To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Belgische belastingovereenkomsten: invloed van het multilateraal instrument op de loonberekening

11/07/2019

Het door de OESO ontwikkelde BEPS[1]-actieplan bevat voorstellen tot wijziging van de DBV (Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting). Deze wijzigingen zijn opgenomen in een Multilaterale overeenkomst, het ‘Multilateraal instrument’ genoemd, dat veel landen (meer dan 100) hebben ondertekend, ook België.

Dit Multilateraal Instrument (MLI) bevat verplichte en optionele bepalingen die van toepassing zijn op de belastingovereenkomsten van de landen die deze Multilaterale overeenkomst hebben ondertekend. De Belgische wetgever heeft dit Multilateraal instrument omgezet in een wet die van toepassing is vanaf 1 oktober 2019[2].

Wat is het doel van dit ‘Multilateraal instrument’?

Dit MLI heeft tot doel uitholling van de belastbare grondslag van bepaalde staten ten gunste van andere en misbruik van de belastingovereenkomsten te voorkomen.

Gevolgen?

De belastingovereenkomsten zullen nu samen met de door de twee staten ondertekende multilaterale instrumenten worden geïnterpreteerd. Hoewel België deze multilaterale overeenkomst heeft ondertekend en in zijn recht heeft opgenomen, is ze niet automatisch van toepassing op alle door België ondertekende belastingovereenkomsten noch op alle bedingen van het Belgisch MLI.

Sommige bepalingen van het MLI kunnen de overeenkomst wijzigen en moeten in dat geval worden aanvaard door de andere staat met wie de overeenkomst werd gesloten. Dit maakt de toepassing van de belastingovereenkomsten veel ingewikkelder.

De FOD Financiën is zich van deze moeilijkheid bewust en zou voor elk van de door het MLI gedekte belastingovereenkomsten een samenvattende tekst opstellen.

Anderzijds neemt de OESO de voorbehouden en opties van de betrokken staten op in een matrix die u vindt op de site https://www.oecd.org/tax/treaties/mli-database-matrix-options-and-reservations.htm. De OESO publiceert per betrokken staat ook een overzicht van de aangemelde overeenkomsten, het geuite voorbehoud en de uitgeoefende opties. Raadpleeg voor België de site: https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-belgium-instrument-deposit.pdf.

Welke bepalingen zullen een invloed hebben op de belasting van de lonen? 

Het MLI verruimt het begrip vaste inrichting tot de zelfstandige vertegenwoordiger maar ook tot personen die gewoonlijk de hoofdrol spelen in de totstandkoming van het contract en zelfs als ze dit niet zelf sluiten.

Het begrip vaste inrichting is veel ruimer dan vroeger, met name als het over een bouwplaats gaat.

Deze situatie zou gevolgen kunnen hebben voor de belasting van natuurlijke personen die in het buitenland werken voor rekening van deze vaste inrichtingen. Als zij de lonen van deze buitenlandse werknemers ten laste nemen, worden laatstgenoemde van rechtswege belast door het land waar het werk wordt uitgevoerd, ongeacht of hun uitgeoefende activiteit of het verblijf in dat land meer of minder dan 183 dagen bedraagt.

Het MLI is van toepassing inzake bedrijfsvoorheffing op 1 januari van het jaar dat volgt op de inwerkingtreding ervan. Voor bepaalde door België ondertekende overeenkomsten zou het al op 1 januari 2020 in werking kunnen treden voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

Wat moet u doen tegen 1 januari 2020?

Als uw vennootschap in het buitenland werkt en er niet wordt belast, doet u er goed aan om belastingconsulenten te raadplegen die gespecialiseerd zijn in internationaal recht. Ga met hen na of u een vaste inrichting hebt in het betrokken land en of die vaste inrichting de bezoldiging ten laste neemt van de Belgische inwoners die er zijn gedetacheerd.

Als u er personeelsleden tewerkstelt die inwoners zijn van België, moet uw consulent u ook op de hoogte brengen van de datum van inwerkingtreding van het MLI en van uw verplichtingen op het vlak van de inhouding van bedrijfsvoorheffing op deze inkomsten van buitenlandse oorsprong.

Die wijzigingen moeten uiterlijk bij de berekening van januari 2020 aan uw loonbeheerder van uw sociaal secretariaat worden gemeld.

 


[1] Base Erosion Profits Shifting.

[2] Wet van 7 april 2019 houdende instemming met de Multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende Nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016. Belgisch Staatsblad van 18 juli 2019.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11/07/2019