To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Welke dagen mag u niet opgeven als dagen tijdelijke werkloosheid?

11/07/2016

Wanneer een werkgever (een deel van) zijn werknemers om bepaalde reden geen werk kan verschaffen, kan hij onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid.  Hierdoor is hij zijn werknemers voor die dagen geen loon verschuldigd, maar krijgen zij in principe een uitkering van de RVA[1].  Sommige dagen kan de werkgever echter nooit aangeven als dagen tijdelijke werkloosheid.  Een overzicht…

De verschillende stelsels van tijdelijke werkloosheid

Een werkgever kan zijn werknemers tijdelijk werkloos stellen om de volgende redenen:

 • gebrek aan werk wegens economische oorzaken (zowel arbeiders als bedienden, maar wel andere modaliteiten);
 • technische stoornis (enkel voor arbeiders);
 • slecht weer (enkel voor arbeiders);
 • collectieve sluiting (arbeiders en bedienden);
 • overmacht (arbeiders en bedienden);
 • staking of lock-out (arbeiders en bedienden).

U vindt een volledige uitleg (voorwaarden, procedures, gevolgen) over al deze stelsels in ons dossier over de tijdelijke werkloosheid (onder de rubriek Sociaal > Dossiers > Tijdelijke werkloosheid).  Aan elk van de stelsels is een aparte informatiefiche gewijd.

Welke dagen mag u niet opgeven als dagen tijdelijke werkloosheid?

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat een werkgever zijn werknemers enkel voor volledige arbeidsdagen tijdelijk werkloos kan stellen.  Komt de werknemer bijvoorbeeld enkele uren werken en worden de weersomstandigheden nadien zo slecht dat hij het werk niet kan verderzetten, dan zal de werknemer voor die dag niet tijdelijk werkloos gesteld kunnen worden, maar wel recht hebben op gewaarborgd dagloon[2].

Vervolgens mag een werknemer pas tijdelijk werkloos gesteld worden, nadat hij eerst al zijn (volledige dagen) inhaalrust uitgeput heeft.  Het gaat evenwel enkel om de inhaalrust als gevolg van:

 • overwerk;
 • werk op zon- of feestdagen;
 • overschrijding van de gemiddelde arbeidsduur in het kader van een flexibele arbeidsregeling[3].

Tenslotte, hoewel er enkele verschillen zijn tussen de verschillende stelsels van tijdelijke werkloosheid, kunnen we in grote lijnen stellen dat de werkgever ook de volgende dagen niet mag aangeven als dagen tijdelijke werkloosheid:

 • de feestdagen en vervangingsdagen;
 • de dagen waarvoor de werkgever loon moet betalen (bijvoorbeeld de eerste 7 kalenderdagen in geval van technische stoornis);
 • de dagen waarop de werknemer normaal niet werkt (normale inactiviteitsdagen). In dat kader heeft de RVA onlangs in zijn instructies opgenomen dat er maximum 6 opeenvolgende dagen van tijdelijke werkloosheid aangegeven mogen worden.

 


[1] Opgelet, sinds 1 oktober 2016 moeten werknemers die economisch werkloos gesteld worden, behoudens uitzonderingen, eerst een wachttijd doorlopen voor ze recht hebben op uitkeringen. Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 13 oktober 2016.

[2] Op basis van artikel 27 van de arbeidsovereenkomstenwet.

[3] De dagen inhaalrust toegekend in het kader van een arbeidsduurvermindering vallen hier dus niet onder.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11/07/2016