To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus en tijdelijke werkloosheid - Moet u een supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen betalen?

03/18/2020

Nu de aanvragen voor tijdelijke werkloosheid exponentieel zijn toegenomen ten gevolge van de maatregelen van de regering om het coronavirus te bestrijden, is het nuttig om te weten of u een supplement bovenop de uitkeringen tijdelijke werkloosheid van uw werknemers moet toekennen. In bepaalde gevallen is dit inderdaad verplicht.

Voor welke vormen van tijdelijke werkloosheid?

Het supplement is evenwel enkel verschuldigd voor de volgende vormen van tijdelijke werkloosheid:

  • de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (zowel arbeiders als bedienden);
  • de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer;
  • de tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis;
  • in bepaalde gevallen, ook de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Hoeveel bedraagt het supplement?

Arbeiders

Het bedrag van het supplement is vastgesteld op minimum 2 euro per dag waarop de arbeider niet heeft gewerkt omwille van economische redenen, slecht weer of technische stoornis.

Opgelet! Het gaat hier om een minimumbedrag. Indien de sector (of de onderneming) in een supplement voorziet dat hoger ligt dan 2 euro per dag, dan zal dit hogere bedrag toegekend moeten worden.

Het supplement bovenop de uitkering tijdelijke werkloosheid moet in principe door de werkgever aan de werknemers betaald worden. In bepaalde sectoren werd deze verplichting echter doorgeschoven naar het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Bedienden

Voor bedienden wordt het bedrag van het supplement vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst of het ondernemingsplan die de tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden voorzien.

Wat indien de werknemer geen recht heeft op werkloosheidsuitkeringen?

Economische werkloosheid

Werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden om economische redenen hebben, behoudens vrijstelling, sinds 1 oktober 2016 pas recht op een uitkering indien ze een wachttijd doorlopen hebben. Meer informatie over de voorwaarden die de werknemers moeten vervullen om recht te hebben op uitkeringen vindt u op de website van de RVA.

Werknemers die niet aan deze voorwaarden voldoen hebben in principe ook geen recht op het loonsupplement, aangezien het om een supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen gaat. Als werkgever moet u dus enkel een supplement betalen aan die werknemers die recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Dit is evenwel niet altijd evident. Enerzijds omdat de werknemer tijdens zijn periode van economische werkloosheid dan geen enkel inkomen meer heeft, en anderzijds aangezien u als werkgever niet altijd weet of een werknemer al dan niet recht heeft op uitkeringen – het gaat immers om informatie van de werkloosheidsinstellingen die niet aan de werkgevers gecommuniceerd wordt. U dient deze informatie dus bij uw werknemers op te vragen[1].

Andere vormen van tijdelijke werkloosheid

In principe moeten de werknemers in tijdelijke werkloosheid – o.a. wegens overmacht – de toelaatbaarheidsvoorwaarden niet vervullen en kunnen ze dus genieten van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Een aantal voorbeelden in de sectoren

Raadpleeg onze bijlage voor een aantal voorbeelden.

Wat doet Securex voor u?

Securex berekent automatisch de supplementen voor de dagen economische werkloosheid, tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis en wegens slecht weer voor alle werknemers waarvoor u dagen tijdelijke werkloosheid aangeeft.

Hebben bepaalde werknemers geen recht op werkloosheidsuitkeringen en wenst u hen geen supplement toe te kennen, dan dient u uw client advisor hierover uitdrukkelijk te informeren, aangezien het om informatie gaat die niet in ons bezit is.

U kan uw aanvragen voor tijdelijke werkloosheid sturen naar het mailadres aanvraag.tw@securex.be.

We hebben bovendien een website voor u klaar met de meest gestelde vragen over het coronavirus. 

 


[1] Opgelet, indien uw werknemer u laat weten dat hij zich nog in zijn wachttijd bevindt, dient u ook na te vragen vanaf wanneer deze beëindigd zal zijn.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03/18/2020