To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het Waalse Covid Safe Ticket wordt op 1 november ingevoerd

20/10/2021
De federale maatregelen die vanaf 1 november worden ingevoerd, hebben geen impact op de onderstaande Waalse maatregelen. Die blijven van toepassing.

 

Na het Brussels Gewest is het nu de beurt aan het Waals Gewest om zijn decreet over het Covid Safe Ticket (CST) aan te nemen. Het Waalse parlement heeft afgelopen donderdag in tweede lezing een ontwerpdecreet goedgekeurd. Het Waalse CST zou op 1 november in werking treden en zou tot 15 januari 2022 worden gebruikt.

Net zoals het Brusselse CST, zal het Waalse CST enkel van toepassing zijn op bezoekers. Het is dus niet vereist voor het personeel.

Het ontwerpdecreet bepaalt ook in welke gevallen en op welke plaatsen het dragen van een masker verplicht wordt of blijft.

 

Geldt de maatregel voor uw sector?

Het ontwerpdecreet verplicht het gebruik van het CST in de volgende sectoren:

 • Dancings en discotheken
 • Horeca binnen (het CST zal niet van toepassing zijn op takeaway, terrassen, in sociale restaurants, voedselhulpdiensten en bedrijfsrestaurants)
 • Instellingen voor residentiële zorg voor kwetsbare personen: ziekenhuizen, rusthuizen, dagverzorgingscentra, revalidatiecentra, instellingen voor gehandicapten, psychiatrische instellingen of instellingen voor personen met psychische stoornissen
 • Sportcentra, fitness- en sportcentra binnen en bij meer dan 200 personen buiten
 • Handelsbeurzen en congressen met 50 personen of meer binnen en 200 personen of meer buiten
 • Instellingen in de culturele, recreatieve en feestelijke sector met 50 personen of meer binnen en 200 personen of meer buiten
 • Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten met 50 personen of meer binnen en 200 personen of meer buiten

Dit zijn dezelfde sectoren als voor het Brusselse CST.

 

Enkele verduidelijkingen voor massa-evenementen

Over massa-evenementen en proef- en pilootprojecten wordt in de toelichting bij de tekst verduidelijkt dat evenementen van privéaard, die in besloten kring worden georganiseerd en niet voor het publiek toegankelijk zijn niet onder de CST-verplichting vallen.

Bovendien worden betogingen niet als massa-evenementen beschouwd. Wanneer de aanwezigheid op een massa-evenement vereist is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, is het CST evenmin van toepassing.

Anders dan in Brussel is niet voorzien in het gebruik van het CST op vrijwillige basis op beslissing van de organisator van een evenement.

Ten slotte kunnen burgemeesters en provinciegouverneurs strengere veiligheidsmaatregelen nemen.

 

Wie moet in het bezit zijn van een CST?

Net zoals in Brussel is het CST vereist voor alle bezoekers van de betrokken sectoren vanaf de leeftijd van 16 jaar, met uitzondering van bezoekers van ziekenhuizen, rusthuizen en instellingen voor residentiële zorg voor kwetsbare personen, voor wie het CST vereist is vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Anders dan in het Brussels Gewest zal het ook vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht zijn voor mensen die massa-evenementen bijwonen.

Iemand die een horecagelegenheid binnengaat met als enig doel een afhaalmaaltijd te kopen, zonder ter plaatse iets te verbruiken, of die op het terras zit en naar binnen gaat om te bestellen, te betalen of van het toilet gebruik te maken, hoeft geen CST voor te leggen. De Waalse reglementering is op dit punt in overeenstemming met de Brusselse regelgeving, ook al zijn de verduidelijkingen in de tekst niet identiek in de twee gewesten.

 

En uw personeel?

Net als in Brussel zal het gebruik van het CST  niet gelden voor personen die in de betrokken sectoren of instellingen werken. Uw personeelsleden hoeven dus geen CST voor te leggen. Zij moeten wel een masker dragen (zie volgende vraag).

De volgende personen worden evenmin als bezoekers beschouwd:

 • Organisatoren
 • Personen die naar een raadpleging in het ziekenhuis gaan of zorgverlening nodig hebben
 • Personen die een kwetsbare, fragiele of zieke persoon vergezellen in een zorginstelling (de tijd die nodig is voor de verzorging)
 • Bezoekers die mensen in hun laatste levensfase bezoeken
 • Personen die toegang tot een voorziening moeten krijgen wegens een noodzaak tot dienstverlening of zorg, en als zij bij de voorziening bekend zijn
 • Vakmensen die naar een instelling voor residentiële zorg voor kwetsbare personen gaan die niet in contact komen met de bewoners
 • Personen die stage lopen, met inbegrip van een studiestage

 

Wat zijn de verplichtingen tot het dragen van een mondmasker?

Plaatsen waar het CST wordt gebruikt

In instellingen of op evenementen waar het CST wordt gebruikt, zal het dragen van een masker niet langer vereist zijn voor bezoekers, behalve voor bezoekers van ziekenhuizen, rusthuizen en alle andere instellingen voor residentiële zorg voor kwetsbare personen. Voor hen blijft het dragen van een masker verplicht.

Organisatoren en deelnemers (die geen CST moeten voorleggen) moeten echter een masker of een ander alternatief in stof dragen en aangepaste individuele beschermingsmaatregelen toepassen.

Het masker of alternatief in stof mag occasioneel afgezet worden om te eten of te drinken en wanneer het dragen ervan onmogelijk is wegens de aard van de activiteit.

Wanneer het dragen van een masker of alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatscherm worden gebruikt. Personen die geen masker, alternatief in stof of gelaatscherm mogen dragen wegens een handicap die door middel van een medisch attest wordt aangetoond, hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden.

 

Plaatsen waar het CST niet is vereist

Het dragen van een masker blijft in Wallonië verplicht op plaatsen waar het CST niet vereist is, met name in het openbaar vervoer, winkels en winkelcentra, drukke winkelstraten (bij besluit van de plaatselijke autoriteiten), gebouwen voor hoger onderwijs, gebedshuizen of toegankelijke lokalen van overheidsadministraties.

 

Hoe lang zal het CST van toepassing zijn? 

Het ruimere gebruik van het CST zal van toepassing zijn van 1 november 2021 tot en met 15 januari 2022, om aan te sluiten op de Brusselse regeling.

De verruimde toepassing van het CST kan echter eerder worden opgeheven als de epidemiologische situatie dit toelaat.

Anderzijds wordt in het ontwerpdecreet niet gepreciseerd wanneer de verplichting om een masker te dragen in het Waalse Gewest zal worden opgeheven.

 

Welke sancties zijn gepland?

Bij niet-naleving van de regels rond het CST

De sancties zijn identiek aan die van het Brusselse Gewest. Bij niet-naleving van de regels rond het CST  zal een boete worden opgelegd:

 • Voor bezoekers: 50 tot 500 euro boete
 • Voor organisatoren: 50 tot 2.500 euro boete. In Wallonië is echter niets bepaald voor andere deelnemers (begeleiders, werknemers, enz.). Voor deze personen moet worden gekeken naar de sancties voor het overtreden van de regels rond het dragen van maskers.

Voor de organisatoren kunnen de burgemeesters ook gebruik maken van hun politiebevoegdheden en de sluiting van een inrichting voor ten hoogste drie maanden bevelen of het evenement onmiddellijk stopzetten. Bij fraude door een bezoeker/klant ondanks de controle van de organisator, zal de aansprakelijkheid van de organisator niet worden ingeroepen, maar enkel de individuele aansprakelijkheid van de fraudeur.

 

Bij niet-naleving van de regels rond het dragen van een masker

De Waalse ontwerptekst voorziet ook in een sanctie bij niet-naleving van de verplichting om een masker te dragen. Eenieder (dus ook uw werknemer) die deze verplichtingen overtreedt, kan een administratieve geldboete van 50 tot 500 euro oplopen.

 

Wat doet Securex voor u?

Als u nog vragen hebt over het Covid Safe Ticket, kunt u contact opnemen met uw Securex Legal Advisor via myhr@securex.be.

Ook uw externe preventieadviseur Securex kan uw vragen beantwoorden.

Klik hier voor meer inlichtingen over het CST in Brussel.

 

Bronnen:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-10-2021