen in de volgende gevallen behoudt:

 • tijdens de jaarlijkse vakantie;
 • tijdens de 30 dagen die volgen op het begin van de schorsing omwille van:
  • een ziekte of ongeval;
  • moederschapsrust;
  • een arbeidsongeval of beroepsziekte;
 • tijdens de 14 dagen die volgen op het begin van de schorsing omwille van:
  • een schorsing omwille van overmacht;
  • van elke andere schorsingsperiode van de arbeidsovereenkomst die voortvloeit uit een wettekst[2].
Vervangingsdag

Wanneer een werknemer een vrij te kiezen vervangingsdag vóór aanvang van de schorsingsperiode vastgelegd had op een werkdag die nadien tijdens de schorsingsperiode blijkt te vallen, is de bovenstaande regel eveneens van toepassing.

De werknemer kan deze vervangingsdag dus niet naar een andere datum (na de schorsingsperiode) verplaatsen, maar hij zal wel, indien de voorwaarden vervuld zijn, recht hebben op het feestdagenloon voor deze dag[3].

Ononderbroken periode van 14 dagen en tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht

De arbeidsovereenkomst van veel werknemers werd volledig geschorst door de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Voor hen is de toepassing regel eenvoudig:

 • Als de arbeidsovereenkomst sinds 14 maart 2020 geschorst is, moet u Paasmaandag niet betalen, want deze feestdag valt na een periode van meer dan 14 ononderbroken dagen sinds het begin van de schorsing. Uw werknemer zal voor die dag recht hebben op een werkloosheidsuitkering;
 • Als de arbeidsovereenkomst geschorst is sinds 18 maart 2020 geldt dezelfde redenering;
 • Als de arbeidsovereenkomst echter ten vroegste vanaf 31 maart geschorst was, dan moet u de Paasmaandag vergoeden. Er zal voor die dag geen tijdelijke werkloosheid betaald worden[4]

De arbeidsovereenkomsten van sommige andere werknemers werden slechts gedeeltelijk geschorst. Ze zijn enkele dagen tijdelijk werkloos en werken andere dagen[5].

In dat geval wordt de arbeidsovereenkomst, voor de toepassing van de regel van 14 dagen, enkel geschorst tijdens de dagen waarop de werknemer niet gewerkt heeft omwille van overmacht. De periode van schorsing loopt dus enkel tijdens deze dagen en wordt onderbroken bij een hervatting:

 • In veel gevallen zal de werknemer in deeltijdse tijdelijke werkloosheid recht hebben op betaling van Paasmaandag door zijn werkgever. Dat is bijvoorbeeld het geval voor een werknemer die twee dagen per week tijdelijk werkloos is en 3 dagen per week werkt[6]
 • Als uw werknemer niet meer gewerkt heeft sinds 30 maart 2020, zal hij recht hebben op de betaling van Paasmaandag door de werkloosheid. Er zal op dat moment immers een periode van meer dan 14 dagen verstreken zijn sinds het begin van de tijdelijke werkloosheid. 

Wat doet Securex voor u?

Bent u klant van het Sociaal secretariaat van Securex berekenen wij op basis van de werkloosheidsdagen automatisch of u deze feestdag moet betalen. 

Moet u de dag niet betalen, dan moet u in de prestatiestaten een dag tijdelijke werkloosheid aangeven (WOT).

 


[1] Artikel 12 van het KB van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen

[2] Voor meer info kan u onze fiche over de feestdagen in ons dossier “schorsing van de arbeidsovereenkomst” (sociaal/dossiers) raadplegen. Daar verduidelijken we de regels over de schorsing omwille van overmacht.

[3] Omgekeerd geldt ook dat wanneer een werknemer nog een vrij te kiezen vervangingsdag heeft staan, maar deze omwille van de schorsing van zijn arbeidsovereenkomst niet meer kan opnemen in het betreffende jaar, hij geen recht meer op loon heeft voor deze dag. De werknemer heeft er dus alle belang bij de vervangingsdag voor aanvang van de schorsing vast te leggen indien hij aanspraak wil kunnen maken op het feestdagenloon.

[4] Als de lockdown verlengd wordt tot 3 mei, zal ook de situatie voor de feestdag van 1 mei bekeken moeten worden. De werknemers die sinds 17 april 2020 of ervoor in tijdelijke werkloosheid zijn zullen geen recht hebben op betaling door hun werkgever voor die dag.

[5] Normaal is dit niet mogelijk bij tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht, maar voor het coronacrisis werd een uitzondering gemaakt.

[6] Dit is echter niet altijd waar, denken we bijvooorbeeld maar aan sommige deeltijdse werknemers.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-04-2020