To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Arbeidsongeschikte werknemers in de metaalsector (PC 111) moeten thuis blijven voor controlearts

10/08/2015

In het paritair comité nr. 111 werd onlangs een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten die in beschikbaarheidstijd voor arbeidsongeschikte werknemers voorziet. Hierdoor moeten de werknemers uit deze sector zichzelf thuis beschikbaar houden voor de controlearts wanneer ze arbeidsongeschikt zijn.

Waarover gaat het?

Sinds de invoering van het eenheidsstatuut op 1 januari 2014 kan de werkgever, als compensatie voor de afschaffing van de carensdag, eisen dat zijn arbeidsongeschikte werknemer gedurende een deel van de dag thuis blijft voor een eventuele medische controle.

Om dit van zijn werknemers te kunnen vragen, moet de werkgever dit "medisch huisarrest" opnemen in het arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst. Ook de sector kan hierover een CAO sluiten.

Wat heeft PC nr. 111 beslist?

In het PC nr. 111 werd een CAO over de beschikbaarheidstijd gesloten die van toepassing is met ingang van 1 september 2015 en enkel geldt voor ondernemingen zonder syndicale afvaardiging. In de ondernemingen waar wel een vakbondsafvaardiging is, laat de sector het dus aan de ondernemingen zelf over om de spelregels vast te leggen.

In ondernemingen zonder syndicale afvaardiging moet een arbeidsongeschikte werknemer voortaan dus beschikbaar zijn voor het bezoek van een controlearts tijdens de tweede en de derde werkdag van de periode van arbeidsongeschiktheid en dit van 9u30 tot 13u30.

Is de werknemer tijdens deze periode niet thuis wanneer de controlearts langskomt, dan zal hij het recht op gewaarborgd loon verliezen, tenzij hij een wettige reden had voor zijn afwezigheid[1].

En in de andere sectoren?

Naast de metaalsector werd er ook in het paritair comité voor het koetswerk (PC nr. 149.02) al een CAO m.b.t. de beschikbaarheidstijd voor arbeidsongeschikte werknemers gesloten.

In uw onderneming

Indien u niet tot een sector behoort waar een CAO over de beschikbaarheidstijd gesloten werd of indien u niet onder het toepassingsgebied van de betreffende CAO valt, dan kan u altijd zelf beslissen om het medisch huisarrest in uw firma in te voeren. Hiervoor moet u ofwel uw arbeidsreglement wijzigen via de geijkte procedure ofwel een CAO op ondernemingsniveau sluiten.

Neem gerust contact op met uw Legal advisor als u hulp wenst bij het invoeren van een beschikbaarheidstijd in geval van arbeidsongeschiktheid.[1] Bijvoorbeeld een afspraak bij de dokter.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/08/2015