To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Hoe kan u het betaalde loon terugvorderen?

10/18/2018

U moet bepaalde formaliteiten vervullen om de terugbetaling te krijgen van de lonen en sociale bijdragen die u tijdens het educatief verlof betaald hebt.

Opgelet! De spelregels voor de terugbetaling verschillen naargelang het gewest. Heeft uw onderneming vestigingseenheden in meerdere gewesten, dan moet u per betrokken gewest een terugbetalingsdossier indienen dat alle werknemers omvat die in het betrokken gewest tewerkgesteld zijn, en dit volgens de taalrol van dat gewest.

In dit artikel bespreken we enkel de regels die van toepassing zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor de modaliteiten in de andere gewesten, verwijzen we naar onze andere artikels die vandaag verschenen zijn. Voor een overzicht van de formaliteiten waaraan uw werknemer moet voldoen om van zijn recht op betaald educatief verlof te kunnen genieten, raadpleeg ons artikel van vorige week.

Waar moet u uw aanvraag tot terugbetaling indienen?

U kan het loon dat tijdens het educatief verlof aan de werknemer betaald werd en de erop verschuldigde sociale bijdragen, terugvorderen bij de bevoegde dienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Betaald Educatief Verlof

Kruidtuinlaan 20

1035 Brussel

tel.: 02/204 16 30

e-mail: bev@gob.irisnet.be 

 Zoals gezegd, mag u in Brussel enkel de aanvraagdossiers indienen voor de werknemers verbonden aan een Brusselse vestigingseenheid.

Welke documenten moet uw aanvraagdossier bevatten?

De aanvraag tot terugbetaling moet door u of uw sociaal secretariaat ingediend worden via de volgende originele documenten:

  • één enkele aangifte van schuldvordering voor alle werknemers tewerkgesteld in eenzelfde gewest samen[1] ;
  • een individuele fiche per werknemer waarop het toegekende verlof, het loon en de bijbehorende socialezekerheidsbijdragen vermeld worden;
  • elk ander document ter staving, meer bepaald de attesten uitgereikt door de onderwijsinstellingen die door de werknemers bezocht worden: attest van regelmatige inschrijving, trimestrieel attest van nauwgezetheid en eventueel een attest van tweede zittijd.

 In bepaalde gevallen dienen ook nog de volgende documenten bijgevoegd te worden:

  • het bewijs dat er lesuren samenvallen met arbeidstijd  (voor werknemers die minder dan 4/5 werken en tewerkgesteld zijn met een vast uurrooster of bij gebruik van de verhoogde maxima bij het samenvallen van lesuren en werkuren);
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst (voor deeltijders met een variabel uurrooster);
  • een verklaring op eer van de werknemer dat hij nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit (indien hij een opleiding basiseducatie volgt of een opleiding die leidt naar een eerste diploma hoger secundair onderwijs). 

Opgelet! U moet bovendien een bankattest aan uw dossier bijvoegen dat de identiteit van de rekeninghouder staat voor het rekeningnummer dat is vermeld in de schuldvordering

U kan hier alle benodigde documenten terugvinden.

Binnen welke termijn moet u uw terugbetalingsdossier indienen?

De aanvragen tot terugbetaling kunnen pas ingediend worden na de volledige beëindiging van het schooljaar en moeten op alle rechthebbende werknemers van de onderneming betrekking hebben.

U beschikt over een termijn van één jaar om uw recht op terugbetaling uit te oefenen.  Deze verjaringstermijn neemt een aanvang op 1 januari van het jaar waarin het recht op terugbetaling ontstaan is. 

Concreet wil dit zeggen dat voor het academiejaar 2017-2018 (dit is het vorige academiejaar waarvoor u nu de terugbetaling aanvraagt), volgens de huidige regelgeving, de aanvragen dus uiterlijk op 31 december 2018 ingediend moeten zijn.

Hoeveel krijgt u terug?

De terugbetaling is geplafonneerd op een forfaitair bedrag. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt nog maar met één enkel forfait gewerkt, ongeacht het type opleiding. Dit forfait bedraagt 21,30 euro per goedgekeurd uur betaald educatief verlof.

Wat doet Securex voor u?

Indien u aangesloten bent bij het Sociaal Secretariaat Securex, kan uw client advisor u steeds bijstaan bij het invullen van de benodigde documenten en het doorsturen van uw dossier naar de bevoegde dienst om op die manier de terugbetaling te bekomen waar u recht op heeft.

We benadrukken dat u een volledig dossier moet indienen om de terugbetaling te krijgen.  Wacht dus niet tot de laatste minuut om alle noodzakelijke documenten en gegevens te verzamelen!


 

[1] Om te weten in welk gewest een werknemer tewerkgesteld is, kijkt men naar het adres van de vestigingseenheid waaraan de werknemer verbonden is.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/18/2018