To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Platform Artist@work online!

05/14/2019

De FOD Sociale Zekerheid stelt sinds enige tijd de elektronische applicatie Artist@work ter beschikking. De doelstelling van deze applicatie is het vereenvoudigen van de administratie voor kunstenaars met betrekking tot het kunstenaarsstatuut. De FOD Sociale Zekerheid geeft hiermee eveneens een controle-instrument aan de inspectieorganen van de verschillende overheidsdiensten.

Het koninklijk besluit dat deze applicatie regelt, is begin mei gepubliceerd[1]. Ook de bestaande regelgeving inzake de kunstenaarskaart, het kunstenaarsvisum en de zelfstandigheidsverklaring wordt aangepast aan de mogelijkheden tot de elektronische aanvragen en de elektronische invoering van prestaties[2].

Wat wordt voorzien in deze applicatie?

Artist@work geeft enerzijds toegang tot een informatief luik met uitleg over de verschillende mogelijkheden van het platform en andere relevante informatie voor de kunstenaars. Anderzijds hebben de kunstenaars de mogelijkheid om:

  • een kunstenaarskaart aan te vragen, te hernieuwen of een duplicaat aan te vragen;
  • een visum aan te vragen, kunstenaarsvisum te hernieuwen of een duplicaat aan te vragen;
  • een zelfstandigheidsverklaring te hernieuwen of een duplicaat aan te vragen;
  • hun prestaties in de kleine vergoedingsregeling te registreren;
  • een attest te maken, dat kan worden ingeroepen tegen de opdrachtgever, met vermelding van de ingevoerde prestaties in het kader van de kleine vergoedingsregeling;
  • aan de opdrachtgever het aantal geleverde prestaties en de ontvangen bedragen in het kader van de kleine vergoedingsregeling op het moment van de aanvraag mede te delen;
  • de evolutie van hun verschillende aanvragen op te volgen.

Daarnaast heeft de Commissie Kunstenaars de mogelijkheid de aanvragen voor een kaart, een visum en een zelfstandigheidsverklaring van de kunstenaars te beheren, activiteitenverslagen en statistieken uit te printen.

Verwerking van persoonsgegevens

De applicatie verwerkt persoonsgegevens (naam, geboortedatum, rijksregisternummer, adres…).Deze gegevens worden permanent bewaard, alsook de gegevens betreffende de ingediende aanvragen. De gegevens in het kader van de kleine vergoedingsregeling worden gedurende 6 jaar bewaard.

De Commissie Kunstenaars staat in voor de verwerking van deze gegevens.

 


[1] Koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet (I) van 24 december 2002.

[2] Artikelen 3 en . 4 van het Koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet (I) van 24 december 2002 en het Ministerieel besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 2015 betreffende het model van de kaart en van het visum ‘kunstenaars’.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/14/2019