To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Regeerakkoord: waar staan we?

09/03/2015

Bijna een jaar geleden, op 9 oktober 2014, werd het regeerakkoord bekendgemaakt. Welke sociale en fiscale maatregelen heeft de regering ondertussen al (bijna) waargemaakt? Nu het begin van het politieke jaar nadert, maken we een balans op…

Concurrentievermogen van de ondernemingen

Zoals u weet, werden er meerdere maatregelen gepland om het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen te versterken. Op dat vlak werden al heel wat maatregelen officieel bekendgemaakt. Hierna volgt een stand van zaken:

In het akkoord geplande maatregelen

Geboekte vooruitgang

Indexsprong in 2015

Officiële maatregel. Sinds april 2015 is de afgevlakte gezondheidsindex geblokkeerd op het cijfer van maart 2015, met name op 100,66. Aangezien de afgevlakte gezondheidsindex niet meer stijgt sinds april, heeft dit een weerslag op de indexeringen sinds de maand mei 2015.

De indexsprong zal tot gevolg hebben dat de spilindex van het openbaar ambt pas in 2018, of zelfs in 2019, zal worden overschreden. Opgelet! In de sectoren die de spilindex van het openbaar ambt niet volgen, kan nog wel een indexering worden toegepast (voorbeeld: voor het PC nr. 200 (vroeger 218), indexering van 0,43% op 1 januari 2016).

Het eigenlijke indexeringsmechanisme van de lonen werd niet hervormd.

Loonmatiging voor 2015-2016

Officiële maatregel. De lonen mogen in 2015 niet stijgen, tenzij het gaat om baremieke verhogingen en indexaanpassingen. Voor het jaar 2016 werd de loonnorm vastgesteld op 0,5% van de brutoloonmassa, dat is de totale kost voor de werkgever, waarin alle lasten zijn inbegrepen. Daarnaast mag de maximale marge voor de evolutie van de loonkost in 2016 met 0,3% netto worden verhoogd, zonder extra kosten voor de werkgever[1]. De regering volgde het loonakkoord dat werd gesloten door de sociale partners, met uitzondering van het ABVV.

Er werd een strenger toezicht op de cao’s aangekondigd. Wilt u weten welke loonakkoorden binnen de sectoren werden gesloten, raadpleeg dan de trefwoorden ‘Tewerkstellingsakkoorden’ en ‘Index’ van de rubriek Sectoraal.

De wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen[2] werd (nog) niet hervormd.

Vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van 33% tot 25%

Deze maatregel is nog niet officieel maar is in voorbereiding (cf. akkoord over de begroting en de 'taxshift', gesloten op 22-23 juli 2015).

We houden u op de hoogte over de manier waarop deze vermindering zal worden doorgevoerd.

Verhoging van de doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen’

Officiële maatregel. Sinds 1 januari 2015 werd de vermindering van de basisbijdragen voor de sociale zekerheid ten laste van de werkgever opgetrokken voor de eerste 3 aanwervingen. Voor de 4de en 5de aanwerving verandert er niets[3].

Maatregelen tegen sociale dumping

Een greep uit de maatregelen die al officieel zijn:

Hier vindt u bovendien een stand van zaken. Er werd een specifiek actieplan ingevoerd in de bouwsector.

Het mechanisme van de hoofdelijke aansprakelijkheid werd nog niet uitgebreid tot andere bedrijfssectoren.

Compensaties voor de werknemers

Om de indexsprong te compenseren, heeft de regering:

  • de forfaitaire beroepskosten opgetrokken (zie fiscale maatregelen);
  • de sociale en fiscale werkbonus sinds 1 augustus verhoogd;
  • gepland om de koopkracht voor de lage en middelhoge lonen te verhogen door middel van een verhoging van de belastingvrije som, een wijziging van de belastingschijven in de personenbelasting of een andere techniek (maatregel uit het akkoord over de begroting en de 'taxshift' die nog niet officieel is). We houden u uiteraard op de hoogte.

Nieuw arbeidsmodel

Er werden verschillende maatregelen gepland om de arbeidsmarkt te moderniseren. Op dat vlak gaat het met kleine stapjes vooruit:

In het akkoord geplande maatregelen

Geboekte vooruitgang

Invoering van een loopbaanrekening (waarmee tijd en loon kan worden gespaard)

Nog geen maatregelen. Er werd wel een werkgroep opgericht en het is de bedoeling om de loopbaanrekening vrij snel in te voeren. Ronde tafel op het einde van het jaar.

Modernisering van de arbeidsduur

Nog geen maatregelen.

Tijdskrediet (veranderingen voor een beter evenwicht tussen privé- en beroepsleven[4])

Officiële maatregelen om het tijdskrediet met motief te verlengen. Die kunnen echter nog niet daadwerkelijk worden toegepast zolang de sociale partners de cao nr. 103 over het tijdskrediet niet hebben aangepast.

Verdere harmonisering van de statuten van arbeider en bediende en evaluatie

Niets nieuws. Op te merken valt dat de laatste compenserende maatregelen voor de meerkost die de harmonisering voor de werkgevers heeft meegebracht werden ingevoerd (met name de vermindering van de bijdragen op de jaarlijkse vakantie van arbeiders). De sociale partners hadden dit als voorwaarde gesteld om hun werkzaamheden voort te zetten.

Herziening van de cao over telewerk

Nog geen initiatieven.

Herziening van de loonschalen

Nog geen wijzigingen.

Studentenarbeid (400 uur per jaar niet bijdrageplichtig in plaats van de huidige 50 dagen)

Nog geen wijzigingen (vermoedelijk voor 2017).

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Het principe van het re-integratieplan is officieel, maar deze maatregel kan nog niet worden toegepast omdat er nog geen uitvoeringsbesluit is. Een uitvoerig advies van de NAR is gewijd aan de problematiek van de herinschakeling van arbeidsongeschikte werknemers.

De maatregel waardoor de werknemer gedurende 2 maanden recht zou hebben op gewaarborgd loon, zal niet meer worden uitgevoerd.

Opleidingsinspanningen

Geen bijkomende inspanningen in 2015 en 2016.

Maatregelen ter ondersteuning van de Horecasector

Verdubbeling van het aantal dagen gelegenheidswerk voor de werkgever officieel sinds 1 juli 2015.

Flexijobs en netto-overuren nog niet officieel, maar in de pijplijn[5], wellicht tegen 1 november 2015.

We herinneren eraan dat de geregistreerde kassa in 2015 verplicht is geworden. Er zullen echter pas vanaf 2016 daadwerkelijk sancties worden opgelegd.

Invoering van e-commerce en toelating van nachtarbeid in dat kader

Aan de gang. Besprekingen tussen de sociale partners van de sectoren distributie en logistiek, die in principe moeten uitmonden in het sluiten van een cao.

Tijdskrediet

Het tijdskrediet zonder motief werd ontmoedigd. Deze vorm van tijdskrediet geeft immers geen recht meer op onderbrekingsuitkeringen en wordt niet langer gelijkgesteld voor het pensioen.

Daar tegenover staat dat tijdskrediet met motief (bijvoorbeeld om een kind op te voeden of palliatieve zorgen te verlenen) met 12 maanden werd uitgebreid. Zoals we eerder vermelden, kan deze maatregel nog niet worden toegepast, omdat de cao nr. 103 over tijdskrediet nog niet werd aangepast.

Het eindeloopbaantijdskrediet is voortaan pas mogelijk op de leeftijd van 60 jaar in plaats van 55 jaar. In de afwijkende regelingen zal deze leeftijdsvoorwaarde echter geleidelijker worden opgetrokken.

Raadpleeg voor meer informatie ons dossier over tijdskrediet vanaf 1 januari 2015 (rubriek Sociaal/Dossiers).

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroeger brugpensioen)

De regering heeft begin 2015 de leeftijdsvoorwaarden voor de toegang tot de verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) verhoogd. In het algemeen stelsel is de leeftijd opgetrokken van 60 tot 62 jaar. In de tijdelijke regelingen is de leeftijd verhoogd van 56 tot 58 jaar. En in ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering werd de minimumleeftijd in alle gevallen vastgesteld op 55 jaar.

De regering kondigde aan dat die leeftijden de komende jaren nog zouden worden verhoogd. Ze gaf de Nationale Arbeidsraad (NAR) echter de mogelijkheid om de leeftijdsvoorwaarde gedurende een langere periode op respectievelijk 58 of 55 jaar te behouden.

Dan is er nog een maatregel die veel opschudding heeft veroorzaakt: voor SWT’ers (vroeger bruggepensioneerden) geldt niet langer een gunststatuut op het vlak van de werkloosheid, toch niet voor de nieuwe instromers, en het begrip aangepaste beschikbaarheid wordt ingevoerd.

Om het SWT af te remmen is er ten slotte sprake van om het percentage van de werkgeversbijdragen nogmaals te verhogen. We beschikken momenteel nog niet over meer informatie hierover.

Werkloosheid

Wilt u meer informatie over de andere hervormingen van de werkloosheid, raadpleeg dan onze nieuwsrubriek (Sociaal / Nieuws). U vindt ook uitvoerige informatie op de website van de RVA.

Pensioenhervorming

Om de leefbaarheid van het pensioensysteem op lange termijn te waarborgen besliste de regering om de pensioenleeftijd te verhogen tot 66 jaar in 2025 en tot 67 jaar in 2030. Ook worden de toegangsvoorwaarden tot het vervroegd pensioen voor de jaren 2017 tot 2019 strenger. En de pensioenhervorming wordt voorgezet. Lees voor meer informatie ons artikel van 26/08/2015.

Fiscale maatregelen

Enkele van de reeds genomen fiscale maatregelen:

De geleidelijke verhoging van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid en nachtarbeid werd met een jaar uitgesteld, en zal vanaf 2016 in een sneller tempo worden toegepast.

De fiscale werkbonus werd al verhoogd op 1 augustus en zou op 1 januari 2016 en 2019 nog worden opgetrokken.

Op te merken valt dat de evolutie van bepaalde fiscale uitgaven, zoals het pensioensparen en de woonbonus, aan de indexsprong wordt gekoppeld.

Enkele van de fiscale maatregelen die in de ‘pijplijn’ zitten:

  • de IPA-korting, die zou blijven bestaan[6] ;
  • de fiscale tegenhanger van het Horecaplan (vrijstelling van doorstorting van BV voor bepaalde overuren voor de gebruikers van een geregistreerde kassa), die wellicht tegen 1 oktober 2015 wordt ingevoerd;
  • fiscale en sociale harmonisatie van het loonbegrip (nog geen wijzigingen maar eenvormig forfait voor een tablet);
  • versterking van de maatregelen ten voordele van wetenschappelijk onderzoek (nog geen wijzigingen).
  • het ‘mobiliteitsbudget’ (komt geregeld in de pers, maar is nog niet voor meteen).

Meer weten? Volg ons webinar !

Wilt u meer weten over de laatste sociale en fiscale nieuwigheden, volg dan ons webinar op 17 september 2015. U kunt inschrijven via onze opleidingskalender.


[1] Er werden twee maatregelen genomen om de toekenning van nettovoordelen te bevorderen. Ze treden in werking op 1 januari 2016. Het maximumaandeel van de werkgever in de maaltijdcheque werd verhoogd tot 6,91 euro en het maximumbedrag van de loonbonus per werknemer (niet-recurrente resultaatgebonden voordelen) wordt opgetrokken tot 3.169 euro (niet-geïndexeerd bedrag).

[2] Wet van 26 juli 1996, ook ‘loonnormwet’ genoemd.

[3] We herinneren eraan dat deze doelgroepvermindering een bevoegdheid van de federale staat is gebleven.

[4] De wijzigingen die worden doorgevoerd om op dit vlak te besparen, worden verder in dit artikel belicht.

[5] De ministerraad keurde op 17 juli 2015 een voorontwerp van wet in tweede lezing goed.

[6] In het regeerakkoord was er sprake van om die korting te schrappen en de middelen te besteden aan de vermindering van de sociale lasten tot 25%.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/03/2015