To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Hervorming vennootschaps- en ondernemingsrecht

16/08/2017

De ministerraad van 20 juli 2017 keurde twee voorontwerpen van wet goed die wijzigingen aanbrengen in het vennootschaps- en het ondernemingsrecht.

Voorontwerp van hervorming van het ondernemingsrecht

Het voorontwerp wil het ondernemingsrecht moderniseren en voert een ondernemingsbegrip in dat van toepassing is in de volledige economische wetgeving. Dat begrip komt in de plaats van het commercialiteitscriterium.

Dit zijn de krachtlijnen van het voorontwerp:

 • ontmanteling van het Wetboek van Vennootschappen om het op te nemen in het Wetboek van Economisch recht;
 • de herziening van het ondernemingsbegrip, dat als volgt kan worden uitgedrukt: ‘iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent; iedere rechtspersoon, met uitzondering van publiekrechtelijke rechtspersonen die geen goederen of diensten aanbieden op een markt; iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, wegens het "for profit"-karakter van deze vormen’.
 • omvorming van de rechtbank van koophandel in een ondernemingsrechtbank.

Voorontwerp van hervorming van het vennootschapsrecht

Het voorontwerp moderniseert het vennootschapsrecht om er een modern wetsinstrument van te maken zodat België een aantrekkelijke en concurrentiële vestigingsplaats kan worden voor ondernemingen.

Krachtlijnen van het voorontwerp:

 • vereenvoudiging van het wetboek door:
  • afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden en tussen burgerlijke en handelsvennootschappen;
  • tweedeling tussen het vennootschapsrecht en het verenigingsrecht die in één enkel wetboek worden geïntegreerd;
  • afschaffing van de publieke vennootschappen en beperking van de regels voor beursgenoteerde vennootschappen;
  • beperking van de vennootschapsvormen en van het aantal strafbepalingen;
 • een doorgedreven flexibilisering van het vennootschapsrecht met aandacht voor de belangen van derden (schuldeisers);
 • nieuwe regels om afgestemd te zijn op Europese evoluties en nieuwe tendensen (‘mobielere’ vennootschappen).

Wat doet Securex voor u?

Wij informeren u over de wetgevende evolutie van deze ontwerpen en over hun eventuele weerslag op het fiscaal recht. U kunt evenwel een meer uitgebreide informatie verkrijgen bij de beoefenaars van de economische beroepen (boekhouders, advocaten, notarissen, beroepsorganisaties).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-08-2017