To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Psychosociale risico's op het werk: waar staat u?

09/03/2021

Op 24 februari 2021 veroordeelde de correctionele rechtbank van Brussel een Brusselse ‘mission locale’ (werkwinkel) tot een strafrechtelijke boete van 8.000 euro wegens inbreuken op de Codex over het welzijn op het werk.

De ‘mission locale’ werd vervolgd door het arbeidsauditoraat na de zelfdoding van een bediende in 2018.

 

Achtergrond van de feiten en beslissing van de Brusselse correctionele rechtbank

In januari 2018 pleegde een bediende van de ‘mission locale’ zelfmoord. Ze zou jarenlang hebben geleden onder pesterijen, discriminatie en werkdruk. In dit geval had de bediende die uit het leven is gestapt herhaaldelijk haar superieuren gewaarschuwd.

De wet bepaalt dat de werkgever een analyse moet maken van de psychosociale risico's, maar zo nodig ook concrete maatregelen moet nemen.

De rechtbank was van oordeel dat de ‘mission locale’ noch op individueel, noch op collectief niveau concrete preventiemaatregelen had getroffen rond psychosociale risico's. De rechtbank veroordeelde de werkgever tot een strafrechtelijke boete van 8.000 euro.

 

Wat zijn uw verplichtingen op het gebied van psychosociale risico's?

U moet voorkomen dat het werk psychosociale belasting veroorzaakt. Het devies is dus preventie. En als deze psychosociale belasting zich toch voordoet, moet u de situatie doeltreffend aanpakken. Als werkgever moet u een aantal zaken doen.

 

Risicoanalyse

Als werkgever moet u een risicoanalyse uitvoeren om vast te stellen welke situaties aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's.

Nadat de risico's zijn beoordeeld, moet u rekening houden met de gevaren die verband houden met de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk.

 

Preventiemaatregelen

Vervolgens moet u op basis van deze risicoanalyse preventieve maatregelen nemen om psychosociale risico's op het werk te bestrijden, die gericht kunnen zijn op:

  • het uitschakelen van het gevaar: bijvoorbeeld een gedragscode invoeren;
  • het voorkomen van schade: bijvoorbeeld aanpassen van de arbeidsomstandigheden of de arbeidsvoorwaarden;
  • het beperken van schade: bijvoorbeeld aangepaste begeleiding voor werknemers die het slachtoffer zijn van geweld vanwege derden waardoor enerzijds buitensporige posttraumatische stress kan worden vermeden en anderzijds een snellere terugkeer naar het werk mogelijk wordt.

 

Procedures invoeren zodat werknemers een verzoek tot psychosociale interventie kunnen indienen

U moet procedures invoeren zodat werknemers een verzoek tot formele en informele psychosociale interventie kunnen indienen.

Kort gezegd wordt bij de formele procedure voor psychosociale interventie aan de werkgever gevraagd om maatregelen te nemen die een oplossing bieden voor het psychosociale probleem van de werknemer die het verzoek indient. Deze procedure kan van individuele of collectieve aard zijn. Bij de procedure van informele psychosociale interventie wordt op informele wijze een oplossing gezocht door middel van gesprekken, interventies bij een andere persoon in het bedrijf of pogingen tot verzoening.

Deze procedures moeten in uw arbeidsreglement worden opgenomen.

 

Een preventieadviseur psychosociale aspecten aanwijzen

U moet beschikken over een interne of externe preventieadviseur psychosociale aspecten.

De preventieadviseur psychosociale aspecten is een deskundige die bevoegd is om u en uw werknemers te adviseren. Hij is ook bevoegd voor alle psychosociale risico's op het werk, zowel voor het informele als het formele onderdeel.

 

Informeren en opleiden

Ten slotte moet u de intern betrokken personen informeren (vertrouwenspersoon, leden van het Comité voor preventie en bescherming op het werk, hiërarchische lijn, werknemers) en hen de nodige opleiding geven.

 

Wat doet Securex voor u?

Wij stellen u een basisarbeidsreglement ter beschikking met de bijlage over psychosociale risico’s. U vindt het in onze e-shop.

Voor meer informatie over psychosociale risico’s raadpleeg, nadat u ingelogd bent, onze fiche op Lex4You (rubriek sociaal > info+ > psychosociale risico’s).

Tot slot organiseren we op 11 maart een workshop over het arbeidsreglement. U kunt inschrijven door hier te klikken.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09-03-2021