To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus: de Waalse steunmaatregelen

03/04/2020

Net als de federale overheid en de andere gewesten (Brussels gewest en Vlaams gewest), kondigde het Waals gewest diverse steunmaatregelen aan voor ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis. Er wordt een budget van in totaal 350 miljoen euro vrijgemaakt om de getroffen sectoren te steunen.

Hierbij een laatste stand van zaken:

 • Steun aan de economische sector
 • Behoud van subsidies en tewerkstellingsmaatregelen
 • Betaald educatief verlof
 • Fiscale maatregelen
 • Steun aan de gezondheidssector, de sociale sector en de werkgelegenheid

Overzicht van de andere steunmaatregelen in België: Federaal – Vlaanderen – Brussel

Deze maatregelen blijven evolueren. We houden u uiteraard op de hoogte van nieuwigheden.

 

Steun aan de economische sector

De website van het Waals gewest en het persbericht van de Waalse regering kondigden aan:

 • sectoren die moeten sluiten of stilliggen (horeca, kleinhandel, logies, reisagentschappen en aanverwante activiteiten): een forfaitaire vergoeding van 5.000 euro wordt toegekend. [1] Alle info over de vergoeding en aanvraag vindt u op de pagina Fonds wallon Covid-19 : indemnités aux entreprises (enkel beschikbaar in het Frans);
 • gedeeltelijk getroffen activiteiten: een forfaitaire vergoeding van 2.500 euro wordt toegekend; [2]
 • dat de Waalse financiële instrumenten (SOWALFIN, SOGEPA en SRIW) zullen worden opgeroepen om dringende hulp te verlenen aan ondernemingen via het verstrekken van garanties, cogaranties(met de banken) of leningen. Er kunnen dringende leningen ter ondersteuning van de cashflow van maximaal 200.000 euro worden toegekend. 

De website 1890.be blijft het belangrijkste informatiekanaal. U vindt er ook een juridische FAQ in het Frans en in het Duits.

 

Behoud van subsidies en tewerkstellingsmaatregelen

Het Waals Gewest informeert ook dat “om de gevolgen te beperken voor werknemers, ondernemingen, werkzoekenden, als ook voor de sectoren van de re-integratie en de sociale economie” er beslist is om:

 • gedurende drie maanden de negatieve impact te neutraliseren op de berekening van exploitatiesubsidies, van de daling van activiteiten, en steun te geven aan wie nieuwe interactiekanalen heeft ontwikkeld.
 • alle tewerkstellingsmaatregelingen te behouden (APE, Impulsion, SESAM, artikelen 60-61, enz.), voor zover de betrokken werkgevers geen beroep doen op economische werkloosheid.

Verder vindt u op de website van Forem – de Waalse tegenhanger van de VDAB (Vlaanderen) en Actiris (Brussel) – info over de maatregelen inzake:

 • individuele beroepsopleidingen "Contrat Formation-insertion (CFI)" (voordien : Plan Formation-insertion, PFI) ;
 • Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) ;
 • Soutien à l'emploi dans les Secteurs d'Activités Marchands (Sesam) ;
 • andere financiele steunmaatregelen.

 

Betaald educatief verlof

Op 31 maart 2020 heeft de Waalse regering met bijzondere bevoegdheden een besluit aangenomen betreffende maatregelen inzake werk, opleiding en socio-professionele integratie.[3]

Dit zijn de maatregelen met betrekking tot betaald educatief verlof:

 • De uren van afstandsonderwijs tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020 worden gelijkgesteld met uren van werkelijke aanwezigheid, voor de berekening van de quota’s die de werknemer betaald krijgt voor betaald educatief verlof.
 • De werkgever kan zijn vergoedingsaanvragen voor het jaar 2019 indienen tot 30 juni 2020
 • De opleidingsuren die tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020 niet konden plaatsvinden, worden in aanmerking genomen om te bepalen of de opleiding het minimum van 32 uur instructie per jaar behaalt.

Als onmogelijk is om de gevolgde uren van afstandsonderwijs tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020 te attesteren, worden deze uren automatisch in aanmerking genomen.

 

Fiscale maatregelen

De Waalse regering besliste ook om de betalingstermijn voor belastingen op te schorten met een periode die overeenkomt met de crisis.

Wat de geschillen betreft, worden de termijnen bevroren voor het indienen van klachten (indienen, beroep, enz.), net zoals de negatieve administratieve beslissingen. Aan de andere kant zullen alle positieve beslissingen worden toegepast, met het doel om financiële middelen te geven aan natuurlijke en rechtspersonen.

De lopende en te beginnen invorderingen zullen worden versoepeld, ook op het niveau van de gerechtsdeurwaarders, en de betalingsplannen zullen worden vergemakkelijkt.

De fysieke controles (omwille van de bescherming van de controleurs) en de correspondentiecontroles (die gezien de massale sluitingen ondoeltreffend zijn) worden afgeschaft. De administratieve boetes in verband met de kilometerheffing zullen worden gematigd.

 

Steun aan de gezondheidssector, de sociale sector en de werkgelegenheid

 • Voor de ziekenhuizen biedt het gewest extra hulp bovenop de federale financiering. Een uitzonderlijk steunbedrag van 56,55 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het compenseren van de kosten voor de aankoop van apparatuur, het desinfecteren van voertuigen en zorgeenheden, het openen van afzonderlijke hospitalisatie-eenheden wegens de toestroom van patiënten, de kosten voor het versterken van zorgteams, de cashflowproblemen als gevolg van de deprogrammering van ‘niet-urgente’ activiteiten, enz.

 • De rusthuizen zullen 12,372 miljoen euro aan financiële steun ontvangen voor drie maanden. Dat bedrag dient met name ter dekking van de extra kosten voor de aankoop van aanvullende apparatuur, de inrichting van ruimten ten gevolge van de beschermingsmaatregelen en de afzonderingsmaatregelen van Covid+-bewoners, extra loonkosten, desinfectie en afvalverwerking, enz.

 • Een financiële steun van 1 miljoen euro voor 3 maanden zal worden toegekend aan de sociale structuren die de armste bevolkingsgroepen opvangen(nachtopvang, ‘relais sociaux’ (dit zijn samenwerkingsverbanden tussen OCMW’s en socialprofitdiensten), enz.) om de aanwerving van tijdelijk en extra personeel mogelijk te maken naargelang van de behoeften en de plaatselijke situatie. Aan de provinciegouverneurs wordt gevraagd om alternatieve opvangfaciliteiten te organiseren die de gezondheidsgaranties bieden die werden opgelegd voor het beheer van de epidemie. 

 • De gehandicaptensector zal een steunbedrag van 668.000 euro voor 3 maanden ontvangen om de afwezigheid van personeelsleden op te vangen.

 • Een forfaitair bedrag van 5.000 euro wordt toegekend aan sociale- en medisch-sociale structuren om het inkomensverlies van de begunstigden te compenseren. Het betreft diensten voor gezinshulp, geestelijke gezondheidszorg, verslavingshulp en gespecialiseerde verslavingszorg, gezondheidsbevordering, dagverblijven voor ouderen of gehandicapten, enz.

 • De zwaar getroffen dienstenchequesector kreeg extra financiering om hen te helpen de lonen van de werknemers te behouden. Lees de laatste stand van zaken die op 1 april 2020 werd gepubliceerd.

 • Een overgang van het arbeidersstatuut naar het bediendenstatuut voor gezinshulpen en thuisoppassen. Naast de erkenning van het belang van deze werknemers voor de ondersteuning van gezinnen en senioren, zal deze verandering leiden tot een verhoging van de lonen en een verbeterde jobkwaliteit.

 • De oprichting van het Plateforme Solidaire wallonne, dat het dankzij de samenwerking tussen AViQ en Forem mogelijk maakt om personeel te mobiliseren voor gezondheidsinstellingen.

 

Voor een overzicht van alle steunmaatregelen kunt u terecht op de website van het Waals Gewest.

 


[1] Besluit van 20 maart 2020 van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, Belgisch Staatsblad van 23 maart 2020. Dit besluit werd nadien gewijzigd door het besluit van 26 maart 2020, Belgisch Staatsblad van 30 maart 2020.

[2] Zie voetnoot 1.

[3] Bijzonderemachtenbesluit nr. 11 van 31 maart 2020 van de Waalse Regering betreffende diverse maatregelen inzake werk, opleiding en socio-professionele integratie, met inbegrip van de sociale economie, Belgisch Staatsblad van 3 april 2020.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-04-2020