To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Rouwverlof uitgebreid vanaf 25 juli 2021

15/07/2021

In het parlement werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat het recht op rouwverlof uitbreidt. Het aantal dagen rouwverlof wordt uitgebreid van 3 naar 10 dagen voor het overlijden van een echtgenoot of samenwonende partner of kind.

Die 7 bijkomende dagen moeten binnen het jaar na het overlijden worden opgenomen. Als Securex-klant moet u die 7 bijkomende dagen met de code “KVO” ingeven. 

Het parlement heeft ook nog een andere wijziging aan de regels over het rouwverlof aangebracht. Over die wijzigingen leest u hier meer.

De dagen rouwverlof worden, net als andere dagen rouwverlof, als klein verlet beschouwd. De nieuwe regels treden op 25 juli 2021 in werking voor overlijdens vanaf die dag.

Een vergelijking tussen het huidige rouwverlof en het rouwverlof vanaf 25 juli 2021 vindt u hier.

 

Uitbreiding van het rouwverlof tot 10 dagen

Bij het overlijden van een echtgenoot, samenwonende partner of een  kind heeft een werknemer momenteel recht op 3 dagen rouwverlof. Die dagen moeten opgenomen worden in de periode van het overlijden tot de begrafenis. Deze regeling blijft behouden. Op vraag van uw werknemer kunnen deze dagen ook nog later opgenomen worden. U moet wel instemmen met die vraag.

Werknemers krijgen vanaf 25 juli evenwel 7 extra dagen klein verlet voor een dergelijk overlijden. Die dagen kunnen worden opgenomen binnen het jaar na het overlijden. Op vraag van uw werknemer kunnen deze dage ook nog later opgenomen worden. U moet wel instemmen met die vraag.

Ook pleegouders die instonden voor kinderen in de langdurige pleegzorg hebben recht op 10 dagen rouwverlof voor die pleegkinderen. 

Het is de werkgever die deze 7 dagen klein verlet moet betalen. Het parlement wil de financiële impact van deze maatregel op werkgevers evenwel enigszins beperken. Daarom kunnen de 7 bijkomende dagen rouwverlof soms afgetrokken worden van het gewaarborgd loon als de werknemer ziek is na het rouwverlof.

Bij het overlijden van een partner of een (pleeg)kind is een werknemer erna immers vaak nog enige tijd afwezig wegens ziekte. In de nieuwe regeling wordt voorzien dat de werkgever de 7 bijkomende dagen rouwverlof dan kan aftrekken van het aantal dagen gewaarborgd loon.

Er moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De 7 dagen rouwverlof (of een deel van die 7 dagen) moeten onmiddellijk worden opgenomen na één van de 3 dagen rouwverlof die nu al bestaan EN
  • De ziekteperiode volgt onmiddellijk op de laatste dag van de bijkomende dagen rouwverlof

Stel dat één van uw bedienden zijn partner verliest op zondag 1 augustus. De partner wordt begraven op vrijdag 6 augustus. Uw werknemer neemt 10 dagen rouwverlof van maandag 2 augustus tot en met vrijdag 13 augustus. Daarna is uw werknemer ziek van 14 augustus tot zondag 12 september.

Uw werknemer zal dan recht hebben op 10 dagen klein verlet, waarvan er 7 aangerekend worden op de periode van gewaarborgd loon. Dat betekent dat uw werknemer al vanaf de 24ste ziektedag uitkeringen van de mutualiteit ontvangt. U moet dus slechts gewaarborgd loon betalen tot 5 september en niet tot 12 september.

De regels over het herval worden door deze regeling niet gewijzigd.

Als uw werknemer na de periode van 7 dagen rouwverlof enkele dagen vakantie neemt of het werk enkele dagen hervat, worden de dagen rouwverlof niet afgetrokken van het gewaarborgd loon.

Als de werknemer in het bovenstaande voorbeeld vakantie zou nemen van zaterdag 14 augustus tot zondag 22 augustus en ziek zou zijn vanaf 23 augustus, dan heeft hij vanaf 23 augustus recht op 30 dagen gewaarborgd loon.

Dit aantal dagen zal niet pro rata worden toegekend aan deeltijdse werknemers. Zij hebben dus ook recht op 10 dagen rouwverlof.

    

Wat als uw sector nu al meer dan 3 dagen rouwverlof voorziet?

Sommige paritaire comités voorzien nu al meer dan 3 dagen rouwverlof bij dergelijke overlijdens.

Is dat het geval in uw sector, dan krijgen uw werknemers natuurlijk ook 10 dagen rouwverlof. De regeling voor het aanrekenen van het rouwverlof is echter anders.

Werknemers in PC 214 hebben bij het overlijden van een partner of een kind recht op 4 dagen rouwverlof.

Stel u bent werkgever in dat PC en de partner van één van uw bedienden overlijdt op zondag 1 augustus. De partner wordt begraven op vrijdag 6 augustus. Uw werknemer neemt 10 dagen rouwverlof van maandag 2 augustus tot en met vrijdag 13 augustus. Daarna is uw werknemer ziek van 14 augustus tot vrijdag 12 september 2021.

Uw werknemer zal dan recht hebben op 10 dagen klein verlet, waarvan er slechts 6 aangerekend worden op de periode van gewaarborgd loon. Er wordt dus één dag minder aangerekend op de periode van het gewaarborgd loon, omdat uw sector nu al in 4 in plaats van 3 dagen rouwverlof voorziet.

Dat betekent dat uw werknemer vanaf de 25ste ziektedag uitkeringen van de mutualiteit ontvangt. U moet dus gewaarborgd loon betalen tot 6 september.

 

Hoe geeft u de bijkomende dagen rouwverlof in ? 

Als u klant bent bij het sociaal secretariaat van Securex, moet u de 7 bijkomende dagen rouwverlof met de code “KVO” ingeven in uw tool.

Maakt u deel uit van een sector waarin al meer dan 3 dagen rouwverlof voorzien worden bij het overlijden van een partner of een kind? Dan moet u de code “KVO” gebruiken voor de dagen rouwverlof bovenop het aantal dagen voorzien in uw sector.

Als uw sector al 4 dagen rouwverlof voorziet, zoals PC 214 bijvoorbeeld, dan kunt u maximaal 6 dagen registreren onder de code “KVO”.

 

Wat is langdurige pleegzorg? 

Langdurige pleegzorg is pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouder of dezelfde pleegouders zal verblijven. Het kind moet of moest ook deel uitmaken van dat gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar het gezin, de pleegouder of pleegouders zijn/hun verblijfplaats heeft/hebben is ingeschreven.

 

De andere wijzigingen van het rouwverlof 

De wet heeft ook voor andere personen het rouwverlof aangepast. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • overlijden van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner:

3 dagen vanaf dag overlijden tot dag begrafenis. Op vraag van uw werknemer kunnen deze dagen ook nog later opgenomen worden. U moet wel instemmen met die vraag

  • overlijden van de pleegvader of pleegmoeder van de werknemer in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden:

3 dagen vanaf dag overlijden tot dag begrafenis. Op vraag van uw werknemer kunnen deze dagen ook nog later opgenomen worden. U moet wel instemmen met die vraag

  • Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, die bij de werknemer inwoont:

2 dagen vanaf dag overlijden tot dag begrafenis. Op vraag van uw werknemer kunnen deze dagen ook nog later opgenomen worden. U moet wel instemmen met die vraag

  • Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, die niet bij de werknemer inwoont:

De dag van de begrafenis. Op vraag van uw werknemer kunnen deze dagen ook nog later opgenomen worden. U moet wel instemmen met die vraag.

  • Overlijden van een pleegkind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden:

De dag van de begrafenis. Op vraag van uw werknemer kunnen deze dagen ook nog later opgenomen worden. U moet wel instemmen met die vraag.

 

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het huidige en toekomstige rouwverlof? 

In het onderstaande overzicht vindt u het verschil tussen het huidige aantal dagen rouwverlof en het aantal dagen vanaf 25 juli 2021.

Overlijden van

Huidige situatie

Vanaf 25 juli 2021

Partner of kind

3 dagen vanaf dag overlijden tot en met dag begrafenis

3 dagen vanaf dag overlijden tot en met dag begrafenis* + 7 bijkomende dagen op te nemen binnen het jaar na het overlijden*

Pleegkind in het kader van langdurige pleegzorg

/

3 dagen vanaf dag overlijden tot en met dag begrafenis* + 7 bijkomende dagen op te nemen binnen het jaar na het overlijden (zowel bij overlijden tijdens of na pleegzorg)

Pleegkind in het kader van kortdurende pleegzorg (= alle situaties die geen langdurige pleegzorg zijn)

/

De dag van de begrafenis* (bij overlijden tijdens pleegzorg)

Pleegouder in het kader van langdurige pleegzorg

 /

3 dagen vanaf dag van overlijden tot en met dag begrafenis* (bij overlijden tijdens pleegzorg)

* andere termijn voor de opname is mogelijk, in akkoord met werkgever.

 

Wat doet Securex voor u?

Heft u nog vragen over dit rouwverlof, dan kunt u steeds terecht bij uw Legal Advisor.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-07-2021