To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

E-voting bij uw sociale verkiezingen

20/09/2019

Door de wetwijziging aan de wet over de sociale verkiezingen kunnen werknemers bij de sociale verkiezingen in 2020 ook stemmen vanop hun gebruikelijke werkpost. Wanneer er in uw onderneming elektronisch gestemd wordt, moet dat dus niet meer via vaste stemcomputers gebeuren. Uw werknemers kunnen hun elektronische stem op afstand uitbrengen.

Deze wijziging maakt het elektronisch stemmen eenvoudiger en beter uitvoerbaar, zonder de beveiliging en de betrouwbaarheid in gevaar te brengen. Binnen de onderneming moet er nog wel vastgelegd worden wat er onder de gebruikelijke werkpost begrepen moet worden. De andere voorwaarden voor de elektronische stemming blijven behouden.

Stembiljet en rood potlood opgeborgen

Om de stembiljetten voor de stemming op papier en het traditionele rode potlood definitief te kunnen opbergen, moet dan ook aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

De gebruikelijke werkpost

Om uw werknemers vanop hun gebruikelijk werkpost te kunnen laten stemmen, moet de ondernemingsraad, het CPBW of, als die organen nog niet zijn opgericht, u als werkgever met het akkoord van de vakbondsafvaardiging beslissen dat de werknemers op die manier kunnen stemmen. Als er vanop de gebruikelijke werkpost gestemd wordt, moet dit gebeuren via een drager die is aangesloten op het beveiligde netwerk van de onderneming. Voor het overige moet het systeem om te stemmen op de gebruikelijke werkpost voldoen aan de conformiteitsvoorwaarden die hieronder beschreven staan.

In het akkoord over het stemmen op de gebruikelijke werkpost moet ook gedefinieerd worden wat er binnen de onderneming onder gebruikelijke werkpost verstaan wordt. Dit begrip moet zo concreet mogelijk gedefinieerd worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met de specifieke omstandigheden binnen uw onderneming. Zo kan in het akkoord opgenomen worden dat de vrachtwagen de gebruikelijke werkpost is van uw chauffeurs, maar dat daar, omwille van veiligheidsredenen toch niet kan gestemd worden.

Ook de voorwaarden om het geheim van de stemming te garanderen wanneer er op de gebruikelijke werkpost gestemd wordt, moeten in het akkoord vastgelegd worden. Er moet eveneens in bepaald worden hoe de beïnvloeding van het stemgedrag vermeden zal worden.

Tot slot moet in het akkoord eveneens vastgelegd worden hoe de goede werking van de stembureaus zal verzekerd worden. Hierbij moet bijzondere aandacht geschonken worden aan het identificeren van de kiezers.

Een conform informaticasysteem

Het gebruikte informaticasysteem moet eveneens conform met de reglementering, betrouwbaar en beveiligd zijn. Voorts moet het bepaalde gegevens registreren, zoals de datum van de verkiezingen, het betrokken orgaan, het aantal kiezers dat aan de stemming deelgenomen heeft, het aantal stemmen door elke kandidaat behaald en de naam en de voornaam van de effectieve en plaatsvervangende verkozenen.

Als er met een stemcomputer gestemd wordt, moet het beeldscherm ook het lijstnummer en het letterwoord van alle kandidatenlijsten weergeven. Wanneer de kiezer een lijst kiest, moeten de namen van alle kandidaten verschijnen in de volgorde van hun voordracht.

Ongeldige stemmen mogen niet worden geregistreerd.

Ten slotte moet de bewaring van de resultaten van de stemming en van de mogelijkheid tot controle van de stemverrichtingen en van de resultaten door de arbeidsgerechten worden verzekerd.

Een unanieme beslissing van de OR en het CPBW is niet meer verplicht

Tot en met de sociale verkiezingen van 2016 moest de beslissing om de stemming elektronisch te organiseren, door elke OR of CPBW met eenparigheid van stemmen worden genomen.

Voor de verkiezingen in 2020 is dat evenwel geen verplichting meer. De beslissing moet vanaf deze verkiezingen genomen worden door de ondernemingsraad, het CPBW of, als die organen nog niet zijn opgericht, u als werkgever met het akkoord van de vakbondsafvaardiging. Deze beslissing moet in overeenstemming met het huishoudelijk reglement van de raad of het comité genomen worden.

Deze beslissing moet vermeld worden in het bericht dat voorzien is voor dag X.

Geschikte opleiding

De leden van de kiesbureaus, de plaatsvervangende voorzitters en secretarissen, de getuigen en de kiezers zullen een passende opleiding moeten krijgen om het in de onderneming gebruikte elektronisch materiaal te beheersen.

En de stembureaus?

Voor de stemming vanop de gebruikelijke werkpost zijn er geen stembureaus nodig.

Als er binnen uw onderneming nog elektronisch gestemd wordt met een stemcomputer, dan blijft de organisatie van het fysieke stembureau bestaan. Dit is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris en 4 bijzitters.

De door de representatieve organisaties van de werknemers en de kaderleden aangewezen getuigen van het hoofdbureau, zullen aanwezig mogen zijn bij het ingeven van de kandidatenlijsten

De elektronische stemming gebeurt via een computer die in elk stembureau geplaatst wordt. De kiezers krijgen op voorhand toegangscodes om zich te identificeren en instructies over hoe te stemmen.

Als er in de onderneming verschillende kiescolleges bestaan (arbeiders, bedienden, jongeren en kaderleden), zal elk kiescollege afzonderlijk moeten stemmen.

Wenst u de sociale verkiezingen in uw onderneming elektronisch te laten verlopen?

Securex biedt u de mogelijkheid om te kiezen voor een elektronische stemming voor uw sociale verkiezingen. Uw e-sociale verkiezingen beginnen dus bij Securex

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-09-2019