To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Op welke feestdagen hebben uw werknemers recht in mei 2018?

04/18/2018

Werknemers hebben recht op 10 wettelijke feestdagen per jaar.  Op deze dagen mogen ze in principe niet werken.

Als een feestdag op een zondag of een gewoonlijke inactiviteitsdag valt, moet deze dag vervangen worden door een gewoonlijke activiteitsdag, ‘vervangingsdag’ genoemd.

Hoe zit het met dit jaar?

De feestdagen van 2018 zijn de volgende:

Ø

Nieuwjaar

F

Maandag 1 januari

Ø

Paasmaandag

F

Maandag 2 april

Ø

Feest van de arbeid

F

Dinsdag 1 mei

Ø

O.L.H.Hemelvaart

F

Donderdag 10 mei

Ø

Pinkstermaandag

F

Maandag 21 mei

Ø

Nationale Feestdag

F

Zaterdag 21 juli

Ø

O.L.V.Hemelvaart

F

Woensdag 15 augustus

Ø

Allerheiligen

F

Donderdag 1 november

Ø

Wapenstilstand

F

Zondag 11 november

Ø

Kerstmis

F

Dinsdag 25 december

Voor de ondernemingen die met een 5-dagenweek van maandag tot vrijdag werken, moeten de volgende feestdagen dus door een gewoonlijke activiteitsdag vervangen worden:

  • de feestdag van 21 juli die op een zaterdag valt;
  • de feestdag van 11 november die op een zondag valt.

We merken op dat de vervangingsdagen in de loop van hetzelfde jaar toegekend en opgebruikt moeten worden. Het is verboden ze over te dragen naar het volgende jaaR.

3 feestdagen in mei!

Dit jaar telt de maand mei drie wettelijke feestdagen:

  • dinsdag 1 mei (feest van de arbeid);
  • donderdag 10 mei (hemelvaartsdag);
  • maandag 21 mei (pinkstermaandag).

Sommige ondernemingen nemen de feestdag van hemelvaart te baat om ‘de brug te maken’ en een vervangingsdag te plannen op maandag 30 april en/of vrijdag 11 mei. De bankensector bijvoorbeeld heeft besloten om zaterdag 21 juli te vervangen door vrijdag 11 mei

Voltijdse werknemers versus deeltijdse werknemers!

Hoewel al uw voltijdse werknemers recht hebben op deze feestdagen in mei, geldt dat niet noodzakelijk voor uw deeltijdse werknemers. Deeltijds werk kan immers op verschillende manieren georganiseerd worden wat tot verschillende gevolgen kan leiden met betrekking tot de feestdagen. Welke zijn de regels die van toepassing zijn op de deeltijdse werknemers afhankelijk van het arbeidsregime waarin ze werken?

Vast werkrooster en regeling van 5-dagenweek

Gaat het om een deeltijdse werknemer met een vast werkrooster en een arbeidsregeling van 5 dagen per week, dan heeft deze werknemer dezelfde rechten als een voltijdse werknemer.

Vast werkrooster en regeling van minder dan 5 dagen per week

Gaat het om een deeltijdse werknemer met een vast werkrooster en een arbeidsregeling van minder dan 5 dagen per week, dan kan deze werknemer alleen aanspraak maken op de feestdagen die samenvallen met zijn gewoonlijke activiteitsdagen.

Als één van uw werknemers bijvoorbeeld nooit op dinsdag werkt, maar wel op alle andere dagen van de week, dan zal hij geen recht hebben op de vervangingsdag voor de feestdag van 1 mei, aangezien deze op een dinsdag valt, maar wel voor de feestdag van 10 mei, aangezien die op een donderdag valt. Hij zal bovendien recht hebben op de feestdag van 21 mei (pinkstermaandag) die op een maandag valt.

Het loon voor de feestdagen of de vervangingsdagen wordt betaald op basis van de uren die de werknemer die dag normaal gewerkt zou hebben.

Variabel werkrooster

Gaat het om een deeltijdse werknemer met een variabel werkrooster, dan heeft hij recht op de feestdag die samenvalt met een werkdag die op zijn werkrooster voorkomt zoals dit hem vijf werkdagen op voorhand werd meegedeeld[1].

Indien de feestdag voor een deeltijdse werknemer met een variabel werkrooster op een dag valt waarop hij volgens zijn werkrooster niet moet werken, heeft hij recht op een vervangingsloon dat overeenstemt met het loon dat de werknemer verdiende in de loop van de 4 weken die voorafgaan aan de feestdag, gedeeld door het aantal werkelijk gepresteerde dagen in de onderneming (niet de dagen gepresteerd door die werknemer) gedurende deze periode.

Indien het variabel uurrooster van de werknemer bijvoorbeeld voorziet dat de werknemer tijdens de eerste twee weken van mei niet op donderdag moet werken, zal de werknemer recht hebben op een vervangingsloon voor donderdag 10 mei. En hij zal uiteraard ook de feestdagen van 1 en 25 mei mogen opnemen, aangezien die als een normale werkdagen in zijn uurrooster ingepland stonden.

Het niet naleven van de wet op de wettelijke feestdagen is strafbaar!

Uw werknemers hebben recht op 10 wettelijke feestdagen per jaar en/of de vervangingsdagen. Als werkgever bent u verplicht om het hen toe te kennen. Tijdens een controle in de onderneming controleert de sociale inspecteur bij voorrang dat deze wettelijke bepalingen nageleefd zijn.

Ter herinnering wordt met een sanctie van niveau 2 bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die[2]:

  • werknemers of jeugdige werknemers heeft tewerkgesteld of laten tewerkstellen op een feestdag, behalve in de wettelijk toegestane gevallen;
  • niet-gepresteerde arbeidsuren heeft laten inhalen tijdens andere dagen, om ingevolge de toekenning van de feestdagen verloren arbeidsuren te compenseren;
  • een feestdag die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, niet door een gewone activiteitsdag heeft vervangen;
  • de werknemer of jonge werknemer die op een feestdag werd tewerkgesteld geen inhaalrust heeft toegekend.

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de regels inzake feestdagen, kunt u onze fiches in Sociaal/Dossiers/Schorsingen van de arbeidsovereenkomst raadplegen of contact opnemen met uw legal advisor.

 


[1] Dit is de wettelijke termijn. Een sector-cao kan een andere termijn voorzien die dan in het arbeidsreglement moet vermeld worden.

[2] In strijd met de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04/18/2018