To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus: maatregelen voor zelfstandigen 2020

03/01/2021

1. Corona Overbruggingsrecht  

    1.1. Overbruggingsrecht gedwongen onderbreking voor die sectoren die als verplicht gesloten worden beschouwd.

    1.2. Overbruggingsrecht vrijwillige sluiting

    1.3. Overbruggingsrecht 'ter ondersteuning van de heropstart'

    1.4. In quarantaine, gesloten klassen/scholen/kinderopvang en andere Covid-19 gevallen

  

2. Uw sociale bijdragen

   2.1. Uitstel sociale bijdragen

   2.2. Vrijstelling van de sociale bijdragen

   2.3. Vermindering van de sociale bijdragen 

 

3. Meer info

   3.1. Veelgestelde vragen en hun antwoord vindt u op onze website.

   3.2. Bijkomende info en veelgestelde vragen FOD Volksgezondheid 

   3.3. Het coronavirus en zijn gevolgen: info op de website van de FOD Economie.

   3.4. Regionale steunmaatregelen

 

1. Corona overbruggingsrecht

Ter ondersteuning van de zelfstandigen van wie hun bedrijven en ondernemingen (geheel of gedeeltelijk) gedwongen werden te sluiten als gevolg van de beperkende maatregelen genomen door de overheid, kan een aanvraag tot het overbruggingsrecht worden ingediend.

Afhankelijk van uw status en situatie, bestaan er verschillende soorten overbruggingsrechten. Heeft u uw activiteit stopgezet na een ministerieel besluit? Is het een sluiting die wordt opgelegd door een lokale overheid? Lees hieronder na op welk overbruggingsrecht u mogelijks recht heeft.

1.1. Overbruggingsrecht gedwongen onderbreking voor die sectoren die als verplicht gesloten worden beschouwd.

Het overbruggingsrecht gedwongen onderbreking werd verlengd t.e.m. 31 december 2020 en is bedoeld voor de volgende categorieën, waarvoor geen minimale onderbrekingsperiode van de activiteiten wordt bepaald:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten of helpers die de wettelijk voorlopige bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd zijn 
 • Zelfstandigen in bijberoep die de wettelijk voorlopige bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd zijn 

Wordt uw bedrijf indirect beïnvloed door deze maatregelen?

Indien jouw activiteiten afhankelijk zijn van een rechtstreeks verplicht gesloten sector, en je hierdoor dus hinder ondervindt, kan je ook recht hebben op het overbruggingsrecht. Het is dan van belang dat in jouw aanvraag deze afhankelijkheidsband wordt aangetoond.

👍 Weet u dat er onder deze categorie ook een "gedeeltelijke" overbruggingsrecht bestaat?

Het betreft een verlenging van het overbruggingsrecht tijdens de coronacrisis voor volgende categorieën die gedwongen werden hun zelfstandige activiteit te onderbreken (van maximaal een halve maandelijkse financiële uitkering):

Betrokken zelfstandigen :

 • De zelfstandigen in bijberoep wier wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro. 
 • De actieve gepensioneerde zelfstandigen wier wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro.
 • De student-zelfstandigen wier wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro.
 • De zelfstandigen met toepassing van artikel 37 ARS wier wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 7.330,52 euro.

De cumulatie van deze halve financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen is bovendien slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de halve financiële uitkering en het andere vervangingsinkomen het bedrag van maximum 1.614,10 euro per maand niet overschrijdt. In geval van overschrijding zal het maandelijks bedrag van het overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding

Versoepeling van de “klassieke regels” inzake het overbruggingsrecht:

 • Het is niet vereist dat de betrokkene verzekeringsplichtig was gedurende de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van het begin van de onderbreking
 • De voorwaarde van effectieve betaling van de bijdragen voor ten minste vier kwartalen is niet van toepassing
 • Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten
 • hoofdverblijfsplaats hoeft niet in België te zijn, zolang dat de sociale bijdragen in België verschuldigd zijn

 

Verdubbeling van de uitkering voor de maanden oktober - december

Zijn betrokken:

 • De zelfstandigen wiens activiteiten rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen genomen door de overheid in het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 en elk ander later ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken
 • De zelfstandigen wiens activiteiten hoofdzakelijk afhankelijk zijn van een gedwongen gesloten sector. Ook hier dien je in jouw aanvraag deze afhankelijkheidsband aan te tonen. Het is van belang dat alle zelfstandige activiteiten volledig onderbroken zijn gedurende de periode van gedwongen onderbreking. Indien de zelfstandige activiteit niet volledig onderbroken wordt, dan kom je enkel in aanmerking voor de enkele uitkering. Let op: Indien deze afhankelijksband niet kan aangetoond worden, kom je niet in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht, noch voor de dubbele, noch voor de enkele uitkering.  

 

Wat bedraagt het bedrag van de uitkering ?

De zelfstandigen in hoofdberoep en de zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de volgende financiële uitkering genieten

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Enkele uitkering

1.614,10 euro

1.291,69 euro

Dubbele uitkering

3.228,2 euro

2.583,38 euro

 

De zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en de actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat hoger is dan 6.996,89 euro, kunnen maximaal de volgende financiële uitkering genieten (mits eventuele toepassing van een cumulplafond):

 

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Enkele uitkering

807,05 euro

645,85 euro

Dubbele uitkering

1.614,10 euro

1.291,69 euro

 

👉 Aanvraagformulier :

De aanvraag moet ten laatste ingediend worden op het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de onderbreking.

Voor de verlenging van de dubbele uitkering in het kader van de bestaande tijdelijke crisismaatregel (luik "gedwongen onderbreking") voor de maanden januari en februari 2021, zie volgende pagina.

Surf naar www.securex.be/overbruggingsrecht en vul het formulier meteen online in!

Hoe vult u het formulier in? Dat gaat heel gemakkelijk:

·         Open de tool via de link;

·         Vul alle vulden in;

·         Klik op ‘bevestigen’.

U ontvangt nadien een bevestigingsmail van ons met een kopie van uw ingevulde formulier.

OpmerkingIndien u het overbruggingsrecht eerder aanvroeg en het eveneens wenst aan te vragen voor de maand juni, moet u een nieuwe aanvraag indienen.

 Wenst u het formulier op papier in te vullen? Via deze link vindt u het aanvraagformulier. 

1.2. Overbruggingsrecht vrijwillige sluiting

Dit type overbruggingsrecht is niet meer van toepassing aangezien deze op 31 augustus 2020 verstreken is.

Ter herinnering: toen de regering in juni 2020 toestemming gaf voor de heropening van verschillende sectoren, met respect van de social distance, waren sommige sectoren niet in staat om de social distance te kunnen garanderen. Deze sectoren werden daarom gedwongen om vrijwillig te sluiten.

👉 Aanvraagformulier :

De aanvraag moet ten laatste ingediend worden op het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de onderbreking.

 

Surf naar www.securex.be/overbruggingsrecht en vul het formulier meteen online in!

Hoe vult u het formulier in? Dat gaat heel gemakkelijk:

·         Open de tool via de link;

·         Vul alle vulden in;

·         Klik op ‘bevestigen’.

U ontvangt nadien een bevestigingsmail van ons met een kopie van uw ingevulde formulier.

OpmerkingIndien u het overbruggingsrecht eerder aanvroeg en het eveneens wenst aan te vragen voor de maand juni, moet u een nieuwe aanvraag indienen.

 Wenst u het formulier op papier in te vullen? Via deze link vindt u het aanvraagformulier. 

 

1.3. Overbruggingsrecht 'ter ondersteuning van de heropstart'

Tot en met 31/12/2020

Voor wie?

Deze maatregel is bedoeld voor zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit heropstarten na deze te hebben onderbroken als gevolg van het verbod op of de beperking van hun zelfstandige activiteit in het kader van de COVID-19-crisis.

Enkel voor de zelfstandigen in hoofdberoep, helpers en meewerkende echtgenoten, voor zover ze voorlopige bijdragen verschuldigd zijn of zelfstandigen in bijberoep die minimaal de bijdragen betalen van een zelfstandige in hoofdberoep.

Voorwaarden:

 • de zelfstandige die op 3 mei nog steeds verplicht was om de deuren te sluiten, zoals o.m. de volgende sectoren:
  • de horeca;
  • de non-food detailhandel (met uitzondering van doe-het-zelf-zaken en tuincentra die al in april 2020 zijn heropend en de dagbladhandels die ook reeds open waren in april 2020);
  • de markten (dit betreft zowel de klassieke marktkramen, als de mobiele verkopers van gebraden kippen en ijskarren, als andere foodtrucks)
  • de kappers en schoonheidsspecialisten
  • Reisbureaus met kantoor/ontvangstruimte (en dus niet enkel online actief zijn),
  • De autocarbedrijven die hoofdzakelijk het vervoer van personen verzorgen in het kader van recreatieve activiteiten (excursies, reizen)
 • De zelfstandige die opnieuw mocht opstarten
 • Aantonen dat de activiteit, voor het kwartaal dat voorafgaat aan de betrokken maand, een daling kent met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Voor de maand november gaat het om het kwartaal van de maand waarop de aanvraag betrekking heeft (2020/3), in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019 (2019/3).Voor zelfstandigen die niet actief waren in het derde kwartaal van 2019, kan er rekening gehouden worden met een ander referentiekwartaal:
  • Bij gebrek aan een referentiekwartaal, moet gekeken worden naar de eerste volledige kalendermaanden van de zelfstandige activiteit. Dit omzetverlies of verlies in het aantal bestelling moet worden aangetoond a.d.h.v. objectieve elementen en bij voorkeur via een attest van de boekhouder. Opgelet, elke aanvraag zal het voorwerp uitmaken van een controle dus is het van belang om de nodige stavingsstukken ter beschikking te houden.
  • Bij gebrek aan een ander referentiekwartaal in 2019, moet er gekeken worden naar het eerstvolgende volledige kalenderkwartaal na het tweede kwartaal van 2019;
 • De uitkering kan ook niet gecombineerd worden met een uitkering uitbetaald door het ziekenfonds.

Bedrag?

1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast.

👉 Aanvraagformulier :

Het formulier moet ten laatste ingediend worden op het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de heropstart.

 

Surf naar www.securex.be/overbruggingsrecht en vul het formulier meteen online in!

Hoe vult u het formulier in? Dat gaat heel gemakkelijk:

·         Open de tool via de link;

·         Vul alle vulden in;

·         Klik op ‘bevestigen’.

U ontvangt nadien een bevestigingsmail van ons met een kopie van uw ingevulde formulier.

OpmerkingIndien u het overbruggingsrecht eerder aanvroeg en het eveneens wenst aan te vragen voor de maand juni, moet u een nieuwe aanvraag indienen.

 Wenst u het formulier op papier in te vullen? Via deze link vindt u het aanvraagformulier. 

 

1.4. Quarantaine, gesloten scholen/klassen/kinderopvang en andere COVID-19 gevallen

Vanaf de maand september kunnen volgende zelfstandigen een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht, en meer bepaald op de derde pijler 'gedwongen onderbreking' (gebeurtenis met economische impact):

Moet u in quarantaine blijven?

Indien u in quarantaine wordt geplaatst en daardoor uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moet onderbreken, kan u beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht.

Het moet daarbij gaan om een daadwerkelijke en volledige onderbreking.  Indien u uw activiteit van thuis uit kan organiseren, komt u niet in aanmerking voor deze uitkering. 

Hoe dient u dit aan te tonen?

Aan de hand van een quarantaine-attest op eigen naam of  op naam van een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven als u.

OPGELET: zelfstandigen die, omwille van niet-essentiële redenen, wetens willens afgereisd zijn naar een land of een gebied dat zich in een rode zone bevindt op het ogenblik van vertrek, komen niet in aanmerking voor deze uitkering.

 

👉 Aanvraagformulier:

Klik hier en stuur ons het formulier terug.

 

Gesloten klassen/scholen/kinderopvang

Moet u uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken omdat u moet instaan voor de zorg voor uw kinderen, tengevolge de klas die in quarantaine moet of de sluiting van de school/ kinderopvang, dan kan u eveneens beroep doen op deze uitkering.

Het moet gaan om kinderen van hoogstens 12 jaar (of jonger) en moet worden aangetoond aan de hand van een bewijsstuk (beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang).

Indien het kind ouder is dan 12 jaar, moet er een specifieke en omstandige motivering gegeven worden waarom u moet instaan voor de zorg voor het kind.

OPGELET : Dit impliceert dat quarantaine en gesloten klassen/scholen/kinderopvang vanaf 1 september 2020 niet meer onder het toepassingsgebied van de tijdelijke crisismaatregelen vallen. 

Voor de maand september kan u eveneens de tijdelijke ouderschapsuitkering aanvragen in dergelijke gevallen.  Evenwel kan deze niet gecumuleerd worden met de uitkering overbruggingsrecht.

 

👉 Aanvraagformulier:

Klik hier en stuur ons het formulier terug.

 

Andere gevallen Covid-19

Indien u uw zelfstandige activiteit omwille van andere COVID-19-gerelateerde reden dient te onderbreken (en die niet onder de twee hiervoor vermelde situaties vallen), kan u eveneens een beroep doen op de derde pijler van het klassieke overbruggingsrecht indien u daartoe aan alle wettelijke voorwaarden voldoet.  COVID-19 dient op zich wel degelijk als een gebeurtenis met economische impact te worden beschouwd .

U zal dan duidelijk moeten kunnen aantonen dat er een direct causaal verband is tussen de COVID-19-crisis en de onderbreking van uw zelfstandige activiteit (bv. aan de hand van het voorleggen van bewijsstukken die een omzetdaling aantonen, bewijzen van vermindering van bestellingen/opdrachten, enz.)  Een loutere verklaring op eer volstaat niet. 

Deze aanvraag moet aangetekend worden gedaan.

Voorwaarden

Indien u onder andere aan volgende voorwaarden voldoet, kan u een uitkering genieten afhankelijk van de periode van de quarantaine en het al dan niet hebben gezinslast.

 • Aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep of helper in hoofdberoep – toepassing van artikel 37 en minimumbijdragen betalen van een zelfstandige in hoofdberoep op N-3 of meewerkende echtgenoten.
 • U moet minstens 4 kwartalen effectief bijdragen (als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot/echtgenote) betaald hebben tijdens de afgelopen 4 jaar,
 • U mag geen beroepsactiviteit combineren met het overbruggingsrecht,
 • U mag geen recht hebben op een vervangingsinkomen (vb. arbeidsongeschiktheidsuitkering of werkloosheidsuitkering)

 

Indien u meer informatie wenst, kan u onze diensten contacteren.

👉 Aanvraagformulier:

U kan het aanvraagformulier hier downloaden

 

Bedrag?

AANTAL DAGEN

ZONDER PERSONEN TEN LASTE

MET PERSONEN TEN LASTEN

< dan 7 dagen

Geen recht

Geen recht

7 dagen

322,92 €

403,53 €

14 dagen

645,84 €

807,05 €

21 dagen

968,77 €

1210,58 €

28 dagen

1291,69 €

1614,10 €

 

2. Uw sociale bijdrage

2.1. Uitstel sociale bijdragen

Het is vanaf 15 december 2020 niet meer mogelijk om het uitstel van betaling van de sociale bijdragen aan te vragen in het kader van de corona crisis.

De nieuwe maatregel is van toepassing op elke zelfstandige (in gelijk welk statuut) die moeilijkheden ondervindt als gevolg van het coronavirus.

Welke periode mag uitgesteld worden ?

 • De sociale bijdrage van het 1ste kwartaal 2020 moet voor 31/03/2021 betaald worden.
 • De sociale bijdrage van het 2de kwartaal 2020 moet voor 30/06/2021 betaald worden.
 • De sociale bijdrage van het 3de kwartaal 2020 moet voor 30/09/2021 betaald worden
 • De sociale bijdrage van het 4de kwartaal 2020 moet voor 15/12/2021 betaald worden
 • De regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31/03/2020 moeten voor 31/03/2021 betaald worden.
 • De regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 30/06/2020 moeten voor 30/06/2021 betaald worden.
 • De regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 30/09/2020 moeten voor 30/09/2021 betaald worden.
 • De regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31/12/2020 moeten voor 15/12/2021 betaald worden.

De maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Deze aanvraag moet gebeuren vóór 15/12/2020 om een aanvraag tot uitstel te verkrijgen voor de 4  kwartalen van 2020 en de regularisaties.

Gevolgen voor het recht op uitkeringen

 Het uitstel heeft geen enkele invloed op het recht op uitkeringen op voorwaarde dat de betrokken personen hun uitgelstelde bijdragen binnen de verlengde termijn betalen.

 Dit betreft:

 • Het recht op gezinsbijslagen
 • Het recht op pensioen
 • De gezondheidszorg
 • Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en moederschapsverzekering
 • Het recht op maandelijkse uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht
 • Het recht op moederschapshulp
 • Het recht op vaderschaps- en geboorte-uitkering
 • Het recht als mantelzorger

 

Gevolgen bij niet-betaling van de bijdragen binnen de verlengde termijn

Indien u de bijdragen voor de kwartalen van 2020 en desgevallend de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 en 31 december 2020 niet volledig betaald heeft binnen de voorziene termijnen, verliest u het voordeel van het uitstel, m.a.w. de ‘automatische’ kwijtschelding van de verhogingen voor de periode waarop de niet-betaling betrekking heeft. U zal dus de verhogingen verschuldigd zijn, alsof de maatregel nooit op u van toepassing zou zijn geweest. Dit verhindert u natuurlijk niet om te persoonlijken titel de toepassing van artikel 48 A.R.S. te vragen.

De uitkeringen zullen beschouwd worden als ten onrechte betaald en zullen moeten worden teruggevorderd, op basis van artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek, door het betalingsorganisme (het fonds, het ziekenfonds of de FOD) daarbij rekening houdend met de voor elke sector normaal geldende verjaringstermijnen.

 

👉 Aanvraagformulier :

 

Klik hier en vul het formulier meteen online in! 

  

2.2. Vrijstelling van de sociale bijdragen

Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om een aanvraag tot vrijstelling in te dienen voor:

 • het eerste kwartaal van 2020
 • het tweede kwartaal van 2020
 • het derde kwartaal van 2020
 • het vierde kwartaal van 2020
 • de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31/03/2020, 30/06/2020, 30/09/2020 en 31/12/2020

Aanvraagformulieren kunnen uitzonderlijk per post of per e-mail worden ingediend bij het fonds.

Tijdens de coronacrisis moeten startende zelfstandigen uitzonderlijk nog geen vier opeenvolgende kwartalen zijn onderworpen voordat ze een aanvraag tot vrijstelling kunnen indienen.  Daarom kunnen nieuwe zelfstandigen (starters) desgewenst "onmiddellijk" een beroep doen op bovengenoemde vrijstelling.

Zelfstandigen in bijberoep, zelfstandigen met verlaagde sociale-zekerheidsbijdragen (op grond van artikel 37 of student-zelfstandigen) en meewerkende echtgenoten ministatuut komen nog steeds niet in aanmerking voor de vrijstelling.

Het is nog steeds mogelijk om een vrijstelling van bijdragen aan te vragen, zelfs als er in eerste instantie om een uitstel is gevraagd.

2.3. Vermindering van de sociale bijdragen 

Onder bepaalde voorwaarden hebben zelfstandigen de mogelijkheid om een aanvraag tot verminderde bijdragen in te dienen.

Meer info over aanvraag vermindering van de voorlopige bijdragen. 

 

3. Meer info

3.1. Veelgestelde vragen en hun antwoord vindt u op onze website.

3.2. Bijkomende info en veelgestelde vragen FOD Volksgezondheid 

3.3. Het coronavirus en zijn gevolgen: info op de website van de FOD Economie.

3.4. Regionale steunmaatregelen

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 03-01-2021