To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Let op als u een beschermde werknemer ontslaat omwille van een economische reden

10/01/2020

De sociale verkiezingen staan voor de deur en dat betekent dat de kandidaten in uw onderneming beschermd zijn tegen ontslag. Die beschermde kandidaten kan u enkel om één van de volgende redenen ontslaan:

  • Een ontslag om dringende reden dat vooraf door een arbeidsrechtbank en/of een arbeidshof aanvaard wordt
  • Een ontslag om economische of technische redenen die vooraf aanvaard worden door het paritair comité waartoe uw onderneming behoort 

Bij een ontslag omwille van economische of technische redenen mag u, als het paritair comité niet snel genoeg beslist, overgaan tot ontslag zonder akkoord. Maar dat kan enkel als u uw onderneming of een afdeling sluit.

Het arbeidshof van Brussel heeft onlangs verduidelijkt wat een afdeling is. Als u overweegt om een beschermde werknemer te ontslaan omwille van een economische reden, houdt u best rekening met die definitie van een afdeling. Doet u dat niet, dan moet u mogelijk een beschermingsvergoeding aan uw werknemer betalen.

Wat is de procedure bij een ontslag om economische of technische redenen?

Als u een beschermde werknemer wil ontslaan om economische of technische redenen, moet u de volgende stappen doorlopen.

Leg de redenen voor aan uw paritair comité

Vóór u uw beschermde werknemer kan ontslaan, moet u de economische of technische redenen aan uw paritair comité voorleggen. U moet die redenen in een aangetekende brief verduidelijken.

Als er voor uw sector geen paritair comité bestaat of als het niet werkt, legt u de redenen voor aan de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Binnen de twee maanden na uw aanvraag moet het paritair comité of de NAR zich over de redenen uitspreken. Er kunnen twee antwoorden gegeven worden:

  • De redenen worden aanvaard: dan kan u de beschermde werknemer ontslaan. U bent dan geen beschermingsvergoeding verschuldigd
  • De redenen worden geweigerd: dan kan u uw werknemer niet ontslaan. Doet u dat toch, dan loopt u het risico om de beschermingsvergoeding te moeten betalen 
Uw paritair comité antwoordt niet op tijd

Als het paritair comité of de NAR op tijd antwoordt, is het duidelijk wat u moet doen. Maar wat als u binnen de twee maanden geen antwoord ontvangt?

Dan wordt de situatie complexer. U zal de redenen aan een arbeidsrechtbank moeten voorleggen. De arbeidsrechtbank, of het arbeidshof bij een hoger beroep, kan:

  • De redenen aanvaarden. Dan kan u uw werknemer ontslaan zonder beschermingsvergoeding. En dat vanaf de derde werkdag na het aflopen van de beroepstermijn. Wordt er hoger beroep aangetekend en worden de redenen in hoger beroep aanvaard? Dan kan u uw werknemer zonder beschermingsvergoeding ontslaan vanaf de derde werkdag na de betekening van het arrest. 
  • De redenen weigeren. Dan mag u de werknemer niet ontslaan. Doet u dat toch, dan riskeert u een beschermingsvergoeding te betalen

Op deze regel bestaat één uitzondering: u moet de redenen niet voorleggen aan de arbeidsrechtbank als u uw onderneming of een afdeling ervan sluit.

Als het paritair comité of de NAR niet op tijd beslist en u sluit uw onderneming of een afdeling, dan kan u de beschermde werknemer zonder tussenkomst van de arbeidsrechtbank en zonder beschermingsvergoeding ontslaan. Dat kan natuurlijk pas twee maanden nadat u de aanvraag aan het paritair comité heeft voorgelegd.

Het is dus belangrijk om na te gaan of u uw onderneming of een afdeling ervan sluit. Vooral over de sluiting van een afdeling worden regelmatig procedures voor de arbeidsrechtbanken- en hoven gevoerd.

Recent heeft het arbeidshof van Brussel nog eens verduidelijkt wat een afdeling is.

Wanneer is er sprake van het sluiten van een afdeling van uw onderneming?

De feiten in de zaak

Een werkgever wou de fleetafdeling binnen zijn onderneming sluiten en de werknemer in die afdeling ontslaan. Omdat de werknemer in die afdeling beschermd was, legde hij die economische reden aan zijn paritair comité voor. Het bijzondere in deze zaak was dat de afdeling maar één werknemer telde.

Het paritair comité antwoordde niet binnen de twee maanden op de vraag van de werkgever. Omdat de werkgever van mening was dat hij een afdeling zou sluiten, ontsloeg hij de werknemer zonder de economische redenen aan de arbeidsrechtbank voor te leggen.

De werknemer ging daarmee niet akkoord en vorderde de beschermingsvergoeding. Hij was immers van mening dat er helemaal geen afdeling gesloten werd. De economische redenen hadden dus vóór het ontslag aan de arbeidsrechtbank voorgelegd moeten worden.

Wat oordeelde het arbeidshof van Brussel?

Zowel het arbeidshof als de arbeidsrechtbank in eerste aanleg waren het er over eens dat een afdeling uit één personeelslid kan bestaan.

De werkgever moet wel kunnen aantonen dat het betrokken personeelslid in een aparte afdeling werkte en niet gewoon deel uitmaakt van een grotere afdeling. Want in dat laatste geval moeten de redenen, als het paritair comité niet op tijd reageert, aan de arbeidsrechtbank voorgelegd worden.

Het arbeidshof geeft in zijn beslissing aan dat een afdeling aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

  • De afdeling moet voldoende te onderscheiden zijn van de rest van de onderneming
  • De afdeling moet een zekere samenhang vertonen en zich van de rest van de onderneming onderscheiden door technische autonomie
  • De afdeling moet een specifieke eigen activiteit en eigen personeel hebben 

Het arbeidshof was van oordeel dat de werkgever de taken van een fleetmanager steeds als een specifieke functie binnen een grotere afdeling had beschouwd. En omdat de werkgever niet kon aantonen dat er wél een specifieke fleetafdeling binnen de onderneming bestond, werd de beschermingsvergoeding toegekend.

Wat kan Securex voor u doen bij een ontslag van een beschermde werknemer omwille van economische of technische redenen?

Zoals u merkt is de procedure voor het ontslag van een beschermde werknemer omslachtig. Bovendien moet u verschillende juridische valkuilen ontwijken. Bij een dergelijk ontslag doet u dus best beroep op juridisch advies.

Daarvoor kan u steeds terecht bij uw Legal Advisor van Securex.

Wilt u meer info over ontslag in het algemeen, download dan ons e-book over ontslag.

 

Bronnen

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/01/2020