To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Verschillende wijzigingen voor de pensioenen vanaf 2015

17/06/2014

Het pensioenstelsel van de zelfstandigen wijzigt vanaf 1 januari 2015 op diverse punten:

· De laatste kwartalen van de beroepsloopbaan als zelfstandige, die gelegen zijn in het jaar waarin het pensioen ingaat en die voorafgaan aan het kwartaal waarin het pensioen ingaat, zullen ook recht geven op een pensioen.

· Het overlevingspensioen wordt hervormd. Er komt een overgangsuitkering die beperkt is in de tijd van 12 maanden (zonder kind ten laste) of 24 maanden (met kind ten laste) en waarbij na afloop onmiddellijk een recht op werkloosheid wordt geopend indien de gerechtigde nog geen beroepsbezigheid uitoefent. Die overgangsuitkering zal ook onbeperkt gecumuleerd kunnen worden met beroepsinkomsten, om de gerechtigde aan te sporen actief te zijn of te blijven op de arbeidsmarkt. Het overlevingspensioen is toegekend onder een leeftijdsvoorwaarde (minimaal 45 jaar nu, minimaal 50 jaar na 2025).

· Het beginsel van eenheid van loopbaan wordt hervormd. De loopbaan zal niet meer in kalenderjaren berekend worden, maar in voltijdse dagequivalenten. De volledige loopbaan wijzigt dan van 45 jaren naar 14.040 voltijdse dagequivalenten. Men zal niet meer tellen in kalenderjaren, maar in voltijdse dagequivalenten (1 kwartaal = 78 dagen, 1 jaar = 312 dagen, 1 volledige loopbaan = 14.040 dagen).

· Momenteel kan het pensioen van de zelfstandige berekend worden in functie van het minimumpensioen op voorwaarde dat zijn beroepsloopbaan, in het stelsel van de zelfstandigen alleen of in het zelfstandigen- en werknemersstelsel samen, minstens 2/3 van een volledige loopbaan bedraagt.

·

Die toekenningsvoorwaarde zal vanaf 2015 nagekeken worden voordat het beginsel van eenheid van loopbaan wordt toegepast. Het minimumpensioen zal wel nog steeds berekend worden volgens de loopbaan van de zelfstandige, die eventueel is ingekort door dat beginsel.

·

Er zal vanaf 2015 ook rekening gehouden worden met de loopbaan in een land waarop de Europese verordening inzake sociale zekerheid van toepassing is of waarmee België een socialezekerheidsovereenkomst heeft afgesloten.

Het gaat hier om de grote principes, die nog uitgevoerd moeten worden bij koninklijk besluit.

Bron: RSVZ

Zie ook: Rustpensioen: toegelaten activiteiten voor gepensioneerde

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 17-06-2014