To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een loonbonus om de collectieve inspanningen van uw werknemers te belonen?

15/03/2019

Voor de loonbonus (niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen) geldt een voordelige sociale en fiscale behandeling[1].  Hierdoor heeft de loonbonus een comfortabele plaats verworven tussen de voordelen die werkgevers aan hun werknemers toekennen om hen te belonen.

Wilt u ook een loonbonusplan opzetten binnen uw onderneming en het kalenderjaar 2019 als referteperiode hanteren? Dan moet u vóór 30 april stappen ondernemen!

Maximumbedrag voor 2019

De aan de werknemers toegekende bonus mag per werknemer niet meer bedragen dan 3.383 euro op sociaal vlak en 2.941 euro op fiscaal vlak. Indien deze bedragen overschreden worden, zal het verschil als loon beschouwd worden en dus onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

Collectieve resultaten, meetbare en verifieerbare doelstellingen

De toekenning van de loonbonus moet gekoppeld zijn aan de collectieve resultaten van een onderneming of van een groep van ondernemingen of van een welomschreven groep van werknemers, en dit op basis van objectieve criteria.

Wordt bijvoorbeeld niet als een collectief objectief beschouwd, het objectief dat alle werknemers moeten slagen voor een bepaalde test. Om dat objectief te bereiken moet immers elke individuele werknemer slagen voor de test, waardoor het een objectief is dat gelinkt is aan de individuele resultaten van de werknemer

Het toegekende voordeel moet bovendien afhangen van de verwezenlijking van duidelijke, transparante, meetbare en verifieerbare doelstellingen.

Wordt bijvoorbeeld niet als een meetbaar en verifieerbare doelstelling beschouwd, het objectief dat een bepaalde klantentevredenheidsgraad gehaald moet worden zonder te preciseren hoe deze tevredenheidsgraad berekend zal worden.

Ten slotte zijn ook die doelstellingen uitgesloten waarvan de realisatie kennelijk zeker is op het moment waarop het plan wordt opgesteld.

Toekenningsplan met verplichte vermeldingen

Om deze alternatieve beloningsvorm te kunnen toepassen, moet de werkgever een plan tot toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen opstellen. Dat plan moet een aantal gegevens bevatten, waaronder:

  • de doelgroep;
  • de doelstellingen;
  • de referteperiode en de geldigheidsduur van het plan;
  • de voordelen, de berekening, het tijdstip en de modaliteiten van betaling;
  • de opvolgings- en controleprocedure (deze wordt vaak vergeten of berust niet op objectieve criteria);
  • enz.

Opgelet! Het verplicht model werd onlangs aangepast.

Referteperiode

In het toekenningsplan moet een referteperiode worden vermeld waarbinnen de doelstellingen moeten worden behaald. De referteperiode moet ten minste 3 maanden bedragen en mag samenvallen met het kalenderjaar of met het boekjaar.

Opgelet:  de loonbonusplannen waarvan de referteperiode overeenstemt met het kalenderjaar 2019 moeten uiterlijk op 30 april 2019 worden neergelegd. Opgelet, het is de datum van ontvangst van het dossier door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg is, waarmee rekening wordt gehouden.

Let er bovendien op dat de werknemers over de volledige referteperiode moeten beschikken om hun objectieven te behalen. Zo werd een plan afgekeurd waarin formeel gezien wel een referteperiode van een jaar werd opgenomen maar waarin gepreciseerd werd dat alle facturen binnen de 15 dagen behandeld moesten worden. Door dit te doen, wordt de referteperiode in de praktijk immers op 15 dagen vastgesteld.

Wat als u reeds winstpremies toekent ?

Een ander interessant voordeel zijn de winstpremies (identiek en gecategoriseerd), die de werknemers toelaten om deel te nemen aan de winst van de onderneming. Deze premies kennen ook een gunstige (para)fiscale behandeling.

De toekenning van winstpremies sluit niet uit dat een loonbonusplan kan worden ingevoerd, gericht op het behalen van andere collectieve doelstellingen dan het behalen van een bepaalde ‘winst’ : het verminderen van het aantal arbeidsongevallen of afwezigheidsdagen, het behalen van een bepaald niveau van klantentevredenheid, het behalen van een ISO-certificaat, …

Wat doet Securex voor u?

Een loonbonusplan op maat dankzij uw Legal advisor

Wilt u toch zeker de valkuilen ontlopen die deze strikte regelgeving bevat? Gewapend met hun praktische kennis, kunnen onze Legal advisors u helpen bij het opstellen van een loonbonusplan dat de marginale toetsing door de FOD WASO doorstaat.

Als u meer wilt weten over onder meer de procedure, de gevolgen, de fiscale en sociale behandeling, enz. van het loonbonusplan, raadpleeg bovendien onze fiche Loonbonus - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen onder Sociaal/dossiers/loon.

Winstpremies

Tenslotte beschikt Securex over de nodige modeldocumenten die zowel bij toekenning van een identieke als van een gecategoriseerde winstpremie dienen opgesteld te worden. Voor meer informatie hierover kunt u uw Legal Advisor contacteren.

 


[1] Tot nu toe wordt de loonbonus niet meegerekend voor de loonnorm.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-03-2019