To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

SWT (het vroegere brugpensioen) - Sociale partners verlengen de tijdelijke stelsels en leggen ook de leeftijdsvoorwaarden vast

26/07/2021

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 15 juli 2021 nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten over de tijdelijke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen. Hierdoor kunnen die stelsels ook in de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 nog gebruikt worden.

Meestal is ook nog een sector-cao vereist om van deze mogelijkheden gebruik te kunnen maken. We zullen dus de onderhandelingen in het kader van de sectorakkoorden moeten afwachten vooraleer met zekerheid te kunnen bepalen of een werknemer al dan niet recht heeft op een SWT.

 

Over welke stelsels gaat het?

Cao’s nr. 151, 153 en 155

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 151 legt de voorwaarden vast waaronder werknemers met een loopbaan van minstens 33 jaar die ontslagen worden, voor een SWT in aanmerking kunnen komen. Zij moeten:

 • Ofwel 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid (zoals bedoeld in cao nr. 46)
 • Ofwel een zwaar beroep hebben uitgeoefend (wisselende ploegen, onderbroken diensten,…) en dit gedurende minstens 5/7 jaar in de loop van de laatste 10/15 kalenderjaren;
 • Ofwel gewerkt hebben in het bouwbedrijf (PC nr. 124) en arbeidsongeschikt Deze ongeschiktheid om de beroepsactiviteit verder te zetten moet geattesteerd worden door de arbeidsgeneesheer

Deze werknemers moeten minstens 60 jaar zijn wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt.

Bovendien moet het paritair comité waaronder zij ressorteren een sector-cao gesloten hebben die dit stelsel invoert. Ondernemingen uit een PC dat niet is opgericht of niet werkt, kunnen het SWT invoeren via ondernemings-cao, toetredingsakte of een wijziging van het arbeidsreglement.  

Naast de cao nr. 151 werden voor dit stelsel ook cao nr. 153 en 155 gesloten. Deze bepalen dat werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen van de vrijstelling van (aangepaste) beschikbaarheid gebruik te kunnen maken. En dat voor de periode tot en met 31 december 2024. De werknemers moeten bij de aanvraag aantonen dat ze:

 • Een loopbaan hebben van 42 jaar of
 • De leeftijd van 62 jaar bereikt hebben

Aangezien deze cao’s enkel het interprofessioneel kader vastleggen, is er een sector-cao vereist die uitdrukkelijk naar deze cao verwijst om van de vrijstelling van (aangepaste) beschikbaarheid gebruik te kunnen maken.

Werknemers met een zwaar beroep die niet aan de voorwaarden voldoen om na een loopbaan van 33 jaar op SWT te gaan

Voor werknemers met een zwaar beroep die niet aan de specifieke hiervoor vermelde voorwaarden voldoen, moet er een sectorale of ondernemings-cao worden afgesloten. Als zij een loopbaan van minstens 35 jaar aantonen, kunnen ze ook vanaf 60 jaar op SWT.

Daarnaast bieden cao’s nr. 153 en 155 bieden deze werknemers ook de mogelijkheid om van de vrijstelling van (aangepaste) beschikbaarheid gebruik te kunnen maken. En dat voor de periode tot en met 31 december 2024. De werknemers moeten bij de aanvraag aantonen dat ze:

 • Een loopbaan hebben van 42 jaar of
 • De leeftijd van 62 jaar bereikt hebben

Aangezien deze cao’s enkel het interprofessioneel kader vastleggen, is er een sector-cao vereist die uitdrukkelijk naar deze cao verwijst om van de vrijstelling van (aangepaste) beschikbaarheid gebruik te kunnen maken.

Cao’s nr. 152, 153 en 155

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 152 bepaalt dat werknemers met een loopbaan van minstens 40 jaar bij de beëindiging van de overeenkomst, in aanmerking kunnen komen voor een SWT. Deze werknemers moeten minstens 60 jaar zijn wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt.

Naast de cao nr. 152 werden voor dit stelsel ook cao nr. 153 en 155 gesloten. Deze bepalen dat werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen van de vrijstelling van (aangepaste) beschikbaarheid gebruik te kunnen maken. En dat voor de periode tot en met 31 december 2024. De werknemers moeten bij de aanvraag aantonen dat ze:

 • Een loopbaan hebben van 42 jaar of
 • De leeftijd van 62 jaar bereikt hebben

Aangezien deze cao’s enkel het interprofessioneel kader vastleggen, is er een sector-cao vereist die uitdrukkelijk naar deze cao verwijst om van de vrijstelling van (aangepaste) beschikbaarheid gebruik te kunnen maken.

 

Cao nr. 150

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 150 bepaalt dat werknemers van 58 jaar en ouder met een loopbaan van minstens 35 jaar die ontslagen worden in aanmerking kunnen komen voor een SWT wanneer zij:

 • Ofwel het statuut van mindervalide werknemers erkend door een bevoegde overheid hebben
 • Ofwel werknemers zijn met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken

Deze cao is van toepassing voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2023. Om deze regeling te gebruiken is er geen sectorale cao nodig.

Cao nr. 154

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 154 bepaalt dat werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering die op SWT gaan, van de vrijstelling van (aangepaste) beschikbaarheid gebruik kunnen maken. En dat voor de periode tot 31 december 2022. Cao nr. 155 verlengt die vrijstelling tot 31 december 2024. De werknemers moeten bij de aanvraag aantonen dat ze:

 • Een loopbaan hebben van 42 jaar of
 • De leeftijd van 62 jaar bereikt hebben

Aangezien het om een kader-cao gaat, moet een onderneming in moeilijkheden of herstructurering die haar werknemers op SWT wil laten vertrekken vanaf de hiervoor vermelde leeftijden, uitdrukkelijk in haar ondernemings-cao vermelden dat deze gesloten werd binnen het kader van cao nr. 154.

 

Meer info?

De regels inzake de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn er niet eenvoudiger op geworden.

Wenst u meer informatie over een concreet dossier (komt uw werknemer in aanmerking voor één van deze tijdelijke stelsels, welke procedure moet u volgen?), neem dan zeker contact op met uw Legal advisor. Deze kan voor u ook een simulatie van de berekening van de bedrijfstoeslag uitvoeren.

Bronnen:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-07-2021