To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Eindeloopbaantijdskrediet - NAR bepaalt leeftijd op 55 of 57 jaar voor uitkeringen uitzonderingsregimes

05/07/2019

Op 23 april 2019 sloot de Nationale Arbeidsraad een kader-cao nr. 137 die het mogelijk maakt de leeftijdsvoorwaarde om van onderbrekingsuitkeringen te genieten in het kader van de uitzonderingsregimes van het eindeloopbaantijdskrediet op 55 jaar te behouden voor werknemers die hun arbeidsregime verminderen met 1/5e en dus nog 4/5e blijven werken[1].

Voor werknemers die hun arbeidsregime in hetzelfde kader verminderen tot een halftijdse betrekking wordt de leeftijd op 57 jaar gebracht[2].

Aangezien het om een kader-cao gaat, moet, naargelang de situatie, een bijkomende cao worden gesloten op het niveau van de sector of van de onderneming om de leeftijdsgrens voor de uitkeringen daadwerkelijk op 55 of 57 jaar te bepalen.

Leeftijdsvoorwaarde voor onderbrekingsuitkeringen in het kader van het eindeloopbaantijdskrediet

Algemeen stelsel en afwijkingen

We herinneren eraan dat de leeftijd om aanspraak te kunnen maken op onderbrekingsuitkeringen voor een eindeloopbaantijdskrediet op 1 januari 2015 van 55 jaar tot 60 jaar werd opgetrokken.

In afwijking hiervan konden werknemers met een lange loopbaan of een zwaar beroep of werknemers uit ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering toch nog vroeger uitkeringen genieten.

Deze lagere leeftijdsvoorwaarde is echter niet meer van toepassing sinds 1 januari 2019. Vanaf die datum werd de leeftijd ook voor deze werknemers opgetrokken tot 60 jaar.

Kader-cao

De sociale partners hebben evenwel de mogelijkheid om een cao te sluiten in de Nationale Arbeidsraad die de leeftijdsvoorwaarde voor deze uitzonderingsstelsels op 55 jaar of een andere leeftijd (tussen 55 en 60 jaar) bepaalt (in plaats van de jaarlijkse verhoging). Deze cao is nu dus gesloten.

Een kader-cao voor 2 groepen van werknemers

De cao nr. 137 creëert een interprofessioneel kader voor twee groepen van werknemers:

 • werknemers met een eindeloopbaantijdskrediet na een lange loopbaan of een zwaar beroep;
 • werknemers met een eindeloopbaantijdskrediet in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

De cao werd voor een bepaalde duur, van 1 januari 2019 tot 31 december 2020, gesloten. Ze kan nadien worden aangepast of verlengd.

Opgelet: ze is enkel van toepassing op het eindeloopbaantijdskrediet dat tijdens haar geldigheidsduur ingaat of wordt verlengd (d.i. van 1 januari 2019 tot 31 december 2020).

Lange loopbanen en zware beroepen

De leeftijd die is vereist om een eindeloopbaantijdskrediet met onderbrekingsuitkeringen op te nemen kan in 2019 en 2020 op 55 of 57 jaar worden bepaald, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • er wordt op het niveau van de sector een cao gesloten die bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard. Die cao moet bovendien uitdrukkelijk verwijzen naar de kader-cao nr. 137;
 • en de werknemer moet op het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving aan zijn werkgever voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van het afwijkend stelsel:
  • een beroepsloopbaan van 35 jaar als werknemer bewijzen;
  • OF tewerkgesteld geweest zijn:
   • gedurende ten minste 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep. Die periode van 5 jaar moet liggen in de laatste 10 kalenderjaren, van datum tot datum berekend;
   • OF gedurende ten minste 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep. Die periode van 7 jaar moet liggen in de laatste 15 kalenderjaren, van datum tot datum berekend;
   • OF gedurende ten minste 20 jaar in een arbeidsregeling met nachtprestaties;
   • OF door een werkgever die ressorteert onder het paritair comité voor het bouwbedrijf en beschikt over een attest dat werd afgegeven door een arbeidsgeneesheer en zijn ongeschiktheid bevestigt om zijn beroepsactiviteit voort te zetten.

Voor deze eerste groep van werknemers moet voor de aanvragen die ingaan vanaf 2019 dus worden nagegaan of in de sector een cao werd gesloten in toepassing van de cao nr. 137 en of die algemeen verbindend werd verklaard.

Ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering

De leeftijdsvoorwaarde om in dat kader een eindeloopbaantijdskrediet met onderbrekingsuitkeringen op te nemen kan in 2019 en 2020 op 55 jaar worden behouden voor weknemers die hun arbeidsregime verminderen met 1/5e als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Voor werknemers die in hetzelfde kader en onder dezelfde voorwaarden hun arbeidsregimes verminderen tot een halftijdse betrekking wordt de leeftijd op 57 jaar gebracht.

De voorwaarden zijn de volgenden:

 • er wordt op het niveau van de onderneming een cao gesloten. De cao moet bovendien uitdrukkelijk verwijzen naar de kader-cao nr. 137;
 • en het moet wel degelijk gaan om een onderneming die werd erkend als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering, de aanvangsdatum van de vermindering van de arbeidsprestaties moet gelegen zijn in de periode van erkenning, en er moet cumulatief zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • de onderneming toont aan dat haar erkenningsaanvraag kadert in een herstructureringplan en het mogelijk maakt ontslagen te vermijden;
  • EN de onderneming toont bij haar erkenningsaanvraag aan dat daardoor het aantal werknemers dat overgaat naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vermindert;
  • EN de minister heeft in de erkenningsbeslissing uitdrukkelijk vermeld dat aan die voorwaarden is voldaan.

Voor die tweede groep van werknemers moet voor de aanvragen die ingaan vanaf 2019 dus worden nagegaan of op het niveau van de onderneming een cao werd gesloten in toepassing van de cao nr. 137.

Geen cao

Als er op het niveau van de sector of van de onderneming geen cao werd gesloten met toepassing van de kader-cao, is een eindeloopbaantijdskrediet met onderbrekingsuitkeringen in het kader van de uitzonderingsregimes pas mogelijk vanaf de leeftijd van 60 jaar.

 


[1] Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling voor 2019-2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

[2] Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling voor 2019-2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/07/2019