To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Van X-60 tot X-35 - Consultatieronde voor sociale verkiezingen

12/26/2019

Op 13 december klonk het startschot voor de verkiezingsprocedure voor de bedrijven die 11 mei 2020 als verkiezingsdatum gekozen hebben. Deze eerste stap wordt ook wel “X-60” genoemd en kan tot 26 december 2019 vallen.

Hieronder vindt u de verschillende verplichtingen die u moet naleven in de loop van deze raadplegingsprocedure die op X-60 van start gaat en eindigt op X-35 (7 tot 20 januari 2020) met de mededeling van de beslissingen van de werkgever.

Hou uw verkiezingskalender in de gaten!

De data X-60 en X-35 hangen af van de datum die u voor uw onderneming gekozen hebt voor de sociale verkiezingen (tussen 11 en 24 mei 2020):

Y (05/2020)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

X-60 (12/2019)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

X-35 (01/2020)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Opgelet! Deze data zijn allemaal vervaldata, wat wil zeggen dat u bepaalde stappen in de procedure uiterlijk op die data moet hebben uitgevoerd. Als u te laat bent, kan uw procedure geannuleerd worden. Anticipeer dus op de stappen die u moet zetten.

Hou er bovendien rekening mee dat indien X-35 een zaterdag (11 of 18 januari 2020), zondag (12 of 19 januari 2020) of andere inactiviteitsdag in uw onderneming valt, u de nodige informatie ten laatste op de laatste activiteitsdag ervoor moet meedelen.

Consultatieronde en beslissing van de werkgever

X-60/ X-35

Consultatieprocedure:

De werkgever is ertoe gehouden de leden van de ondernemingsraad (OR) en van het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) of, indien deze overlegorganen niet bestaan in de firma, de vakbondsafvaardiging te raadplegen met betrekking tot de volgende punten die op dag X-60 meegedeeld werden:

  • het aantal technische bedrijfseenheden (TBE);
  • de functies van het leidinggevend personeel;
  • de kaderfuncties (enkel op niveau van de OR). 

De ondernemingen die geen OR moeten oprichten of minder dan 30 bedienden tewerkstellen, moeten deze laatste raadpleging niet uitvoeren.

X-35

Tussen 07/01 en 20/01/2020 afhankelijk van de dag van de sociale verkiezingen in de onderneming (tussen 11/05 en 24/05/2020)

Schriftelijke mededeling van de beslissing van de werkgever volgend op de raadplegingen over de volgende punten:

  • het begrip TBE (het aantal en de beschrijving van de TBE of de juridische entiteiten voor dewelke er overlegorganen opgericht moeten worden/de verdeling en de beschrijving van de juridische entiteit in TBE of de groepering van verschillende juridische entiteiten in TBE);
  • de functies van het leidinggevend personeel en, ter indicatieve titel, de lijst van personen die deze functies uitoefenen;
  • de kaderfuncties en, ter indicatieve titel, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen[1] (ter herinnering, dit moet enkel wanneer de sociale verkiezingen ertoe strekken een ondernemingsraad op te richten of te vernieuwen en dit voor zover de onderneming minstens 30 bedienden telt). 

Bestemmelingen van de informatie:

  • De leden van het CPBW (behalve wat betreft de kaderfuncties) en/of de OR en bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging. Als er geen vakbondsafvaardiging is, houdt de werkgever het origineel bij;
  • Kopie van de informatie aan de werknemers (via aanplakking of elektronische terbeschikkingstelling[2]);
  • Kopie aan de representatieve werknemersorganisaties op nationaal vlak (vakbonden) door ze te uploaden in de webapplicatie van de FOD of door ze rechtstreeks naar deze organisaties op te sturen (in dat geval raden we aan dit aangetekend te doen).

U moet gebruik maken van de wettelijke modelformulieren die beschikbaar zijn op de website van de FOD.

Volgende stap? Dag X!

Hoewel dag X nog niet de dag van de sociale verkiezingen is (deze wordt in de procedure immers dag Y genoemd), is dit toch een sleutelmoment in de procedure. Deze dag luidt immers het einde van de voorbereidende pre-electorale procedure in en is de datum waarop onder meer de berekening en de verdeling van de mandaten meegedeeld moet worden. We zullen de stappen die uiterlijk op dag X (van 11 tot 24 februari 2020) moeten gebeuren, in een volgend artikel bespreken.

 


[1] Ter herinnering, op deze lijst mogen enkel bedienden voorkomen die als dusdanig aangegeven worden aan de RSZ. Opgelet, deze informatie wordt enkel aan de raad gegeven, of bij ontstentenis, aan de vakbondsafvaardiging.

[2] De verplichting tot aanplakking van de documenten in de onderneming is ook vervuld wanneer de werkgever de formulieren onder elektronische vorm ter beschikking stelt voor zover alle werknemers er tijdens hun werkuren toegang toe hebben.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/26/2019