To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bijdragevermindering voor werkgevers in de reissector

21/05/2021

Werkgevers in de reissector werden zwaar getroffen door de coronacrisis. Het afgelopen jaar was reizen ofwel verboden ofwel zeer sterk afgeraden. Bovendien konden de werkgevers in de sector hun werknemers niet zomaar op tijdelijke werkloosheid plaatsen. De meeste reisbureaus hadden immers personeel nodig om de annuleringen van de reizen te verwerken.

Daarom heeft de regering een specifieke RSZ-bijdragevermindering voor werkgevers in de reissector ingevoerd.

 

Werkgevers die aan alle voorwaarden voldoen, hebben recht op een vermindering van de RSZ- werkgeversbijdragen dat gelijk is aan de netto werkgeversbijdragen van de som van:

 • Het tweede kwartaal van 2020
 • Het vierde kwartaal van 2020
 • Het eerste kwartaal van 2021

Voor het tweede kwartaal van 2021 is er een doelgroepvermindering voorzien. Die vermindering is gelijk aan het resterend gedeelte van de patronale werkgeversbijdrage in het tweede kwartaal van 2021.

 

Als u aan de voorwaarden voldoet, moet u ook nog een online aanvraag indienen bij de RSZ.

 

Volg onderstaand stappenplan, om te controleren of u aan de voorwaarden voldoet en om de aanvraag in te dienen:

 1. Baat u een reisbureau uit als hoofdactiviteit? Of is uw onderneming hoofdzakelijk actief als reisorganisator?
 2. Voldoet u aan deze 4 bijkomende voorwaarden?
 3. Dien een aanvraag in bij de RSZ

 

Stap 1. Baat u een reisbureau uit als hoofdactiviteit? Of is uw onderneming hoofdzakelijk actief als reisorganisator?

Enkel bedrijven die als hoofdactiviteit een reisbureau uitbaten of wiens hoofdactiviteit reisorganisator is, kunnen in aanmerking komen voor de bijdragevermindering.

De hoofdactiviteit van uw zaak moet daarom onder één van deze NACE-codes vallen:

 • 79110: reisbureaus
 • 79120: reisorganisatoren

Hoe weet u wat de hoofdactiviteit van uw bedrijf is? Dat is de activiteit die momenteel de hoogste omzet creëert.

Daarnaast moet u ook in België of een ander Europees land tegen insolventie verzekerd zijn, op basis van de wet van 21 november 2017. En dat minstens in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2021.

Bovendien moest u vóór 1 april 2021 al als reisbureau of reisorganisator actief zijn en moest u het op die datum nog steeds zijn.

 

Stap 2. Voldoet u aan deze 4 bijkomende voorwaarden?

Om recht te hebben op die vermindering moet u ook nog aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

 1. U verbindt er zich als werkgever toe om alle werknemers tussen 1 april en 30 juni 2021 in dienst te houden. Op die regel zijn twee uitzonderingen:
  ► De werknemer neemt in die periode zelf ontslag
  ► De werknemer wordt ontslagen om een dringende reden

  De som van de tewerkstelling van alle werknemers in het tweede kwartaal van 2021 mag niet lager zijn dan de som van de tewerkstelling van alle werknemers uit het eerste kwartaal van 2021.

  Voor de juristen: die tewerkstelling wordt berekend op basis van het zogenaamde µ(glob). Die µ(glob) is een specifieke berekening die terug te vinden is in artikel 2, 2°, h) van een KB van 16 mei 2003. Het gaat om de tewerkstelling van een werknemer bij dezelfde werkgever in een bepaald kwartaal

 2. U verbindt er zich als werkgever toe om aan alle werknemers een concreet en individueel opleidingsaanbod te doen
  ► Het aantal opleidingsuren moet minstens 20% van de contractuele arbeidsduur in het eerste en tweede kwartaal van 2021 bedragen.
  ► U moet dat aanbod ook doen aan werknemers in tijdelijke werkloosheid
  ► De opleidingen moeten ten laatste op 31 december 2021 gevolgd worden

  Voorbeeld

  Stel dat u een voltijdse werkneemster in dienst heeft. Zij werkt al van vóór 1 januari 2021 voor u. Contractueel presteert zij dus 38 uur per week.

  Dan moet u een opleidingsaanbod voorzien van 7,6 uur per week. Dat is 20% van 38 uur. De twee kwartalen tellen samen 26 weken. U moet uw werkneemster dus een opleiding aanbod van minstens 197,6 uur (26 x 7,6). Dit stemt overeen met 26 werkdagen in een 38 uur stelsel.

 3. U mag in 2021 geen:
  Dividenden uitkeren aan uw aandeelhouders
  Bonussen uitkeren aan de leden van de Raad van Bestuur of aan de directie (het leidinggevend personeel) van de onderneming
  Eigen aandelen inkopen

 4. U moet uw ondernemingsraad informeren over de toepassing van deze maatregel in uw onderneming.
  ► De ondernemingsraad moet ook geïnformeerd worden over de voorwaarden waaraan u moet voldoen. U moet de ondernemingsraad dus ook op de hoogte brengen van het opleidingsaanbod en u moet met de raad overleggen over dat aanbod.
  ► Heeft u geen ondernemingsraad in uw onderneming? Dan informeert u de vakbondsafvaardiging. Als u die ook niet heeft, dan bezorgt u de info aan alle werknemers

Of u deze voorwaarden heeft nageleefd, zal de RSZ pas in 2022 kunnen nagaan. De RSZ zal dus ook achteraf controleren of de werkgevers die een aanvraag indienden, aan alle voorwaarden voldeden. Als dat niet het geval is, zult u de ontvangen bijdragevermindering moeten terugbetalen.

 

Stap 3. Dien een aanvraag in bij de RSZ tot 30 juni 2021

Als u als werkgever recht heeft op de bijdragevermindering omdat u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u de vermindering niet automatisch. U moet daarvoor nog een online aanvraag indienen bij de RSZ.

Let op, Securex kan niet aftoetsen of u aan alle voorwaarden voldoet. U moet dat zelf nagaan.

De RSZ zal achteraf verifiëren of u alle voorwaarden heeft vervuld. Is dat niet zo, dan kan de RSZ de vermindering terugvorderen. Als u dat bedrag moet terugbetalen, kan Securex daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Op welk bedrag heeft u recht?

A. Bijdragevermindering tweede en vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021

Als u aan alle voorwaarden voldoet, heeft u recht op een bijdragevermindering gelijk aan de som van:

 • De netto werkgeversbijdrage van het tweede kwartaal van 2020
 • De netto werkgeversbijdrage van het vierde kwartaal van 2020
 • De netto werkgeversbijdrage van het eerste kwartaal van 2021

 

De netto werkgeversbijdrage is de patronale basisbijdrage verminderd met:

 • De structurele verminderingen waarop u eventueel recht heeft
 • Andere doelgroepverminderingen waarop u eventueel recht heeft

 

B. Doelgroepvermindering tweede kwartaal van 2021

Als u aan alle voorwaarden voldoet, heeft u niet enkel recht op de hiervoor vermelde vermindering. U heeft dan ook recht op een doelgroepvermindering voor het tweede kwartaal van 2021.

Het bedrag van die vermindering is gelijk aan het resterend gedeelte van de patronale basisbijdragen voor dat tweede kwartaal. Het gaat om de bijdragen in de DmfA voor al uw werknemers.

 

Hoe berekent de RSZ de bijdragevermindering?

Als u recht heeft op de vermindering en u dient, ten laatste op 30 juni 2021, een aanvraag in, dan berekent de RSZ het bedrag van de vermindering. De RSZ doet dat in de volgende stappen:

 1. Eerst berekent de RSZ de vermindering voor het tweede en vierde kwartaal van 2020. Ze doet dat op basis van uw DmfA-aangifte voor die kwartalen

 2. ► Doet u uw aanvraag vóór 16 april 2021?
  Dan trekt de RSZ de vermindering uit stap 1 af van de basisbijdragen van het eerste kwartaal van 2021. Die berekening gebeurt dan in de tweede helft van april 2021. U moet dan al minder bijdragen voor het eerste kwartaal van 2021 betalen.

  In juli 2021 wordt dan de vermindering berekend voor het eerste kwartaal van 2021. De RSZ doet dat op basis van uw DmfA-aangifte voor dat kwartaal. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de vermindering die u al gekregen heeft voor dat kwartaal op basis van stap 1. Het is dus niet nadelig om uw aanvraag vóór 16 april 2021 in te dienen.

  ► Doet u uw aanvraag tussen 16 april en 30 juni 2021?
  Dan berekent de RSZ de vermindering voor het eerste kwartaal van 2021 op dezelfde manier als het tweede en vierde kwartaal van 2020
  . De berekening van de vermindering voor het tweede en vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 gebeurt dan in juli 2021

 3. Nadat de bijdragevermindering is berekend, wordt het bedrag ervan afgetrokken van de patronale basisbijdrage voor het tweede kwartaal van 2021. Daarna berekent de RSZ het resterende gedeelte van de patronale basisbijdrage van het tweede kwartaal van 2021. Ook dat bedrag krijgt u als doelgroepvermindering

 4. De RSZ gebruikt de bijdrageverminderingen in eerste instantie om nog openstaande schulden die u bij de RSZ heeft, te betalen. Zijn die betaald, of waren er geen, dan kunt u de RSZ vragen om het resterende bedrag aan u te betalen.

  Doet u dat niet, dan houdt de RSZ het resterend bedrag bij om dat bedrag af te trekken van de betalingen voor de RSZ bijdragen van de volgende kwartalen

 

Hoe werkt de online aanvraag van de RSZ?

Bij de aanvraag, moet u

 • Zich er bij de aanvraag formeel toe verbinden om alle werknemers die u in dienst heeft tussen 1 april en 30 juni 2021 in dienst te houden. Werknemers kunnen natuurlijk wel zelf hun ontslag geven. U kunt ook werknemers ontslaan omwille van een dringende reden
 • Verklaren dat u de andere voorwaarden zult naleven

 

Nadat u de aanvraag heeft gedaan, controleert de RSZ:

 • Of uw onderneming op basis van uw NACE code in aanmerking komt voor de bijdragevermindering
 • Of uw onderneming verzekerd is tegen insolventie

 

Als u aan die voorwaarden voldoet, zal de RSZ bevestigen dat u in aanmerking komt voor de premie. Komt u niet in aanmerking, dan informeert de RSZ u daar ook over.

Nadien zal de RSZ dan nog controleren of u de andere voorwaarden nageleefd heeft. Is dat niet het geval, kan de gekregen vermindering nog teruggevorderd worden.

 

Wat doet Securex voor u?

Als u nog vragen heeft over deze vermindering, kunt u steeds terecht op myHR@securex.be.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-05-2021