To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Moet ik opleidingen toekennen aan mijn werknemers?

07/03/2018

De verplichting om opleidingen te voorzien voor uw werknemers is niet nieuw, de formaliteiten daarentegen wel. Omdat de vorige wetgeving inzake opleidingsinspanningen, en meer bepaald de sanctie bij het niet naleven ervan, nietig werd verklaard, werd via de wet werkbaar en wendbaar werk een nieuw systeem ingevoerd. Wat is er nieuw?

De nieuwe opleidingsinspanning

Sinds 1 februari 2017 moet de werkgever gemiddeld vijf dagen opleiding per voltijds equivalente werknemer per jaar voorzien.

Indien de sector of de werkgever hier zelf geen initiatief in nemen, dan kan elke werknemer bij wijze van sanctie individueel aanspraak maken op twee opleidingsdagen per jaar per voltijds equivalent.

Deze nieuwe globale doelstelling vervangt zo het vroegere streefdoel van 1,9% en de daaraan gekoppelde sanctie.

Wat betekent dit concreet?

Alle werkgevers uit de privésector moeten samen op jaarbasis een globale opleidingsinspanning van gemiddeld vijf dagen per voltijds werknemer leveren. De opvolging hiervan zal gebeuren aan de hand van de sociale balans. Via de sociale balans zal de werkgever dus kunnen aantonen dat hij zijn verplichtingen inzake de opleidingen is nagekomen.

Dit betekent dus niet dat elke werknemer onmiddellijk een individueel recht zal hebben op vijf dagen vorming per jaar. In eerste instantie is het aan de sectoren om hierover een cao te sluiten waarbij ze eventueel een groeipad kunnen volgen om geleidelijk aan deze 5 dagen te komen. Heel wat sectoren hebben in hun sectorakkoorden hiervoor reeds hun voorkeur doen blijken.

Bovendien kan ook de werkgever het initiatief nemen om een opleidingskrediet van minimum 2 dagen te plaatsen op een individuele opleidingsrekening voor de werknemer.

Enkel als geen van beide opties wordt uitgevoerd, kan de werknemer individueel aanspraak maken op 2 dagen opleiding per jaar per voltijds equivalent. Dit is het zogenaamde aanvullend recht.

Uitzonderingen

Ondernemingen met minder dan 10 werknemers

Ondernemingen met minder dan 10 werknemers vallen niet onder deze nieuwe verplichting bij Koninklijk Besluit van 5 december 2017.

Opgelet : de sector kan uiteraard hiervan afwijken door te voorzien dat deze bepalingen ook van toepassing zijn op de ondernemingen met minder dan 10 werknemers.

Ondernemingen met minstens 10, maar minder dan 20 werknemers

Voor werkgevers met minstens 10 werknemers en minder dan 20 werknemers gelden ook afwijkende regels die bij koninklijk besluit werden bepaald.

Het aantal werknemers wordt berekend op basis van het gemiddelde aantal werknemers in voltijdse equivalenten gedurende de voorbije twee jaren.

Wat doen de sectoren?

De meeste sectoren verlengen momenteel gewoon de bestaande cao inzake opleidingen voor de periode 2017-2018 en voorzien een groeipad voor de komende jaren. Daarnaast preciseren zij ook op hoeveel opleidingsdagen een werknemer, globaal of individueel, recht heeft.

Het is dus belangrijk om na te gaan wat uw sector beslist heeft. Voor meer info zie L4Y/sectoraal/paritair comité/vormingen.

In het paritair comité 226 voor de internationale handel werd op 12 juni 2017 bijvoorbeeld een cao inzake de opleidingen afgesloten die het volgende voorziet:

Periode

Ondernemingen tot en met 20 bedienden (inclusief de ondernemingen met minder dan 10 werknemers)

Ondernemingen met meer dan 20 bedienden

2017-2018

6 dagen per bediende (waarvan gemiddeld 2 dagen voorbehouden zijn voor bedienden van 45 jaar en ouder)

7 dagen per bediende (waarvan gemiddeld 2 dagen voorbehouden zijn voor bedienden van 45 jaar en ouder)

2019-2020

idem

8 dagen per bediende (waarvan gemiddeld 2 dagen voorbehouden zijn voor bedienden van 45 jaar en ouder)

2021-2022

idem

9 dagen per bediende (waarvan gemiddeld 2 dagen voorbehouden zijn voor bedienden van 45 jaar en ouder)

2023-2024

idem

10 dagen per bediende (waarvan gemiddeld 2 dagen voorbehouden zijn voor bedienden van 45 jaar en ouder)

Vanaf 2025

idem

10 dagen per bediende (waarvan gemiddeld 2 dagen voorbehouden zijn voor bedienden van 45 jaar en ouder)

Zie ook het opleidingsfonds LOGOS voor meer informatie inzake het vormingsaanbod in het paritair comité 226.

Over welke opleidingen gaat het?

Het betreft hier zowel formele (georganiseerd door een opleidingsbureau) als informele opleidingen (training on the job) die verband houden met het werk ofwel betrekking hebben op welzijn en veiligheid. Zie hiervoor onze Securex opleidingskalender.

Daarnaast is er ook een opleidingsaanbod vanuit de VDABActiris en Forem waar ook werknemers kunnen op inschrijven.

Opleidingsaanbod sector

In heel wat sectoren werd er een Fonds voor Opleidingen opgericht of wordt deze rol vervuld door het Sociaal Fonds / Fonds voor Bestaanszekerheid. Check dus zeker ook hun aanbod, want vele van deze opleidingen zijn gratis.

Een beetje historiek…

Sinds 1986 hebben de sociale partners het belang van opleidingen en levenslang leren onderschreven via de opeenvolgende interprofessionele akkoorden.

In 1998 werd uiteindelijk beslist dat de sectoren en ondernemingen 1,9% van de loonmassa moesten aanwenden voor opleidingen. Het niet behalen van deze doelstelling werd gesanctioneerd via een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,05% van de lonen ten voordele van het betaald educatief verlof.

In 2016 werd deze sanctie door zowel het Grondwettelijk Hof als de Raad van State nietig verklaard omdat de opleidingsinspanning een collectieve verplichting was, terwijl de sanctie een individuele onderneming trof, ongeacht of de onderneming zelf voldoende opleidingen had gegeven of niet. Hierdoor werd het nieuw opleidingsstelsel dat in dit artikel werd uitgelegd, uitgewerkt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-03-2018