To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wetenschappelijk onderzoek (bachelors) - Waarom zou uw onderneming niet in aanmerking komen?

03/16/2018

België kent reeds vele jaren een aantal fiscaalgunstige maatregelen om de innovatie in ons land te bevorderen. Recent nog werd één hiervan, de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, uitgebreid naar bachelors. Nochtans benutten niet alle ondernemingen de mogelijkheden in dit verband.

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Op basis van deze maatregel zijn ondernemingen die lopende projecten hebben van “onderzoek en ontwikkeling” (O&O) waaraan onderzoekers tewerkgesteld zijn met een diploma in een specifiek studiedomein vrijgesteld om 80% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing door te storten aan de fiscus.

Voor meer informatie over de definitie van “projecten van onderzoek en ontwikkeling” en de specifieke studiegebieden waarin deze onderzoekers hun diploma behaald hebben, kan u onze informatiefiche over dit onderwerp raadplegen. 

Recente uitbreiding naar bachelors

Daar waar oorspronkelijk enkel onderzoekers met een master- of doctordiploma in aanmerking kwamen, komen sinds 1 januari 2018 ook bachelors (met een diploma in specifieke studiegebieden) in aanmerking[1].

Met betrekking tot deze diploma’s bedraagt de vrijstelling in de periode 2018-2019 echter maar 40% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing (in plaats van 80%) en beperkt tot 25% van het totale bedrag van de vrijstelling zoals toegepast voor de specifiek vereiste master- en/of doctordiploma’s[2].

Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 15 januari 2018 op Lex4You. 

Ook nog andere maatregelen

Naast de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, bestaan in het kader van wetenschappelijk onderzoek ook nog andere fiscale gunstmaatregelen zoals de investeringsaftrek of het belastingkrediet voor investeringen in O&O.

Wij vermelden deze volledigheidshalve, maar gaan hier in dit artikel niet dieper op in.

Wie doet klassiek beroep op de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor O&O?

Wie wetenschappelijk onderzoek zegt, denkt klassiek aan bijvoorbeeld de “medische en farmaceutische sector”, de scheikundige- en metaalnijverheid” (PC 207 en 209), etc…

O&O - out of the box- Meer sectoren dan je denkt!

Maar wist je dat ook binnen heel wat ondernemingen van andere sectoren projecten en programma’s van O&O lopen die in aanmerking komen voor de maatregel?

Zo kan bijvoorbeeld ook in volgende paritaire comité’s (niet-limitatieve opsomming)- afhankelijk van de activiteit van de onderneming- aan wetenschappelijk onderzoek worden gedaan:

  • PC 200 (aanvullend paritair comité voor de bedienden);
  • PC 219 (diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing);
  • PC 226 (internationale handel, vervoer en de aanverwante bedrijfstakken);
  • PC 306 (verzekeringswezen);
  • PC 310 (banken);
  • PC 315 (handelsluchtvaart);
  • PC 326 (gas- en elektriciteitsbedrijf);
  • PC 330, 331 en 332 (gezondheidsinrichtingen- en diensten, welzijns- en gezondheidssector)
  • PC 341 (bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten);
  • PC 340 (orthopedische technologieën)

Concrete voorbeelden:

Binnen een onderneming in de luchtvaartsector (PC 315) zijn masters in de industriële wetenschappen, technologie en nautische wetenschappen tewerkgesteld aan een project om de aerodynamische vorm van een bepaald type van vliegtuig te verbeteren. Ook dergelijk project kan mogelijk in aanmerking komen.

Een onderneming binnen het bankwezen (PC 310) heeft een bachelor bedrijfskunde (gericht op informatica) en een master in de productontwikkeling tewerkgesteld aan een project om een nieuwe applicatie te ontwikkelen die de raadpleging van de bankaccounts via smartphone, iPad,… moet versnellen en vereenvoudigen. Ook dergelijk project kan mogelijk in aanmerking komen.

Denk dus niet onmiddellijk dat u uit de boot valt en ga zeker na of uw onderzoeksprojecten en/of programma’s in aanmerking komen. 

Vergeet ook niet: alvorens u de vrijstelling kan toepassen, dient u uw project/ programma van wetenschappelijk onderzoek aan te melden bij BELSPO

Wat doet Securex voor u?

Securex berekent de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek en past deze toe voor uw onderneming. Dit gebeurt echter niet automatisch. Hiervoor zal u uw akkoord moeten geven via de fiscale mailing die wij u telkens aan het einde van het jaar versturen. Nog niet geantwoord? Check dan zeker of uw projecten in aanmerking komen en breng ons hiervan op de hoogte, dit kan nog steeds.

Binnenkort zal u bovendien een afzonderlijk fiscale mailing ontvangen via dewelke u ons kan laten weten of binnen uw onderneming bachelors tewerkgesteld zijn aan onderzoeksprojecten voor wie wij de (uitgebreide) vrijstelling van 40% (zie boven) mogen toepassen.

 


[1] Let op: ondernemingen die een Young Innovative Company zijn, konden de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing reeds in het verleden toepassen voor bachelors. Hier gelden immers geen specifieke diplomavereisten.

[2] deze beperking wordt verhoogd tot 50% van dit bedrag voor KMO’s (dit zijn vennootschappen die voldoen aan de voorwaarden van art. 15 §1-6 W.Venn. voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de bezoldigingen betaald zijn)

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03/16/2018