To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Phoenix.brussels: in 2021 tot €800 maandelijkse premie bij aanwerving werkzoekende

01/12/2020

Vanaf 1 januari 2021 kunt u uw loonkost sterk verminderen als u een werkzoekende in dienst neemt die ingeschreven is bij Actiris, en dit onder bepaalde voorwaarden. Uw werknemer kan een werkuitkering ontvangen van Actiris, die u kan aftrekken van het nettoloon. Dit is de "Phoenix"-steunmaatregel van de Brusselse regering, die een nieuw elan wil geven aan de werkgelegenheid die te lijden heeft onder de crisis.

Deze maatregel moet nog officieel worden gemaakt, dus we publiceren wat volgt onder voorbehoud van publicatie van de officiële tekst.

 

800 of 500 euro per maand

Er zijn drie vormen van steunmaatregelen.

 

Werkzoekenden met ten hoogste een HSO-diploma

De eerste steun bedraagt 800 euro per maand per werknemer gedurende 6 maanden en betreft de aanwerving van laaggeschoolde werkzoekenden:

  • die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn;
  • tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 bij Actiris zijn ingeschreven (ongeacht het gewest waarin u gevestigd bent);
  • ten minste halftijds in dienst zijn genomen;
  • voor ten minste 6 maanden of in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur (AOOD);
  • ten hoogste een diploma hoger middelbaar onderwijs op zak hebben (HSO) en de werkende leeftijd hebben.

 

Werkzoekenden jonger dan 30 jaar met ten minste een hoger diploma dan HSO

De tweede steun komt neer op 500 euro per maand per werknemer gedurende 6 maanden en geldt voor de aanwerving van werkzoekenden die jonger zijn dan 30 jaar en een hoger getuigschrift of diploma dan HSO hebben.

Actiris levert het vereiste attest voor de twee eerste steunmaatregelen automatisch af, tenzij de tewerkstelling in aanmerking komt voor de steunmaatregel activa.brussels. In dat geval heeft die laatste steunmaatregel voorrang.

 

Kunstenaars

Tot slot wordt een derde specifieke steun van 500 euro per maand in het vooruitzicht gesteld voor kunstenaars die voor een minimumduur van een maand en ten minste halftijds in dienst worden genomen, op voorwaarde dat de werkzoekende tijdens de vorige 4 kwartalen prestaties heeft verricht onder code ‘046’ van de RSZ (kunstenaars en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden) en opnieuw onder deze code wordt aangeworven. In dat laatste geval worden de attesten pas uitgereikt nadat de kunstenaars hiertoe een aanvraag hebben ingediend bij Actiris.

 

Geen cumulatie met andere premies

De premies kunnen niet onderling worden gecumuleerd noch met andere gewestelijke premies of financiële tegemoetkomingen in het loon (met uitzondering van de verminderingen van sociale bijdragen).

 

Geen steun bij tijdelijke werkloosheid voor een vergelijkbare baan

De steun is niet verschuldigd wanneer de werkgever op het tijdstip van indiening van de aanvraag een beroep doet op tijdelijke werkloosheid voor een baan die vergelijkbaar is met die van de aangeworven werknemer.

 

Wat doet Securex voor u?

Wij wachten nog op de tekst en definitieve modaliteiten rond deze premies. Wij volgen de informatie over deze maatregel op de voet en houden u op de hoogte.

 

Bronnen:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01-12-2020