To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Regularisaties na het pensioen

16/06/2017

 

Vóór u op pensioen gaat, is het belangrijk om even stil te staan bij uw sociale bijdragen. U kunt op het moment van uw pensioen namelijk nog steeds regularisaties krijgen en sociale bijdragen moeten betalen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid om aan de regularisaties te verzaken. We leggen kort even uit welke mogelijkheden er zijn.

De berekening van de sociale bijdragen

We starten eerst met een korte uitleg van hoe sociale bijdragen berekend worden en wanneer u ze moet betalen. Kort samengevat: de sociale bijdragen worden in twee fasen berekend.

 • Wanneer u sociale bijdragen moet betalen, betaalt u eerst voorlopige bijdragen, omdat we op dat moment uw definitieve inkomen nog niet kennen. Voor 2017 weten we bijvoorbeeld nog niet wat u dit jaar zal verdiend hebben. Daarom baseren we ons op uw inkomen van 2014, of anders op een wettelijk minimumbedrag.
 • Twee à drie jaar nadat u de voorlopige bijdragen hebt betaald, geeft de belastingdienst ons uw definitieve inkomen door. Op basis van dat definitieve inkomen zullen wij u een nieuwe factuur sturen, met de nieuwe berekening voor dat jaar. Dat zijn de zogenaamde regularisaties. Op die regularisaties vindt u de definitieve bijdragen. Naargelang van het geval zal u bijdragen teruggestort krijgen of een supplement moeten bijbetalen.

Sociale bijdragen betalen als u op pensioen bent?

U zult nog sociale bijdragen moeten betalen totdat u met pensioen gaat. De laatste jaren vóór uw pensioen zullen dat nog voorlopige bijdragen zijn. Dat wil dus zeggen dat uw definitieve inkomsten pas gekend zullen zijn als u al op pensioen bent. U zult dus ook nog regularisaties krijgen als u op pensioen bent en mogelijk nog sociale bijdragen moeten bijbetalen.

Er is een uitzondering mogelijk voor zelfstandigen die vóór 1 januari 2019 met pensioen gaan. Als u vóór 1 januari 2019 met pensioen zou gaan, dan hebt u de keuze om te verzaken aan de regularisaties.[1] Met andere woorden: u kunt ervoor kiezen om voor die laatste jaren als zelfstandige geen definitieve bijdragen meer te betalen.

U moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:

 • U moet de aanvraag om te verzaken aan de regularisaties ten laatste op de ingangsdatum van uw pensioen indienen.
 • U gaat ten laatste op 1 januari 2019 met pensioen.
 • U hebt elke zelfstandige activiteit ten laatste op de ingangsdatum van uw pensioen stopgezet.
 • De aanvraag geldt enkel voor het jaar waarin u met pensioen gaat en voor de drie jaren daarvoor.
 • Bovendien geldt de aanvraag alleen voor sociale bijdragen die op de ingangsdatum van uw pensioen nog niet werden geregulariseerd.
 • U kunt de aanvraag alleen indienen als u voor geen enkele van deze jaren een vermindering van uw voorlopige bijdrage aanvroeg en verkreeg.
 • De aanvraag geldt voor alle nog te regulariseren bijdragejaren samen.  U kunt dus niet kiezen om één jaar wel en een ander jaar niet te laten herrekenen.

De aanvraag kan op twee manieren worden ingediend:

 • Ofwel per aangetekende brief, gericht aan uw sociaal verzekeringsfonds;
 • Ofwel door neerlegging ter plaatse bij uw sociaal verzekeringsfonds, tegen ontvangstbewijs.

Een voorbeeld

Een zelfstandige is actief sinds 15/04/1979 en is van plan om zijn pensioen op te nemen met ingang van 01/10/2018. Op 01/01/2018 dient hij een aanvraag in om géén regularisaties meer te ontvangen voor de laatste bijdragejaren. Op 15/04/2018 wordt de regularisatie van de voorlopige bijdragen voor het jaar 2015 uitgevoerd.

De zelfstandige zal als volgt sociale bijdragen betalen:

 • Voor 2015:
  • In 2015: voorlopige sociale bijdragen op basis van de beroepsinkomsten van 2012
  • Definitieve inkomen 2015 is al gekend wanneer het pensioen ingaat in 2018: de verzaking heeft dus geen uitwerking. De zelfstandige betaalt nog definitieve bijdragen op basis van de beroepsinkomsten van 2015.
 • Voor 2016:
  • In 2016: voorlopige sociale bijdragen op basis van de beroepsinkomsten van 2013
  • Definitieve inkomen is gekend in 2019, maar zelfstandige heeft verzaakt aan de regularisaties. Hij betaalt geen definitieve bijdragen meer.
 • Voor 2017:
  • In 2017: voorlopige sociale bijdragen op basis van de beroepsinkomsten van 2014
  • Definitieve inkomen is gekend in 2020, maar zelfstandige heeft verzaakt aan de regularisaties. Hij betaalt geen definitieve bijdragen meer.
 • Voor 2018:
  • In 2018: voorlopige sociale bijdragen op basis van de beroepsinkomsten van 2015
  • Definitieve inkomen is gekend in 2021, maar zelfstandige heeft verzaakt aan de regularisaties. Hij betaalt geen definitieve bijdragen meer.

Niet verzaken of wel verzaken?

U vraagt zich misschien af: moet ik nu wel of niet verzaken aan de regularisaties? Dat is iets wat we niet zomaar voor u kunnen beslissen, maar dat u het best bespreekt met uw boekhouder. U kunt in ieder geval alvast rekening houden met enkele elementen.

Als u niet verzaakt aan de regularisaties (en dus de regularisaties zal moeten betalen of terugkrijgen):

 • Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat het betalen van de regularisaties geen invloed heeft op het aantal jaren activiteit: u zal daarvoor geen extra pensioenjaar krijgen. U hebt uw bijdragen namelijk al voorlopig betaald. U zal enkel uw pensioen verhogen of verlagen, naargelang u bijdragen moet bijbetalen of terugkrijgt.
 • Omgekeerd heeft het wel een invloed. Op het moment dat u de regularisaties krijgt als u op pensioen bent, kunt u niet meer beslissen om ze niet te betalen (in het geval dat u moet bijbetalen). Betaalt u toch niet, dan zal uw pensioen wél worden herrekend: de jaren waarvoor u geen regularisaties hebt betaald, zullen namelijk niet meetellen voor uw pensioen. Omdat de bijdragen voor die jaren als niet (volledig) betaald worden beschouwd, zal uw pensioen dus berekend worden op minder jaren activiteit, en dus verlaagd worden. Mogelijk verliest u daardoor zelfs ook het recht op een vervroegd pensioen.

Als u verzaakt aan de regularisaties (en dus geen regularisaties meer zal krijgen)

 • Als zou blijken dat uw definitieve inkomen toch lager lag dan het inkomen waarop u uw voorlopige bijdragen hebt betaald, dan zou u in het geval van een regularisatie geld moeten terugkrijgen. Als u verzaakt aan de regularisaties, zal u dus niets meer terugkrijgen.

---

[1] Zelfstandigen geboren na 1 januari 1959 komen dus niet in aanmerking.

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 16-06-2017