To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Elektronische aangifte aan de RVA in geval van tijdelijke werkloosheid

05/08/2011

De nieuwe programmawet (I) van 4 juli 2011[1] verplicht de werkgevers voortaan om de meest voorkomende vormen van tijdelijke werkloosheid elektronisch mee te delen aan de RVA.

Opgelet, het gaat hier om de kennisgeving aan de RVA, niet om de aangifte aan de RSZ.

Uitbreiding tot de werkloosheid om technische redenen, economische oorzaken en slechte weersomstandigheden

Concreet verplicht de wet het gebruik van elektronische aangiften aan de RVA vanaf 1 oktober 2011[2] in de gevallen van tijdelijke werkloosheid voortvloeiend uit:

  • een technische stoornis;
  • slechte weersomstandigheden;
  • economische oorzaken[3].

De mogelijkheid om een elektronische aangifte te doen bestond reeds, maar was enkel verplicht voor de economische crisiswerkloosheid voor bedienden.

Talrijke voordelen

De RVA heeft in het kader van de crisiswerkloosheid vastgesteld dat de verplichte elektronische aangiften vlekkeloos verliepen en zelfs tal van voordelen boden:

  • enorme tijdswinst aangezien de RVA de aanvragen niet allemaal meer moet coderen;
  • meer rechtszekerheid omdat de werkgever over een ontvangstbewijs beschikt;
  • mogelijkheid voor de werkgever om eventuele fouten sneller te verbeteren (bijvoorbeeld wanneer hij een aanvraag buiten de voorgeschreven termijnen indient), omdat hij een foutmelding krijgt;
  • mogelijkheid voor de werkgever om snel te achterhalen welk gevolg de RVA aan zijn aanvraag geeft (positief, negatief, in behandeling).
  • vermindering van het aantal fouten in de databank van de RVA door het wegvallen van de manuele codering;
  • mogelijkheid voor de grootste werkgevers en sociale secretariaten om alle aanvragen in één bestand over te maken.
Wat als de werkgever geen elektronische aangifte kan indienen?

Een koninklijk besluit moet nog bepalen onder welke voorwaarden deze elektronische aangifte vervangen kan worden door een aangetekende zending of een fax voor de werkgevers die niet in de mogelijkheid zijn om een elektronische aangifte te doen.[1] Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011.

[2] Bij koninklijk besluit kan eventueel een vroegere datum vastgelegd worden.

[3] Het gaat om de vormen van tijdelijke werkloosheid voorzien in artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05-08-2011