To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Hervorming sociale bijdragen zelfstandigen

29/07/2014

Vanaf 2015 zullen de sociale bijdragen van zelfstandigen op een andere manier berekend worden. Vanaf dat ogenblik wordt immers het beroepsinkomen van het bijdragejaar zelf als uitgangspunt genomen voor de berekening. Hieronder vindt u de grote lijnen van de hervorming.

Wat is de huidige situatie?

Op dit ogenlik worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen berekend op het beroepsinkomen van drie jaar geleden. In 2014 worden de sociale bijdragen dus berekend op de inkomsten van 2011.

Door deze werkwijze ondervinden sommige zelfstandigen met een hoog inkomen in 2011, maar met veel lagere inkomsten in 2014 problemen bij de betaling van hun socialezekerheidsbijdragen in 2014.

De kernpunten van de hervorming

Vanaf 2015 zullen de sociale bijdragen voor een bepaald jaar berekend worden op basis van het beroepsinkomen van het jaar zelf. In 2015 zullen de sociale bijdragen dus berekend worden op de beroepsinkomsten van 2015.

Zolang deze beroepsinkomsten echter niet gekend zijn[1], zal het sociale verzekeringsfonds voorlopige sociale bijdragen berekenen op basis van de geïndexeerde beroepsinkomsten van drie jaar geleden (in 2015 dus op basis van de beroepsinkomsten van 2012).

Voorlopige bijdragen verhogen of verlagen

De voorlopige bijdragen waarover sprake zijn verplichte voorlopige bijdragen. De zelfstandige zal ze echter wel kunnen laten aanpassen aan zijn beroepsinkomsten van 2015.

Zo zal de zelfstandige zijn voorlopige bijdragen kunnen verhogen om regularisaties te vermijden of daarentegen verlagen in geval van dalende inkomsten. Van zodra het beroepsinkomen definitief vaststaat, zal het sociaal verzekeringsfonds de voorlopige bijdragen regulariseren.

Pro- rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

In de toekomst zal een inkomen als zelfstandige, gegenereerd in een onvolledig bijdragejaar, ook als basis dienen voor de berekening van sociale bijdragen.

Bijvoorbeeld: Een zelfstandige zet zijn activiteit stop vóór het vierde kwartaal. Vanaf 2015 zal hij sociale bijdragen moeten betalen op het beroepsinkomen dat hij dat jaar verdiend heeft, omgerekend naar vier kwartalen.

In het huidige systeem wordt enkel rekening gehouden met volledige refertejaren[2].

Een aantal andere wijzigingen in een notendop

Aanvraag vrijstelling sociale bijdragen nog steeds mogelijk

Als een zelfstandige in hoofdberoep niet in staat is om zijn sociale bijdragen te betalen, dan zal hij in het nieuwe systeem nog steeds een aanvraag tot vrijstelling kunnen indienen bij de bevoegde commissie van de FOD Sociale Zekerheid. Op dit vlak zullen we een aantal ingrijpende veranderingen plaatsgrijpen vanaf 2015.

Van hoofdberoep naar bijberoep en visa versa

Een verandering van categorie in de loop van het jaar zal geen aanleiding meer geven tot een nieuw begin van activiteit. De bijdragevermindering zal in dat geval ook gebeuren op basis van het beroepsinkomen van dat jaar, dat deels in hoofdberoep en deels in bijberoep gegenereerd werd.

Stopzettingsmeerwaarden en stopzetting activiteit

Tot slot heeft de hervorming van de sociale bijdragen ook op dit vlak een aantal wijzigingen in petto.

Een uitgebreid overzicht van de nieuwigheden

Voor meer gedetailleerde informatie over de hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen, verwijzen we u naar de rubriek “Hervorming sociale bijdragen”.

Wat is de impact op fiscaal vlak?

Sociale bijdragen zijn in de personenbelasting aftrekbaar in het jaar van betaling ervan.

Door de nieuwe berekeningswijze vanaf 2015 zullen de sociale bijdragen voortaan nauwer aansluiten bij het huidige inkomen van de zelfstandige. Op die manier zullen belastingplichtigen (mits de nodige ondersteuning van boekhouder of accountant) beter en sneller weten wat de verschuldigde belasting is en zullen eventuele regularisaties nadien bijgevolg minder groot zijn.

Wat kan Securex voor u doen?

Door de hervorming van de socialezekerheidsbijdragen moet u mogelijk belangrijke keuzes maken (bv. verlagen of verhogen van de voorlopige sociale zekerheidsbijdragen tussen 2015 en 2017). Maak deze keuze niet alleen en neem contact op met uw adviseur bij Securex. Hij/ zij zal u met kennis van zaken bijstaan bij al uw vragen in dit verband.


[1] Het beroepsinkomen van 2015 zal pas gekend zijn in 2017, na de fiscale behandeling.

[2] Of bij afwezigheid hiervan, wordt het wettelijk minimum toegepast.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-07-2014