To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Betaald educatief verlof in de Duitstalige Gemeenschap - Hoe kan u het betaalde loon terugvorderen?

10/18/2018

U moet bepaalde formaliteiten vervullen om de terugbetaling te krijgen van de lonen en sociale bijdragen die u tijdens het educatief verlof betaald hebt.

Opgelet! De spelregels voor de terugbetaling verschillen naargelang het gewest. Heeft uw onderneming vestigingseenheden in meerdere gewesten, dan moet u per betrokken gewest een terugbetalingsdossier indienen dat alle werknemers omvat die in het betrokken gewest tewerkgesteld zijn, en dit volgens de taalrol van dat gewest.

In dit artikel bespreken we enkel de regels die van toepassing zijn in de Duitstalige Gemeenschap

Voor de modaliteiten in de andere gewesten, verwijzen we naar onze andere artikels die vandaag verschenen zijn. Voor een overzicht van de formaliteiten waaraan uw werknemer moet voldoen om van zijn recht op betaald educatief verlof te kunnen genieten, raadpleeg ons artikel van vorige week.

Waar moet u uw terugbetalingsaanvraag indienen?

U kunt het loon dat u aan de werknemer hebt betaald in het kader van het betaald educatief verlof, alsook de erop verschuldigde sociale bijdragen, terugvragen bij de bevoegde dienst van de Duitstalige Gemeenschap.

Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

Duitstalige Gemeenschap

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

Fachbereich Ausbildung und Unterrichtsorganisation

Gospertstrasse 1

4700 Eupen

Tél. : 087/59.63.97

e-mail: bildungsurlaub@dgov.be

Opgelet! Bij die dienst kunt u enkel de dossiers van terugbetalingsaanvragen indienen die betrekking hebben op werknemers die verbonden zijn aan een vestigingseenheid in het Duitstalig Waals Gewest.

Aanvragen met betrekking tot Franstalige vestigingseenheden moeten naar FOREM worden gestuurd.

Voorbeeld: de maatschappelijke zetel van een onderneming is gelegen in Wallonië. Deze onderneming heeft zowel vestigingseenheden in Namen als in Eupen: de terugbetaling moet in twee aanvragen worden opgesplitst.

  • een aanvraag voor alle werknemers die recht hebben op betaald educatief verlof die in Namen zijn tewerkgesteld
  • en een andere aanvraag voor de werknemers die in Eupen zijn tewerkgesteld.

Welke documenten moet uw aanvraagdossier bevatten?

De aanvraag tot terugbetaling moet door u of uw sociaal secretariaat ingediend worden via de volgende originele documenten:

  • één enkele aangifte van schuldvordering voor alle werknemers tewerkgesteld in eenzelfde gewest samen[1] ;
  • een individuele fiche per werknemer waarop het toegekende verlof, het loon en de bijbehorende socialezekerheidsbijdragen vermeld worden;
  • elk ander document ter staving, meer bepaald de attesten uitgereikt door de onderwijsinstellingen die door de werknemers bezocht worden: attest van regelmatige inschrijving, trimestrieel attest van nauwgezetheid en eventueel een attest van tweede zittijd.

 In bepaalde gevallen dienen ook nog de volgende documenten bijgevoegd te worden:

  • het bewijs dat er lesuren samenvallen met arbeidstijd  (voor werknemers die minder dan 4/5 werken en tewerkgesteld zijn met een vast uurrooster of bij gebruik van de verhoogde maxima bij het samenvallen van lesuren en werkuren);
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst (voor deeltijders met een variabel uurrooster);
  • een verklaring op eer van de werknemer dat hij nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit (indien hij een opleiding basiseducatie volgt of een opleiding die leidt naar een eerste diploma hoger secundair onderwijs).

U kan hier alle benodigde documenten terugvinden.

Binnen welke termijn moet u uw terugbetalingsdossier indienen?

De terugbetalingsaanvragen mogen pas worden ingediend nadat het schooljaar werd afgesloten en moeten betrekking hebben op alle gerechtigde werknemers van de onderneming.

De werkgever beschikt over een termijn van anderhalf jaar om zijn recht uit te oefenen op terugbetaling van de bezoldigingen en sociale bijdragen die hij in het kader van het betaald educatief verlof heeft betaald. De verjaringstermijn gaat in vanaf 1 januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan het recht op terugbetaling is ontstaan. 

De vorderingen met betrekking tot het betaald educatief verlof dat tijdens een opleiding werd verleend worden geacht te ontstaan op de laatste dag van de opleiding of, wanneer de opleiding over meerdere jaren loopt, op de laatste dag van elk opleidingsjaar.

Voorbeeld: als het een opleiding betreft die over meerdere jaren loopt, moeten de aanvragen voor het academiejaar 2017-2018 dus uiterlijk tegen 30 juni 2019 worden ingediend. 

Hoeveel krijgt u terug?

De terugbetaling is begrensd tot een forfaitair bedrag, dat afhangt van het type van opleiding dat wordt gevolgd. Het forfait kan echter niet hoger zijn dan 21,30 euro per uur per type opleiding.

Wat doet Securex voor u?

Indien u aangesloten bent bij het Sociaal Secretariaat Securex, kan uw client advisor u steeds bijstaan bij het invullen van de benodigde documenten en het doorsturen van uw dossier naar de bevoegde dienst om op die manier de terugbetaling te bekomen waar u recht op heeft.

We benadrukken dat u een volledig dossier moet indienen om de terugbetaling te krijgen.  Wacht dus niet tot de laatste minuut om alle noodzakelijke documenten en gegevens te verzamelen!

 


[1] Om te weten in welk gewest een werknemer tewerkgesteld is, kijkt men naar het adres van de vestigingseenheid waaraan de werknemer verbonden is.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/18/2018