To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De 4 voorwaarden om een jobstudent tegen voordelig RSZ-tarief te laten werken

06/05/2021

Wilt u deze zomer een jobstudent tewerkstellen? Dan is het nu tijd om na te gaan of die student in aanmerking komt voor verminderde RSZ-bijdragen, ook solidariteitsbijdragen genoemd. Dat scheelt namelijk een pak in vergelijking met de gewone socialezekerheidsbijdragen, die u voor een doorsnee werknemer betaalt.

Controleer deze vier voorwaarden, om te weten of de student recht geeft op de verminderde bijdragen:

 

De bovengrens van 475 uren 

U en uw student kunnen enkel van het RSZ-voordeeltarief gebruik maken als de student hoogstens 475 uren per kalenderjaar werkt. De verminderde RSZ-bijdrage bedraagt dan steeds 8,13%, samengesteld als volgt:

  • 5,42% voor rekening van de werkgever (hier moet nog 0,01% bijgevoegd worden voor het Asbestfonds)
  • 2,71% voor rekening van de student
Meer uren toegestaan in sommige sectoren door corona

Als reactie op de coronacrisis wordt in de volgende sectoren en tijdens de volgende kwartalen geen rekening gehouden met de gewerkte uren, voor de berekening van de limiet van 475 uur:

Sector

Uren die niet meetellen

Waarom deze versoepeling?

Zorg en onderwijs

1ste en 2de kwartaal van 2021
(januari tot en met juni)

Studentenwerk bevorderen om de extra werkdruk op te vangen

Alle sectoren

 

3de kwartaal van 2021
(juli tot en met september)

Studentenjobs stimuleren in de sectoren die heropenen

Studenten die tijdens het 1ste en 2de kwartaal van 2021 in de zorg of het onderwijs werken, hebben dus voor de rest van 2021 nog recht op 475 uur studentenarbeid, in deze of andere sectoren. Ze mogen op die manier meer dan 475 uur werken in totaal.

De versoepeling in het 3de kwartaal van 2021 moet nog officieel worden bekrachtigd.

De maatregel heeft drie gevolgen:

  • De uren die studenten in dit kwartaal werken, tellen niet mee voor de limiet van 475 uur. De verminderde RSZ-bijdrage is ook van toepassing op die uren.
  • Een student die bijvoorbeeld eind juni al de 475-urengrens heeft bereikt, kunt u tijdens het derde kwartaal nog altijd als jobstudent in dienst nemen in de bovenvermelde sectoren.
  • Een student die tijdens het derde kwartaal heeft gewerkt in de bovenvermelde sectoren, kunt u tijdens het vierde kwartaal van 2021 vlotter als student tewerkstellen.
Voorbeeld

Uw restaurant Alacarte werft voor de maanden juli en augustus 2021 een student aan die gedurende 6 weken 20 uren per week komt werken. Ook in september komt de student gedurende 3 weken 20 uren per week werken. Dat maakt een totaal van 180 uren (= 9 weken × 20 uren).

De student had tot en met 30 juni 2021 al 240 uur gewerkt als student in een voedingswinkel. De student heeft op 30 september 2021 dus 420 uur als student gewerkt (= 240 + 180).

U bent zeer tevreden over de student en u wilt deze vanaf oktober tot december nog graag elk weekend 8 uur laten werken. Dat zijn dus nog eens 104 uren (13 weken × 8 uren). De student zal dan op het einde van het jaar 524 uren gewerkt hebben.

 

►Normaalgezien zou u voor de laatste 49 uren (= 524 – 475) de gewone patronale RSZ-bijdrage verschuldigd zijn. En voor de student zou u voor die uren 13,07% persoonlijke RSZ-bijdragen moeten inhouden.

► Dankzij de maatregel van de regering moet u echter geen rekening houden met de 180 uur die van juli tot september gepresteerd werden. De student presteerde dan slechts 344 uren in het eerste, tweede en vierde kwartaal van 2021. Zowel u als de studenten betalen in 2021 dus enkel de 8,13% solidariteitsbijdragen.

 

Hoe zit het fiscaal?

Over het algemeen is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de eerste 475 uren studentenarbeid per kalenderjaar die onderworpen zijn aan de verminderde solidariteitsbijdragen.

De regels over de inhouding van de bedrijfsvoorheffing werden zodanig aangepast dat de uren die studenten werken in het eerste en tweede kwartaal 2021 in de zorg- en onderwijssector niet in aanmerking worden genomen om te bepalen of deze 475 uren zijn bereikt.

Bijgevolg is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldiging van deze vrijgestelde uren studentenarbeid.

De versoepeling voor het 3de kwartaal 2021 is nog niet officieel, er werd dus nog niets voorzien hiervoor. We houden u uiteraard op de hoogte.

 

De 3 andere voorwaarden

Verlies echter niet uit het oog dat daarnaast ook 3 andere voorwaarden vervuld moeten zijn:

  • Er moet een schriftelijke studentenovereenkomst worden gesloten (voor een periode van maximaal 12 ononderbroken maanden). We gaan hier binnenkort in een apart artikel dieper op in.
  • De studentenarbeid moet worden verricht tijdens de perioden van niet-verplichte aanwezigheid bij de lessen.
  • Tot slot moet voor de tewerkstelling van de student een Dimona STU-aangifte (per kwartaal) worden verricht, en dit ten laatste op de dag waarop de student het werk aanvat. Als de Dimona te laat wordt verricht, worden de gewerkte uren geacht buiten het contingent te vallen en worden de gewone socialezekerheidsbijdragen erop ingehouden! Met andere woorden, met een tijdige Dimona kunt u werkuren als student reserveren.

 

Controleer hoeveel uren uw student al heeft gewerkt 

U kunt het resterende dagenquotum voor het kalenderjaar controleren via de toepassing Student@work. Zo moet u niet wachten tot u de student via de Dimona aangeeft om te weten of het maximaal aantal toegestane uren is overschreden.

U kunt uw student vragen om u een attest te bezorgen waardoor u zijn saldo aan uren kent. Dit attest bevat een toegangscode tot de applicatie, die u een overzicht geeft van de meest recente situatie van de student, met name het aantal gewerkte uren (deze code heeft een beperkte geldigheidsduur). De student kan zijn quotum gemakkelijk raadplegen via de gratis toepassing Student@work.

 

Voer tijdig de Dimona uit! 

Deze regel is heel belangrijk! Als u de Dimona-aangifte te laat indient, worden alle geplande uren geacht buiten het contingent te zijn gewerkt, zodat de normale bijdragen verschuldigd zijn.

 

Meer weten?

U vindt volledige informatie over de spelregels voor de toepassing van de verminderde bijdragen in ons dossier Contracten en clausules > Studenten > Socialezekerheidsaspecten

 

Lees ook de andere artikelen die over dit onderwerp verschenen:

 

Bron:

  • Artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-05-2021