To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw "to do's" voor de maand juni

29/05/2017
2016
2017Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November

F

Securex organiseert tijdens juni een aantal opleidingen en webinars die u zouden kunnen interesseren. Klik hier voor meer informatie.

F

Bij het begin van elke maand dient u na te gaan of de lonen van uw werknemers niet aangepast moeten worden.  U kan deze informatie terugvinden in de rubriek Sectoraal/Index.  U kan daar eveneens de indexprognoses per sector terugvinden.  Aarzel ook niet om aan uw Client advisor te vragen om u in te schrijven voor onze FlasHR.  Via deze weg ontvangt u automatisch een bericht indien in uw sector een loonsverhoging voorzien is.

Opgelet: Het is mogelijk dat het loon, dat u bij de aanwerving van een werknemer overeengekomen bent, geïndexeerd moet worden op het moment van de indiensttreding van deze werknemer.

2

Het plafond dat bepaalt of u voorschotten op de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd bent, is vastgesteld op 4.000,00 euro.  Bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen te betalen, dan moet dit bedrag, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 2 juni op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

5

Pinkstermaandag is een wettelijke feestdag. De feestdagen zijn aan een specifieke reglementering onderworpen. Voor meer informatie, lees ons artikel van 19 april 2017 op Lex4You.

F

Indien u studenten tewerkstelt gedurende de zomervakantie kan u onder bepaalde voorwaarden het bedrag van uw socialezekerheidsbijdragen sterk verminderen.

Wilt u hier meer over weten ? Lees onze artikelen op Lex4You/Sociaal/Actuele thema's/studenten.  Raadpleeg ook onze 3 fiches "Studenten" op Lex4You (Sociaal/Dossiers/Contracten - Clausules). Gebruik ook ons typecontract, eveneens beschikbaar op Lex4You (Sociaal/Standaarddocumenten/Modelcontracten).

15

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.

F

Om de data te kennen waarop u de BTW moet aangeven en betalen, verwijzen we u naar de website van de FOD Financiën.

F

De jaarlijkse vakantie nadert. Voor meer info over de rechten en plichten op dit vlak, leest u best onze artikelen op Lex4You/Sociaal/Actuele thema's/jaarlijkse vakantie.  Raadpleeg ook onze 4 fiches met betrekking tot vakantie op Lex4You (Sociaal/Dossiers/Schorsingen van de arbeidsovereenkomst).

30

Uw fiscale fiches 281.50 dienen vóór deze datum te worden ingediend

29

Dit is de uiterste datum voor de indiening van uw papieren belastingaangifte.

Voor diegenen die Tax-on-web gebruiken, is de uiterste indieningsdatum 13 juli 2017.

Voor diegenen die voor hun aangifte via Tax-on-web beroep doen op een mandataris (boekhouder, fiscaal adviseur) is 26 oktober 2017 de uiterste datum. Lees ons artikel van 2 mei 2017 op Lex4You.

30

De vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die, in 2016, inkomsten aan publieke mandatarissen betaald hebben, moeten deze aangeven aan de RSVZ en de bijzondere bijdragen voor 30 juni 2017 gestort hebben.

30

30 juni is eveneens de uiterste datum voor de storting van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage.

30

Voor het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, is 30 juni de uiterste datum om de aanvragen tot terugbetaling van betaald educatief verlof voor 2015-2016 in te dienen.  Lees ook ons artikel van 10 mei 2017 op Lex4You.

30

Uw sociale bijdragen als zelfstandige moeten uiterlijk op 30 juni op de rekening van uw Sociaal Verzekeringsfonds staan.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-05-2017