To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus: de Vlaamse steunmaatregelen

03/04/2020

Naast de federale en regionale steunmaatregelen, bestaan er ook een reeks regionale maatregelen. Hierna geven we een stand van zaken van de belangrijkste Vlaamse crisismaatregelen. Eén nieuwe maatregel is de Corona-compensatiepremie. Er werden ook vier extra maatregelen genomen om de tewerkstelling te versterken.

Houd er rekening mee dat deze maatregelen nog steeds aangepast kunnen worden.

Steunmaatregelen voor ondernemers:

Corona-hinderpremie

Net als bij hinder door openbare werken, voorziet Vlaanderen nu in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen en verplicht werden hun zaak te sluiten[1]. Deze premie moet hun ernstig inkomensverlies deels compenseren.

Wie komt in aanmerking en wat is de omvang van de steun?

Op de site van het VOKA lezen we:  

  • Bij volledige sluiting: de ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro, en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.
  • Bij sluiting in het weekend: voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro, en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.
  • Restaurants en frituren die overschakelen op afhaal: restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten. Zij kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen. 

Sinds 18 maart uitgebreid naar:

  • Alle ondernemingen en winkels die volledig moeten sluiten op basis van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 17 maart 
  • Alle zaken die minstens één voltijds én volwaardig inkomen hebben 
  • Ambulante activiteiten voortaan ook in aanmerking (bv. marktkramers)
  • Toekenning gebeurt niet langer per onderneming, maar per vestiging, op voorwaarde dat er in elke bijkomende vestiging die wordt meegenomen  minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Er is wel een beperking tot 5 premies (vestigingen) per onderneming. 
  • Zelfstandigen in bijberoep hebben ook recht op de premie indien zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. 
Aanvraag indienen tegen 5 mei 2020

De corona hinderpremie kan u enkel online aanvragen. U heeft tot uiterlijk 5 mei de tijd om uw aanvraag in te dienen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). 

Naast het contactcenter van VLAIO zelf zal ook de Vlaamse infolijn 1700 ter beschikking staan van ondernemers met vragen. Ook op zaterdag zullen zij beschikbaar zijn.

Iedereen die recht heeft op de premie zal die ook krijgen. De uitbetaling gebeurt binnen 14 dagen na de aanvraag in de applicatie mits voldaan is aan alle voorwaarden

Meer info?

Voor meer inlichtingen, raadpleeg de veel gestelde vragen over deze premie op de website van het VLAIO.

Corona-compensatiepremie

Het VLAIO meldt dat deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van 3.000 euro. Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn. Over de maatregelen voor zelfstandigen in bijberoep leest u meer op de site van het VLAIO.

Aanvraagprocedure

De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO. Meer informatie hierover moet nog volgen.

Waarborg Coronacrisis en andere subsidies

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen, dit tot 75% van de kredietverbintenissen en tot een maximum bedrag van 1,5 miljoen euro. Ook voor bepaalde leasingcontracten geldt deze regeling.

Deze maatregel komt dus bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

Aanvraag

Wie gebruik wil maken van deze waarborgregeling voor een overbruggingskrediet kan sinds13 maart 2020 contact opnemen met de bank of leasingmaatschappij. Deze uitbreiding loopt tot eind 2020

Meer info?

Voor meer inlichtingen, raadpleeg de website van het VLAIO.

In de subsidiedatabank vindt u bovendien informatie over de volgende maatregelen:

  • De Covid-19 waarborg (waarborgregeling boven 1,5 miljoen): in het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels ingevolge de coronacrisis, zal Gigarant een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt kunnen zetten, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige 1,5 miljard euro naar 3 miljard euro;
  • De nieuw achtergestelde lening. 

Ook PMV[2] zal haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten.

Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona

Dit meldt het VLAIO eveneens op haar website. Begunstigden van subsidies die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neemt u best contact op met uw dossierbehandelaar bij het VLAIO.

Uitstel betaling onroerende voorheffing en steun voor toerisme en land- en tuinbouw

Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. 

Er zal een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro. Deze steun wordt momenteel nog uitgewerkt.

Tenslotte werden er ook steunmaatregelen genomen in de land- en tuinbouwsector.

Wilt u er alles over weten ? Raadpleeg de website van het VLAIO voor meer informatie.

Steunmaatregelen voor uw werknemers:

Aanmoedigingspremie voor werknemers

De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien.

De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. Meer hierover leest u hier.

Versterking van de tewerkstelling: 4 nieuwe maatregelen

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen

Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie.

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Deze subsidie wil werkgevers stimuleren om mensen tussen de 25 en 55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn inschreven als niet-werkende werkzoekende aan te werven en duurzaam te werk te stellen. Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis.

Transitiepremie naar ondernemerschap

Deze premie voor werkzoekende 45-plussers wil de overstap naar zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Kandidaat-ondernemers wachten echter liever nog even af om te starten als zelfstandige in hoofdberoep totdat de coronacrisis voorbij is. Daarom kunnen volgende termijnen met 3 maanden worden verlengd: de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject.

Arbeidskaart voor economische migranten

Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom wordt voorzien om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken[3].

 


[1] Besluit van 15 maart 2020 van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus. Dit besluit werd aangepast door het besluit van 20 maart 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2020. Dit besluit is op 14 maart 2020 in werking getreden en treedt buiten werking op 13 juni 2020.

[2] Dit is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft.

[3] Besluit van 27 maart 2020 tot wijziging van diverse bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid, Belgisch Staatsblad van 1 april 2020, 2de editie. Bron : website van het VLAIO.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-04-2020