To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen - Bereid dag X voor!

20/09/2019

De periode waarbinnen de volgende stap in de verkiezingsprocedure valt (dag X) loopt van dinsdag 11 februari tot maandag 24 februari 2020. Het is dus hoog tijd om u daarop voor te bereiden, aangezien u zich tijdens de sociale verkiezingen geen vergissingen kunt veroorloven.

We geven u ook een overzicht van de andere data die dag X+35, de dag waarop de kandidatenlijsten neergelegd moeten worden, voorafgaan.

Uw kalender

Dag X valt exact 90 dagen voor de dag van de verkiezingen (dag Y). De exacte datum hangt dus af van de dag waarop de sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in uw onderneming (tussen 11 en 24 mei 2020):

Y
(05/2020)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

X
(02/2020)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

Opgelet! Het gaat om uiterste data: als u te laat bent, kan uw procedure geannuleerd worden. Anticipeer dus op de stappen die u op die dag moet zetten.

Hou er bovendien rekening mee dat indien dag X op een zaterdag (15 of 22 februari 2020), zondag (16 of 23 februari 2020) of andere inactiviteitsdag in uw onderneming valt, u de nodige informatie ten laatste moet meedelen op de laatste activiteitsdag.

Dag X en volgende

X 

Tussen 11/02/2020 en 24/02/2020

De OR en/of het CPBW of, bij ontstentenis, de werkgever moet de volgende informatie meedelen:

 • het aantal mandaten en hun verdeling per categorie (arbeiders, bedienden, jongeren, kaderleden)[1] 
 • de benaming en het adres van de technische bedrijfseenheid
 • de datum en de uurregeling van de verkiezingen
  De datum en de uurregeling van de verkiezingen worden vastgesteld door de OR voor de verkiezingen van de ondernemingsraad en door het CPBW voor de verkiezingen van het comité. Als er geen overlegorganen in de onderneming bestaan, stelt de werkgever deze punten vast.
 • de lijst van het leidinggevend personeel
 • de lijst van de kaderleden op voorwaarde dat er minstens 15 in de onderneming aanwezig zijn en een procedure voor de instelling of de hernieuwing van een OR georganiseerd wordt
 • de voorlopige kiezerslijsten (lees onze uitleg hieronder)
 • de naam van de persoon of de dienst die belast is met het versturen van de oproepingsbrieven
 • de verkiezingskalender
 • de eventuele beslissing om gebruik te maken van de elektronische stemming

Ter herinnering, de beslissing om over te gaan tot elektronische stemming moet bij unanimiteit door elk betrokken orgaan genomen worden. 

Bestemmelingen van de informatie

 • De werknemers via aanplakking[2];
 • Kopie van de informatie aan de werknemers aan de representatieve werknemersorganisaties op nationaal vlak (vakbonden). De werkgever mag de informatie aan de syndicale organisaties bezorgen door de formulieren X up te loaden op de webtoepassing sociale verkiezingen op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg of per post (we raden u aan om dit aangetekend te doen). 

Opmerking: de lijsten van de directieleden en de werknemers die een kaderfunctie uitoefenen, moeten bij deze verzendingen gevoegd worden.   Indien er geen OR en CPBW is, moeten de kiezerslijsten overgemaakt worden aan de vakbondsafvaardiging. Bij ontstentenis hiervan, moeten deze lijsten gestuurd worden naar de representatieve vakbondsorganisaties.

Opgelet! Het formulier X moet niet noodzakelijk ondertekend worden, maar het moet wel gedateerd zijn. De op het bericht vermelde datum moet overeenstemmen met de datum van de aanplakking van de verkiezingsdatum. Hij kan niet vroeger zijn dan de werkelijke datum van de aanplakking.

Het formulier moet bovendien de volgende melding bevatten: “Om de afvaardiging die zal worden verkozen, een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers tot plicht aan de stemming deel te nemen”[3].

X+7

Tussen 18/02/2020 en 02/03/2020

Indienen van een klacht

Uiterste datum waarop de werknemers van de onderneming, de representatieve werknemersorganisaties en de representatieve organisatie van de kaderleden (enkel bij een procedure tot verkiezing van een OR) een bezwaar kunnen indienen bij de OR, het CPBW of, bij ontstentenis van deze organen, bij de werkgever. Deze bezwaren mogen enkel op de 4 volgende punten betrekking hebben:

 • het aantal mandaten per orgaan en hun verdeling per categorie
 • de lijst van het leidinggevend personeel
 • de lijst van de kaderleden
 • de voorlopige kiezerslijsten (gebrek aan inschrijving, onbehoorlijke inschrijving of onjuistheid). 

X+14

Tussen 25/02/2020 en 09/03/2020

Beslissing over de klachten

De OR of het CPBW of, bij ontstentenis van deze organen, de werkgever beslist over de punten waarvoor een bezwaar ingediend werd. Wanneer er tot wijzigingen wordt beslist, wordt een besluit tot rechtzetting genomen en uitgehangen voor de werknemers. Als er nog geen raad of comité in de onderneming bestaat, wordt het besluit tot rechtzetting eveneens naar de representatieve werknemersorganisaties verzonden.

X+21 

Tussen 03/03/2020 en 16/03/2020

Beroep bij de arbeidsrechtbank

De werknemers van de onderneming, de representatieve werknemersorganisaties en de representatieve organisaties van de kaderleden (enkel bij verkiezing tot oprichting of vernieuwing van een ondernemingsraad) kunnen een beroep instellen tegen:

 • de beslissingen genomen door de betrokken organen of, bij ontstentenis van overlegorganen in de onderneming, door de werkgever ten gevolge van de neergelegde bezwaren;
 • de afwezigheid van beslissingen door de betrokken organen of door de werkgever ten gevolge van de neergelegde bezwaren.

Opgelet: dit beroep kan enkel ingediend worden indien de klachten binnen de voorgeschreven termijn werden ingediend

X+28 

Tussen 10/03/2020 en 23/03/2020

 

Beslissing van de arbeidsrechtbank

De arbeidsrechtbank beslist in principe binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst van het beroep, dus ten laatste op X+28.

 

Om de precieze data van X+7, X+14, X+21 en X+28 te kennen, rekening houdend met de in uw onderneming voorziene dag van de verkiezingen, raadpleeg uw kalender van de sociale verkiezingen.

Genummerde voorlopige kiezerslijsten

Deze zijn opgesteld door het CPBW en de OR. In de praktijk is het meestal de werkgever die ze opstelt en ze voor akkoord voorlegt aan de betrokken organen.

Inhoud

De kiezerslijsten worden in alfabetische volgorde opgesteld en per categorie en ze geven van elke werknemer het volgnummer, zijn/haar naam en voornaam, geboortedatum, datum van indiensttreding en plaats van tewerkstelling.

Voorwaarde om te mogen stemmen

Om aan de verkiezing te mogen deelnemen, moeten de werknemers op de dag van de verkiezing (dag Y) aan de volgende voorwaarde voldoen: minstens 3 maanden tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit of in de technische bedrijfseenheid die uit meerdere juridische entiteiten bestaat. De werknemers met een leidinggevende functie worden evenwel niet beoogd. 

De uitzendkrachten kunnen in de sociale verkiezingen van 2020 stemmen bij de gebruiker indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • de uitzendkrachten minstens 3 maanden ononderbroken of minstens 65 dagen arbeidsdagen gewerkt hebben bij de gebruiker tussen 1 augustus 2019 en de aanplakking van de verkiezingsdatum.
 • de uitzendkrachten vanaf dag X t.e.m. dag X+77 minstens 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn bij de gebruiker. 

Opgelet! Om als kiezer beschouwd te kunnen worden, moet de naam van de werknemer op de kiezerslijst voorkomen.

 


[1] In het artikel ‘Hoe worden de mandaten verdeeld voor uw sociale verkiezingen?’ gaan we in op het aantal mandaten en hun verdeling.

[2] De verplichting tot aanplakking van de documenten in de onderneming is ook vervuld wanneer de werkgever de formulieren onder elektronische vorm ter beschikking stelt voor zover alle werknemers er tijdens hun werkuren toegang toe hebben.

[3] De stemming is nochtans niet verplicht.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-09-2019