To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Scholingsbeding: verdere versoepeling voor knelpuntberoepen

05/17/2019

Vorig jaar verdween de loondrempel voor opleidingen die leiden tot de uitoefening van een knelpuntberoep.

De onlangs gepubliceerde wet over het sociale luik van de ‘jobsdeal’[1] heeft nu ook bepaald dat, wanneer het een opleiding betreft tot een knelpuntberoep, het scholingsbeding ook geldig blijft wanneer de aan de werknemer gegeven vorming voortvloeit uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven uit te oefenen. Dit is normaal niet zo.

Op deze manier wenst de regering werkgevers aan te moedigen om te investeren in opleidingen tot een knelpuntberoep.

Wat is een scholingsbeding?

Het scholingsbeding is het beding waarbij de werknemer, die gedurende zijn arbeidsovereenkomst een opleiding van een zekere omvang volgt op kosten van de werkgever, zich ertoe verbindt om aan de werkgever een gedeelte van de vormingskosten terug te betalen wanneer hij de onderneming verlaat vóór het einde van een door beide partijen vooraf afgesproken periode.

De wetgever heeft hier aan de werkgever de mogelijkheid geboden een gedeelte van de vormingskosten te recupereren wanneer de werknemer na een opleiding van een zekere omvang met de verworven competenties de onderneming voortijdig verlaat[2].

Er zijn wel heel wat voorwaarden gekoppeld aan dit beding.

Welke voorwaarden zijn niet van toepassing voor knelpuntberoepen?

Loondrempel

In principe is het scholingsbeding enkel geldig wanneer het bruto jaarloon van de werknemer 34.819 euro[3] overschrijdt.  Deze voorwaarde geldt sinds kort niet meer voor opleidingen die leiden tot een knelpuntberoep.

Vorming die voortvloeit uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep uit te oefenen

In principe wordt het scholingsbeding als onbestaande beschouwd wanneer de aan de werknemer gegeven vorming voortvloeit uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven uit te oefenen. Dit geldt sinds 29 april 2019 niet meer voor vormingen die leiden tot een knelpuntberoep.

Alle andere voorwaarden en modaliteiten van het scholingsbeding blijven van toepassing. U vindt hierover meer informatie in ons dossier Contracten - Clausules onder Sociaal/Dossiers.

Welke knelpuntberoepen?

De plaats van tewerkstelling zal dus bepalen welke lijst van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies voor u van toepassing is. Op basis van de juiste lijst kan u dan bepalen of een opleiding van een zekere omvang in aanmerking komt voor een scholingsbeding.

De lijsten van knelpuntberoepen zijn beschikbaar op de website van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling[4]:

Securex kan u helpen!

U kunt een model van scholingsbeding bekomen bij uw Legal advisor. Het scholingsbeding is ook beschikbaar op onze e-Shop.

 


[1] Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, Belgisch Staatsblad van 19 april 2019, 2e editie. Deze wet heeft het artikel 22bis van de wet van 3 juli 1978 aangepast.

[2] Artikel 22bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

[3] Bedrag geldig voor 2019.

[4] In de wet heeft de wetgever echter de mogelijkheid voorzien om bij koninklijk besluit en na advies van de Nationale Arbeidsraad alsnog een lijst op te stellen die eenvormig zou zijn voor het hele land en louter voor de toepassing van dit scholingsbeding zou gelden. De bestaande lijsten van de gewesten zouden daarnaast blijven bestaan. We houden u ongetwijfeld op de hoogte mocht dit alsnog geconcretiseerd worden.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/17/2019