To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een student goedkoop aanwerven? Doe de Dimona op tijd!

05/22/2019

Wenst u deze zomer een student aan te werven? Dan is het tijd om na te gaan of u ertoe gehouden bent om voor deze student de gewone socialezekerheidsbijdragen te betalen of dat u daarentegen van de verminderde (solidariteits-)bijdragen kan genieten.

Voor de verminderde bijdragen geldt een uniform percentage van 8,13%, waarvan 5,42%[1] ten laste is van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Ga na of u de 4 voorwaarden vervuld om van de verminderde bijdragen te genieten

Om van de verminderde bijdragen voor uw student te kunnen genieten, mag een contingent van 475 uren per kalenderjaar en per student niet overschreden worden.

Vergeet niet dat drie andere voorwaarden bovendien ook vervuld moeten worden:

  • een geschreven studentenovereenkomst (van een periode van maximum 12 ononderbroken maanden) moet gesloten worden;
  • de prestaties van de student moeten plaatsvinden gedurende de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling;
  • ten slotte, moet bij het sluiten van een studentenovereenkomst een Dimona-aangifte gebeuren uiterlijk op de dag van het begin van de prestaties[2]. Gebeurt de aangifte laattijdig, dan worden alle geplande uren geacht te zijn gepresteerd buiten het contigent, waardoor de normale bijdragen verschuldigd zullen zijn[3]. Met andere woorden: een tijdige Dimona-aangifte biedt de mogelijkheid om de werkuren van de student te reserveren.

Ga na hoeveel dagen uw student al gewerkt heeft?

U kan het quotum van de overblijvende dagen voor het kalenderjaar nakijken via de applicatie student@work. Hierdoor moet u niet wachten tot u de Dimona-aangifte voor de student doet om te weten of het maximumaantal toegelaten uren is overschreden[4].

Op uw verzoek kan de student u een attest bezorgen waarop u het saldo kan raadplegen. Dit attest bevat zijn toegangscode tot de applicatie, die de meest recente gegevens over zijn gepresteerde uren als jobstudent bevat (deze code heeft een beperkte geldigheidsduur). De student kan zijn saldo ook gemakkelijk consulteren via de gratis applicatie student@work.

Weet wat er gebeurt bij overschrijding van de 475 uren…

Alleen de uren die het contingent overschrijden, zijn onderworpen aan de normale bijdragen. Zelfs als de werkgever een student aangeeft in de DmfA voor meer dan 475 uren, blijven de eerste 475 onderworpen aan verminderde bijdragen.

Er moet dus geen onderscheid gemaakt worden tussen het overschrijden van het contingent bij dezelfde werkgever of bij meerdere werkgevers.

Wat zijn de gevolgen van een laattijdige Dimona?

Tijdig een Dimona-aangifte indienen is zeer belangrijk! Als de aangifte te laat wordt ingediend, worden alle geplande uren beschouwd als gepresteerd buiten het contingent. Op deze uren zijn dan de gewone bijdragen verschuldigd.

Voorbeeld 

Een werkgever in het paritair comité 201.000 sluit een arbeidsovereenkomst voor studenten af voor de periode van 1 tot en met 30 juni 2019. De Dimona-aangifte moet ten laatste op 1 juni ingediend worden.

Het loon wordt bepaald op 10,00 euro bruto per uur. De student presteert 16 uur per week (op woensdag en zaterdag), of 72 uur tijdens de maand. Zijn totaal brutoloon bedraagt dus 720 euro (72 uur x 10 euro)

Als de werkgever op 1 juni een aanvraag indient voor het tweede trimester 2019, zullen alle uren gereserveerd worden. Ze kunnen dan ook gepresteerd worden met de verminderde bijdragen (het contingent bevat dan nog 403 uren).

De berekening van de RSZ-bijdragen is als volgt:

  • Werkgeversbijdragen = 720 euro * 5,42%= 39,02 euro
  • Werknemersbijdragen = 720 euro * 2,71%= 19,51 euro

Als de werkgever de aangifte echter pas op 2 juni indient, is de aangifte laattijdig. In dat geval zullen alle uren beschouwd worden als gepresteerd buiten het contingent en zullen dan ook onderworpen worden aan de normale bijdragen (het contingent bevat dan nog altijd 475 uur).

De berekening van de RSZ-bijdragen is dan als volgt:

  • Werkgeversbijdragen = 720 euro * 27,18% = 195,70 euro
  • Werknemersbijdragen = 720 euro * 13,07% = 94,10 euro

Meer info?

U vindt een uitgebreide informatie over de nieuwe spelregels voor verminderde sociale bijdragen in onze fiche over de tewerkstelling van studenten.

 


[1] Daarbovenop komt nog de werkgeversbijdrage van 0,01% voor het Asbestfonds.

[2] Het betreft een Dimona type ‘STU’ die per kwartaal moet gebeuren. Er zijn dus zoveel Dimona-aangiftes als er kwartalen zijn die gedekt zijn door de studentenovereenkomst.

[3] Er is geen rechtzetting mogelijk voor een laattijdige Dimona-aangifte.

[4] U ontvangt een melding van overschrijding van het contingent indien de uren niet meer beschikbaar zijn.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/22/2019