To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het federale zomerakkoord - De aangekondigde nieuwigheden voor zelfstandigen

07/08/2017

Verheugd stelde Premier Charles Michel op woensdag 26 juli samen met zijn ploeg het akkoord voor dat binnen de regering werd bereikt, alsook de hervormingen die vanaf 2018 zullen worden uitgevoerd. Met het akkoord wil de regering de werkgelegenheid, de koopkracht en de sociale samenhang stimuleren. Dat akkoord werd voorbije donderdag voorgelegd aan het Parlement.

Het zomerakkoord is een politiek akkoord, dat nog in wetteksten moet gegoten worden. Dit duurt wellicht nog enkele weken. Wij zullen u telkens op de hoogte houden over de punten die u als zelfstandige aanbelangen. Hier vindt u alvast een overzicht van de maatregelen die een impact hebben op uw sociaal statuut als zelfstandige.

Klik hier voor een volledig overzicht van de hoofdlijnen van het akkoord.

 

Welke impact heeft het akkoord op uw sociaal statuut als zelfstandige?

1. Vermindering van de bijdragedrempel voor zelfstandigen bij het begin van hun activiteit

Wie vandaag start als zelfstandige in hoofdberoep, betaalt per kwartaal minstens € 709,37 aan sociale bijdragen. Deze bijdrage wordt immers berekend op een minimuminkomen van € 13.296,25 netto per jaar. Ook wanneer u in werkelijkheid minder inkomsten hebt, betaalt u dus sociale bijdragen op een inkomen van € 13.296,25.

Het zomerakkoord wil vanaf 2018 lagere minimumdrempels invoeren voor startende zelfstandigen die nog geen twee volledige kalenderjaren actief zijn. De minimumdrempel tot het einde van het 1ste kalenderjaar van activiteit wordt verminderd tot € 4.432,08, waardoor de minimumbijdrage daalt tot € 236,46 per kwartaal. De minimumdrempel in het tweede activiteitsjaar zal € 8.864,17 bedragen, waardoor de minimumbijdrage daalt tot € 472,91 per kwartaal.

Hoofdberoep

Voorlopige kwartaalbijdrage *

Bijdragepercentage en inkomen (2018)

2017

2018

Tot het einde van het 1ste volledige kalenderjaar van activiteit

709,37

236,46

20,5% van 4.432,08

Tweede kalenderjaar van activiteit

726,67

472,91

20,5% van 8.864,17

Derde kalenderjaar van activiteit

726,67

709,37

20,5% van 13.296,25

(*) beheerskosten inbegrepen

2. Ziekteverzekering – halvering carensperiode

Zelfstandigen die hun activiteiten moeten staken door ziekte of ongeval kunnen, onder bepaalde voorwaarden, na 1 maand een uitkering voor arbeidsongeschiktheid krijgen van hun ziekenfonds. Die zogenaamde carensmaand, waarin men geen uitkering ontvangt, zal vanaf 1 januari 2018 verkort worden tot 2 weken.

3. Wettelijk pensioen (eerste pijler)

  • Verhoging minimumpensioen voor een volledige loopbaan

Het minimumpensioen voor werknemers met een volledige loopbaan zal vanaf januari 2018 worden verhoogd met 0,7%. Zo wil de regering het opbouwen van een volledige loopbaan extra stimuleren. Ter info: een volledige loopbaan bestaat uit 14.040 voltijdse dagequivalenten, of 45 jaar.

Eerder werd reeds beslist deze minimumpensioenen voor een volledige loopbaan te verhogen met 1,7%, namelijk met 0,7% in 2016 (door de taxshift) en met 1% door de sociale partners (in het kader van de welvaartsenveloppe 2017-2018).

De sociale partners beslisten toen ook om de minimumpensioenen voor een onvolledige loopbaan te verhogen met 1,7% vanaf september 2017. Maar deze pensioenen worden – in tegenstelling tot de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan – dus niet verhoogd door het zomerakkoord.

Hoewel het zomerakkoord enkel spreekt over de minimumpensioenen voor werknemers, bestaat de kans dat de maatregel ook voor zelfstandigenpensioenen zal gelden.

  • Afschaffing van het principe van de ‘eenheid van loopbaan’

Het principe van de eenheid van loopbaan betekent dat pensioenen worden berekend op een loopbaan van maximaal 14.040 voltijdse dagequivalenten, of 45 jaar. Heeft men langer gewerkt, dan zullen enkel de 45 meest voordelige jaren meetellen voor het pensioen.

Het zomerakkoord wil deze beperking afschaffen voor effectief gewerkte periodes vanaf 1 januari 2019. Dit opent dus de mogelijkheid om onbeperkt pensioenrechten op te bouwen. Effectief gewerkte periodes zullen meer meetellen dan gelijkgestelde periodes van inactiviteit (vb. ziekte).

  • Invoering van een gedeeltelijk pensioen

Vanaf 2019 wordt de invoering van het deeltijds pensioen beoogd, in het kader van het pensioen met punten. Hierdoor kan men deels het pensioen opnemen en tegelijk deels blijven werken en bijkomende pensioenrechten opbouwen.

4. Aanvullend pensioen (tweede pijler) – Voor zelfstandigen zonder vennootschap

Als zelfstandige kunt u  uw wettelijk pensioen vooreerst aanvullen met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en bijkomend met een Individuele Pensioentoezegging (IPT).

De individuele pensioentoezegging staat momenteel enkel open voor zelfstandigen met een vennootschap of bedrijfsleiders. Het zomerakkoord wil dit uitbreiden naar zelfstandigen die hun activiteit als eenmanszaak uitoefenen (zonder vennootschap), zodat ook zij even fiscaal voordelig kunnen pensioensparen.

5. Pensioen derde pijler

Voor de volledigheid vermelden we tot slot dat de keuzevrijheid in de derde pensioenpijler wordt uitgebreid. Momenteel kunt u zelf fiscaal voordelig pensioensparen door premies te storten van maximaal € 940 per jaar, met een belastingvoordeel van 30%. De regering wil hier een nieuw systeem aan toevoegen, waarin u maximaal € 1.200 mag sparen met een belastingvoordeel van 25%.

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 07-08-2017