To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus: maatregelen voor zelfstandigen

10/20/2020

1. Uitstel sociale bijdragen

De nieuwe maatregel is van toepassing op elke zelfstandige (in gelijk welk statuut) die moeilijkheden ondervindt als gevolg van het coronavirus.

Welke periode mag uitgesteld worden ?

 • De sociale bijdrage van het 1ste kwartaal 2020 moet voor 31/03/2021 betaald worden.
 • De sociale bijdrage van het 2de kwartaal 2020 moet voor 30/06/2021 betaald worden.
 • De sociale bijdrage van het 3de kwartaal 2020 moet voor 30/09/2021 betaald worden
 • De sociale bijdrage van het 4de kwartaal 2020 moet voor 15/12/2021 betaald worden
 • De regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31/03/2020 moeten voor 31/03/2021 betaald worden.
 • De regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 30/06/2020 moeten voor 30/06/2021 betaald worden.
 • De regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 30/09/2020 moeten voor 30/09/2021 betaald worden.
 • De regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31/12/2020 moeten voor 15/12/2021 betaald worden.

 

De maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Deze aanvraag moet gebeuren vóór 15/12/2020 om een aanvraag tot uitstel te verkrijgen voor de 4  kwartalen van 2020 en de regularisaties.

Gevolgen voor het recht op uitkeringen

 Het uitstel heeft geen enkele invloed op het recht op uitkeringen op voorwaarde dat de betrokken personen hun uitgelstelde bijdragen binnen de verlengde termijn betalen.

 Dit betreft:

 • Het recht op gezinsbijslagen
 • Het recht op pensioen
 • De gezondheidszorg
 • Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en moederschapsverzekering
 • Het recht op maandelijkse uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht
 • Het recht op moederschapshulp
 • Het recht op vaderschaps- en geboorte-uitkering
 • Het recht als mantelzorger

 

Gevolgen bij niet-betaling van de bijdragen binnen de verlengde termijn

 

Indien de begunstigde van de maatregel de bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 en desgevallend de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020, 30 juni 2020 of 30 september 2020 niet volledig betaald heeft binnen de voorziene termijnen (vóór 31 maart 2021 of 30 juni 2021 naargelang van het geval), verliest hij het voordeel van het uitstel, m.a.w. de ‘automatische’ kwijtschelding van de verhogingen voor de periode waarop de niet-betaling betrekking heeft. Hij zal dus de verhogingen verschuldigd zijn, alsof de maatregel nooit op hem van toepassing zou zijn geweest. Dit verhindert hem natuurlijk niet om te persoonlijken titel de toepassing van artikel 48 A.R.S. te vragen.

De uitkeringen zullen beschouwd worden als ten onrechte betaald en zullen moeten worden teruggevorderd, op basis van artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek, door het betalingsorganisme (het fonds, het ziekenfonds of de FOD) daarbij rekening houdend met de voor elke sector normaal geldende verjaringstermijnen.

 

Aanvraagformulier 

Klik hier en vul het formulier meteen online in! 

  

2. Vrijstelling van de sociale bijdragen

Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om een aanvraag tot vrijstelling in te dienen voor:

 • het eerste kwartaal van 2020
 • het tweede kwartaal van 2020
 • het derde kwartaal van 2020
 • het vierde kwartaal van 2020
 • de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31/03/2020, 30/06/2020, 30/09/2020 en 31/12/2020

 

Aanvraagformulieren kunnen uitzonderlijk per post of per e-mail worden ingediend bij het fonds.

Tijdens de coronacrisis moeten startende zelfstandigen uitzonderlijk nog geen vier opeenvolgende kwartalen zijn onderworpen voordat ze een aanvraag tot vrijstelling kunnen indienen.  Daarom kunnen nieuwe zelfstandigen (starters) desgewenst "onmiddellijk" een beroep doen op bovengenoemde vrijstelling.

Zelfstandigen in bijberoep, zelfstandigen met verlaagde sociale-zekerheidsbijdragen (op grond van artikel 37 of student-zelfstandigen) en meewerkende echtgenoten ministatuut komen nog steeds niet in aanmerking voor de vrijstelling.

Het is nog steeds mogelijk om een vrijstelling van bijdragen aan te vragen, zelfs als er in eerste instantie om een uitstel is gevraagd.

3. Vermindering van de sociale bijdragen 

Onder bepaalde voorwaarden hebben zelfstandigen de mogelijkheid om een aanvraag tot verminderde bijdragen in te dienen.

Meer info over aanvraag vermindering van de voorlopige bijdragen. 

 

4. Corona Overbruggingsrecht  

4.1. Corona overbruggingsrecht voor de maanden maart t.e.m. juni 2020

De voorwaarden van het overbruggingsrecht:

 • Het moet gaan om zelfstandigen, meewerkende echtgenoten of helpers die de wettelijk voorlopige bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd zijn op het ogenblik waarop hun onderbreking aanving. De zelfstandigen in bijberoep voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandige in hoofdberoep, gebaseerd op N-3, kunnen ook genieten van het overbruggingsrecht Coronavirus.
 • Het moet gaan om een (volledige of gedeeltelijke) onderbreking van alle beroepsactiviteit (overeenkomstig artikel 5, § 1, 4°, van de wet). Evenwel vormen taken van gering belang, gelinkt aan de onderbroken zelfstandige activiteit, ten uitzonderlijke titel, géén obstakel voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het beantwoorden van telefoons of e-mails, of andere taken die erop gericht zijn het voortbestaan van de activiteit te verzekeren. Hier moet de nodige soepelheid aan de dag worden gelegd bij deze beoordeling.
 • De zelfstandige moet nog steeds de nodige bewijsstukken aanleveren die aantonen dat de onderbreking te wijten is aan de nefaste gevolgen van het coronavirus. Een verklaring op eer volstaat al, op voorwaarde dat voldoende duidelijk is dat er een link is tussen het coronavirus en de tijdelijke onderbreking van de activiteit. Het spreekt voor zich dat deze link evident is voor activiteiten die getroffen zijn door de maatregelen tot volledige/gedeeltelijke sluiting.
 • Het genot van een vervangingsinkomen is en blijft een obstakel om het overbruggingsrecht te genieten (overeenkomstig artikel 5, § 1, 5°, van de wet).

Voldoet u aan de voorwaarden?

Indien u aan de voorwaarden voldoet voor een uitkering voor de maanden maart, april en/of mei, vergeet dan niet tijdig uw aanvraag in te dienen via de link onder het aanvraagformulier verder in de tekst. Het formulier overbruggingsrecht coronavirus moet ten laatste ingediend worden op het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de onderbreking.

Opgelet! Wat de maand juni betreft, mag er geen rekening gehouden worden met de opgelegde maatregelen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.  Sectoren die hun zelfstandige activiteit opnieuw mogen opstarten, met beperkingen inzake social distancing, kunnen voortaan enkel de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht genieten indien zij hun zelfstandige activiteit omwille van Covid-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken (ook al vielen zij in de voorbije maanden wél onder de 'verplichte' sluitingen).

Voorbeelden van sectoren die in juni niet langer onder de 'verplichte' sluitingen vallen, terwijl dat voorheen wel het geval was:

 • Winkels (bijvoorbeeld kleding) mogen slechts een beperkt aantal klanten per vierkante meter ontvangen.
 • Kappers moeten voorzorgsmaatregelen nemen (plexiglas tussen de werkstations, mondmaskers, enz.).
 • Bouwondernemingen mogen eveneens hun activiteiten ten volle hernemen, mits zij in de mate van het mogelijke de regels inzake social distancing respecteren.

Komt u in aanmerking voor een uitkering overbruggingsrecht in de maand juni? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen, ook al heeft u reeds een aanvraag ingediend voor de maanden maart, april en/of mei.

Specifieke versoepelingen van de normale regels van het overbruggingsrecht

 • Het is niet vereist dat de betrokkene verzekeringsplichtig was gedurende de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van het begin van de onderbreking. Evenwel blijft het vereist dat het zelfstandigen, meewerkende echtgenoten of helpers betreft die de wettelijk voorlopige bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd waren op dat ogenblik
 • De voorwaarde van effectieve betaling van de bijdragen voor ten minste vier kwartalen is niet van toepassing.
 • De aanvraag hoeft niet per aangetekende brief te worden ingediend.
 • De financiële voordelen voor de maanden maart, april, mei en juni 2020 worden niet in aanmerking genomen bij het bepalen van het aantal maanden overbruggingsrecht dat nog in zijn ‘rugzakje’ zit.  Iemand die zijn ‘rugzakje’ aan overbruggingsrecht in het verleden al heeft opgebruikt, kan voor de maanden maart en/of april en/of mei en/of juni 2020 toch van de maatregel genieten.
 • Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het coronavirus, zullen ook recht kunnen hebben op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten. De gewone regels van de derde pijler van het overbruggingsrecht zijn aldus van toepassing.
 • De voorwaarde dat betrokkene zijn hoofdverblijfplaats in België moet hebben is niet van toepassing, op voorwaarde dat de betrokken zelfstandigen hun sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep in België verschuldigd zijn. 

Bedrag van de uitkering

 • De tijdelijke crisismaatregel bestaat uit de toekenning van de volledige financiële maanduitkering in het kader van het overbruggingsrecht voor de maand maart en/of april en/of mei en/of juni 2020.

 

Met gezinslast  Zonder gezinslast 
€ 1614,10  € 1291,69 

  

Aanvraagformulier 

Surf naar www.securex.be/overbruggingsrecht en vul het formulier meteen online in!

 

Hoe vult u het formulier in? Dat gaat heel gemakkelijk:

 • Open de tool via de link;
 • Vul alle vulden in;
 • Klik op ‘bevestigen’.

U ontvangt nadien een bevestigingsmail van ons met een kopie van uw ingevulde formulier.

 

OpmerkingIndien u het overbruggingsrecht eerder aanvroeg en het eveneens wenst aan te vragen voor de maand juni, moet u een nieuwe aanvraag indienen.

 Wenst u het formulier op papier in te vullen? Via deze link vindt u het aanvraagformulier. 

 

4.2. Corona overbruggingsrecht voor de maanden juli en augustus 2020

De bestaande tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht wordt verlengd voor de maanden juli en augustus 2020.

De bijkomende voorwaarden van het overbruggingsrecht:

De voorwaarden zoals hierboven hernomen blijven gelden, maar er worden wel bijkomende voorwaarden opgelegd.

Concreet moeten er twee grote categorieën zelfstandigen onderscheiden worden:

 

 • de zelfstandigen die getroffen worden door de sluitingsmaatregelen:

 

Indien u getroffen wordt door de sluitings- en beperkingsmaatregelen, blijft u automatisch recht hebben op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden juli en/of augustus 2020. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist.

Hier dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen twee groepen:

 1. Ofwel behoren uw activiteiten rechtstreeks tot de activiteiten zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 23 maart 2020 en elk ander later ministerieel besluit. Aangezien er sinds juli 2020 veel sectoren niet meer onder de verplichte sluiting vallen, beoogt deze categorie o.a. de volgende sectoren die nog verplicht gesloten zullen zijn t.e.m. 31 augustus: discotheken en dancings, kermissen, massa-evenementen enz.
 2. Ofwel zijn uw activiteiten hoofdzakelijk afhankelijk van de activiteiten bedoeld in het voorgaande punt. Indien uw activiteiten onder dit punt vallen, is het van belang dat in uw aanvraag deze afhankelijkheidsband wordt aangetoond.

 Het overbruggingsrecht 'verplichte onderbreking' zal verlengd worden tot 31 december 2020. Dit betreft hoofdzakelijk de evenementensector in ruime zin en zij die hiervan afhankelijk zijn.

 • de zelfstandigen die niet (meer) getroffen worden door de sluitingsmaatregelen.

 

Indien u onder deze categorie valt, moet u uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken als gevolg van COVID-19 in de kalendermaand waarvoor de financiële uitkering verschuldigd is. De onderbreking moet volledig zijn.

Vallen uw activiteiten onder deze maatregelen, dan dient u objectieve elementen voor te leggen die aantonen dat de gedwongen onderbreking een onmiddellijk gevolg van COVID-19 is omdat het nog steeds onmogelijk is om de zelfstandige activiteit opnieuw op te starten.

Volgende elementen, kunnen als objectief beschouwd worden: een aanzienlijke daling van de inkomsten, van de activiteit (daling van de reserveringen, daling van de bezettingsgraad, stijging van het aantal annuleringen, enz.), onderbroken leveringen, of een daling van de verkoop.

Valt hier niet onder, de jaarlijkse vakantie voor uw onderneming, tenzij deze dit jaar uitzonderlijk gelinkt kan worden met de COVID19-crisis.

Belangrijk ook voor het beoordelen van de objectieve elementen, is dat dit niet louter en alleen mag ingegeven zijn door de beperkingen ten gevolge van de opgelegde maatregelen om de naleving van de regels inzake sociale distancing te garanderen.

Enkele voorbeelden:

 • indien uw activiteit afhankelijk is van sectoren die wel opnieuw mochten opstarten, maar dat de opstart zeer traag verloopt, dan dient u bij de aanvraag deze afhankelijksheidsband aan te tonen, alsook de vermindering van de omvang van uw activiteiten die een normale heropstart van zijn zelfstandige activiteit verhinderen.
 • indien het hernemen van uw activiteit niet toelaat om een leefbaar inkomen te verkrijgen, moet u duidelijk aantonen dat het verderzetten van de activiteit nog niet rendabel is. Een loutere vermindering van cliënteel, omzet, ... volstaat dus niet. Het moet gaan om een vermindering die tot gevolg heeft dat heropstarten verlieslatend is en geen leefbaar inkomen kan opleveren.
 • Indien u in quarantaine wordt geplaatst na contact met een besmet persoon, moet een attest van quarantaine worden voorgelegd (uw activiteiten moeten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbroken zijn om in aanmerking te komen).

Het overbruggingsrecht 'vrijwillige onderbreking' zal niet verlengd worden en zal eindigen op 31 augustus 2020.

Bedrag van de uitkering

Het bedrag van de uitkering blijft ongewijzigd.

Aanvraagformulier 

Voor elke maand moet een nieuwe aanvraag gebeuren en die moet ten laatste ingediend worden op het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de onderbreking.

Surf naar www.securex.be/overbruggingsrecht en vul het formulier meteen online in!

Hoe vult u het formulier in? Dat gaat heel gemakkelijk:

 • Open de tool via de link;
 • Vul alle vulden in;
 • Klik op ‘bevestigen’.

U ontvangt nadien een bevestigingsmail van ons met een kopie van uw ingevulde formulier.

OpmerkingIndien u het overbruggingsrecht eerder aanvroeg en het eveneens wenst aan te vragen voor de maand juni, moet u een nieuwe aanvraag indienen.

 Wenst u het formulier op papier in te vullen? Via deze link vindt u het aanvraagformulier. 

4.3. Corona overbruggingsrecht voor de maanden september tot december 2020

Onderstaande overbruggingsrecht-maatregelen worden verlengd na de zomer: 

- de zelfstandigen die getroffen worden door de sluitingsmaatregelen: 

Hier dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen twee groepen:

Het overbruggingsrecht 'verplichte onderbreking' zal verlengd worden tot 31 december 2020. Dit betreft hoofdzakelijk de evenementensector in ruime zin en zij die hiervan afhankelijk zijn.

 1. Ofwel behoren uw activiteiten rechtstreeks tot de activiteiten zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 23 maart 2020 en elk ander later ministerieel besluit. Aangezien er sinds juli 2020 veel sectoren niet meer onder de verplichte sluiting vallen, beoogt deze categorie o.a. de volgende sectoren die nog verplicht gesloten zullen zijn t.e.m. 31 augustus: discotheken en dancings, kermissen, massa-evenementen enz.
 2. Ofwel zijn uw activiteiten hoofdzakelijk afhankelijk van de activiteiten bedoeld in het voorgaande punt. Indien uw activiteiten onder dit punt vallen, is het van belang dat in uw aanvraag deze afhankelijkheidsband wordt aangetoond.

- de zelfstandigen  die hun zelfstandige activiteit heropstarten na deze te hebben onderbroken als gevolg van het verbod op of de beperking van hun zelfstandige activiteit in het kader van de COVID-19-crisis.Deze premie kan aangevraagd worden voor de maanden juni t.e.m. 31 oktober 2020 (maar met mogelijkheid tot verlenging tot 31 december 2020 na evaluatie)  

Het overbruggingsrecht 'vrijwillige onderbreking' zal niet verlengd worden en zal eindigen op 31 augustus 2020.

Meer info over het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart vind u hier  

Bedrag van de uitkering

Het bedrag van de uitkering blijft ongewijzigd.

Aanvraagformulier 

Voor elke maand moet een nieuwe aanvraag gebeuren en die moet ten laatste ingediend worden op het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de onderbreking.

Surf naar www.securex.be/overbruggingsrecht en vul het formulier meteen online in!

Hoe vult u het formulier in? Dat gaat heel gemakkelijk:

 • Open de tool via de link;
 • Vul alle vulden in;
 • Klik op ‘bevestigen’.

U ontvangt nadien een bevestigingsmail van ons met een kopie van uw ingevulde formulier.

OpmerkingIndien u het overbruggingsrecht eerder aanvroeg en het eveneens wenst aan te vragen voor de maand juni, moet u een nieuwe aanvraag indienen.

 Wenst u het formulier op papier in te vullen? Via deze link vindt u het aanvraagformulier. 

4.4. In quarantaine geplaatst of scholen gesloten vanaf september

Voor meer informatie, verwijzen wij u door naar volgende pagina

4.5. Klassiek overbruggingsrecht

Voor meer informatie, verwijzen wij u door naar volgende pagina

5. Gedeeltelijk overbruggingsrecht 

De regering voorziet een uitbreiding van het overbruggingsrecht tijdens de coronacrisis.

Deze uitbreiding van het overbruggingsrecht voorziet voor de volgende categorieën die gedwongen worden hun zelfstandige activiteit te onderbreken naar aanleiding van COVID-19 (van maximaal een halve maandelijkse financiële uitkering):

 • De zelfstandigen in bijberoep wier wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro. 
 • De actieve gepensioneerde zelfstandigen wier wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro.
 • De student-zelfstandigen wier wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro.
 • De zelfstandigen met toepassing van artikel 37 ARS wier wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 7.330,52 euro.

De cumulatie van de halve financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen is bovendien slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de halve financiële uitkering en het andere vervangingsinkomen het bedrag van maximum 1.614,10 euro per maand niet overschrijdt. In geval van overschrijding zal het maandelijks bedrag van het overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

 

Aanvraagformulier 

Surf naar www.securex.be/overbruggingsrecht en vul het formulier meteen online in!

 

Hoe vult u het formulier in? Dat gaat heel gemakkelijk:

 • Open de tool via de link;
 • Vul alle vulden in;
 • Klik op ‘bevestigen’.

U ontvangt nadien een bevestigingsmail van ons met een kopie van uw ingevulde formulier.

 

OpmerkingIndien u het overbruggingsrecht eerder aanvroeg en het eveneens wenst aan te vragen voor de maand juni, moet u een nieuwe aanvraag indienen.

 Wenst u het formulier op papier in te vullen? Via deze link vindt u het aanvraagformulier.

   

Aandachtspunt zelfstandige in bijberoep die vermindering aanvraagt

Indien u als zelfstandige in bijberoep een vermindering aanvraagt, wijzigen de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen en wordt er op basis van deze 'nieuwe' bijdragen gekeken of u in aanmerking komt voor de uitkering.

Indien u bijvoorbeeld een vermindering tot 0 euro vraagt, komt u niet meer in aanmerking voor de uitkering.

Indien u bijvoorbeeld een vermindering tot op de drempel van 6.996,89 euro vraagt, dan komt u nog in aanmerking voor (maximaal) een halve uitkering.

 

6. Het nieuwe overbruggingsrecht tot heropstart

Voor meer info over het nieuwe overbruggingsrecht tot heropstart verwijzen wij u door naar volgende pagina.

7. Meer info

1. Veelgestelde vragen en hun antwoord vindt u op onze website.

2. Bijkomende info en veelgestelde vragen FOD Volksgezondheid 

3. Het coronavirus en zijn gevolgen: info op de website van de FOD Economie.

4. Regionale steunmaatregelen

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 10/20/2020